Druga_seja_lenarkih_obinskih_svetnikovV četrtek, 21. decembra, so se na drugi seji sestali lenarški občinski svetniki. Župan mag. Janez Kramberger je na seji svetnike seznanil z aktivnostmi, ki jih je izpeljal odkar je prevzel vodenje občine. Povedal, da je v zemljiški knjigi umaknil zaznambo spora v zvezi s podjetjem Landis.

Dejal je tudi, da bo podaljšal odpiralni čas gostinskih lokalov. Tako so lokali po novem med tednom odprti do 23. ure, med vikendom pa do 2. ure zjutraj. Tudi nadzorne kamere so v Lenartu ugasnjene, razen v občinski avli in na občinskem dvorišču. Župan Kramberger je še povedal, da ne bo dovolil vpisa v zemljiško knjigo pri nakupu zemljišča, ki ga je v Lenartu kupilo podjetje VINSTOR-VIS iz Ptuja za ureditev parkirnih prostorov za poslovno stanovanjske objekte, ki bodo po projektih zgrajeni na zemljiščih, ležečih med potokom Globovnico in cesto Maribor – Lenart. Zemljišče je v naravi njiva ob cesti, ki povezuje športnorekreacijski center Polena in cesto Maribor – Lenart. Omenjeno podjetje je kupnino že poravnalo na osnovi podpisane pogodbe s prejšnjim županom, vendar o prodaji ni razpravljal občinski svet in je naknadno potrditev prodaje premoženja občine zavrnil. Svetniki so najprej imenovali člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Franc Krivec in sprejeli statutarni sklep ter spremembe poslovnika s katerim so zmanjšali število odborov občinskega sveta. Sledilo je imenovanje članov odborov. Svetniki so na seji na predlog župana mag. Janeza Krambergerja sprejeli sklep, da vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za zazidana stavbna zemljišča ostane enaka, vrednost točke za nezazidana stavbna zemljišča pa se zmanjša za 50 odstotkov. Župan je svetnike seznanil še s sklepom o začasnem financiranju občin Lenart, Sv. Trojica in Sv. Jurij v prvih treh mesecih leta 2007. Ob koncu seje je sledilo revizijsko poročilo državne notranje revizorke Vlaste Zupanič Domanjko o izvrševanju proračuna za leto 2006, do 1. decembra letos. Revizorka v poročilu ugotavlja, da je bilo v prvih 11 mesecih leta 2006 za 954 milijonov tolarjev prevzetih obveznosti v breme proračuna za leto 2007.

 

Druga_seja_lenarkih_obinskih_svetnikov1