10._seja_svetnikov_Obine_LenartV četrtek, 13. decembra, so se na 10 seji sestali svetniki Občine Lenart. Svetniki so sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje stanovanjsko-obrtne cone v Lenartu, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Lenart in Odlok o dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Lenart ter Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora Medobčinski inšpektorat. Na seji so sprejeli tudi Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen donatorstva in pokroviteljstva in sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča ter sklep o izstopu iz Konzorcija za namakanje Podravja. Razpravljali so tudi javni razsvetljavi v občini Lenart in o aktivnostih v zvezi z izgradnjo priključne ceste. Župan mag. Janez Kramberger pa je svetnike seznanil tudi z aktivnostmi v zadnjem mesecu.