Dravna_notranja_revizorka_je_predstavila_revizijsko_poroiloNa drugi seji občinskega sveta je državna notranja revizorka Vlasta Zupanič Damajnko predstavila revizijsko poročilo o izvedenih nadzornih aktivnostih v smislu ugotovitve izvrševanja proračuna za leto 2006 do 1. decembra 2006 ter ugotovitev stanja premoženja občine na dan 1. december 2006. Revizorka v svojem poročilu ugotavlja, da so do 1. decembra letos prihodki za deset odstotkov višji od prihodkov načrtovanih z veljavnim proračunom. Občina Lenart pa je na posameznih področjih presegla veljavni proračun in bi morala že pred prevzemom novih obveznosti oziroma nastankom odhodkov sprejeti rebalans proračuna. Na osnovi opravljene revizije revizorka meni, da je občina v naslednjih primerih ravnala v neskladju s predpisi:- občina ni pristopila k rebalansu proračuna, ki bi moral biti sprejet pred nastankom odhodkov oziroma prevzemom novih obveznosti, saj občina na vseh področjih (razen na področju obramba in civilna zaščita) presega veljavni proračun,- pri modernizaciji cest (preseganje za 367 mio SIT) in vodovoda (preseganje za 151 mio SIT) je prevzela večje obveznosti kot so bile v veljavnem proračunu občine in načrtu razvojnih programov ter kršenje določil Navodil za oddajo naročil male vrednosti. Te obveznosti gredo v breme proračuna za leto 2007,- tekoče odhodke na področju turizma (preseganje za 12 mio SIT), na področju vzdrževanja javnih površin (preseganje za 20 mio SIT), kulturnih dejavnosti (12 mio SIT),- investicijski odhodki na področju občinske uprave (preseganje 18 mio SIT), drobnega gospodarstva (preseganje za izgradnjo mrliške vežice v Voličini 31 mio SIT), stanovanjska dejavnost (preseganje za 6 mio SIT), zdravstvo (preseganje za nadzidavo ZD Lenart 24 mio SIT), področje športa (preseganje za nov objekt na Poleni 63 mio SIT), kulturne dejavnosti (preseganje za ureditev kulturnega doma Selce, ki ni bil v planu razvojnih programov 20 mio SIT), predšolska vzgoja (preseganje za neplanirano obnovo vrtca v Lenartu za 75 mio SIT, ki je do sedaj realizirana v višini 32 mio SIT), osnovnošolsko izobraževanje (preseganje za 7 mio SIT), sociala (preseganje za gradnjo doma za starejše občane za 9 mio SIT)- ugotovitev stanja premoženja občine ni mogoča zaradi neažurnih računovodskih evidenc, analitična knjigovodstva niso usklajena z glavno knjigo, kjer še niso knjižene investicije v osnovna sredstva v letu 2006, niti niso opravljeni prenosi iz osnovnih sredstev v pripravi na osnovna sredstva v uporabi. Revizorka ocenjuje, da tudi v prejšnjih letih niso bili opravljeni vsi prenosi med osnovna sredstva občine oziroma v upravljanje zavodom (odprti znesek za 1.839 mio SIT), prav tako še niso knjižena odplačila glavnice v letu 2006 za najete dolgoročne kredite v glavni knjigi. Nerealen je prikaz (še iz leta 2005 ali celo nazaj) zemljišč za prodajo, v glavni knjigi je prikazano, stanje v višini 68 mio SIT med kratkoročnimi zalogami namenjenimi za prodajo, čeprav je iz realizacije prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v letu 2006 razviden znesek 211 mio SIT).Revizorka Vlasta Zupanič Damajnko na osnovi ugotovitev županu mag. Janezu Krambergerju priporoča okrepitev notranjih kontrol v računovodski službi občinske uprave in zaposlitev ustrezno usposobljene osebe, ki bo odgovorna za področje računovodstva in financ. Revizorka glede na ocenjeni prenos 954 mio SIT obveznosti, ki so nastale v letu 2006 v breme proračuna za leta 2007, županu priporoča, da pristopi k sanaciji proračuna, s tem, da se poskusi dogovoriti z izbranimi izvajalci glede preložitve izvedbe del, ki še niso v teku v ocenjeni vrednosti 208 mio SIT. Predlaga tudi, da se poskuša z upniki dogovoriti za predstavitev zapadlih obveznosti na kasnejše obdobje glede možnosti novega zadolževanja v letu 2007. Revizorka še predlaga, da se pri pripravi proračuna za leto 2007 upošteva zakonske okvire, upošteva se naj tudi prevzete obveznosti iz leta 2006, da bo na ta način primerno izkazana realizacija proračuna za leto 2007, v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2007.