Ustanovili_Drustvo_za_razvoj_podeelja_LAS_OVTAR_Slovenskih_goric2V Lenartu so v sredo, 12. decembra, ustanovili Društvo za razvoj podeželja "LAS OVTAR Slovenskih goric". V Osrednjih Slovenskih goricah računajo, da bodo z lokalno akcijsko skupino in z izdelano razvojno strategijo lahko sodelovali na razpisu za 4. os LEADER programa v začetku leta 2008, ki ga pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na ustanovnem občnem zboru, delovno predsedstvo je vodil direktor Razvojne agencije Slovenske gorice Srečko Aleksander Padovnik, so člani najprej sprejeli statut društva in izvolili organe društva. Za predsednico je bila izvoljena Vida Šavli, za podpredsednika Milan Gumzar, za tajnico Lidija Šipek in za blagajničarko Stanka Ferš. Razvojni svet ali upravni odbor bo zraven predsednice sestavljalo še 15 članov, in sicer: Milan Gumzar (župan Občine Benedikt), Jože Kraner (župan Občine Cerkvenjak), mag. Janez Kramberger ( župan Občine Lenart), Darko Fras (župan Občine Sv. Trojica), Silvo Slaček (župan Občine Sv. Ana), Peter Škrlec (župan Občine Sv. Jurij), Franc Fekonja (KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart), Bogdan Šavli (TBP d.o.o. in Prevent Halog d.o.o.), Stanko Bernjak (Območna obrtna zbornica Lenart), Marjan Kramberger (Gostišče Eder, Sv. Ana), Kristina Peserl Bračič (Kmetijska zadruga Lenart), Cvetka Bunderla (Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov), Primož Čuček (Študentski klub Slovenskih goric), Marija Šauperl (Turistično društvo Dediščina) in Janez Ferlinc (Zgodovinsko društvo Slovenske gorice). V odbor za ocenjevanje projektov, ki se po potrebi lahko dopolni so bili izvoljeni: Srečko A. Padovnik (Občina Sv. Trojica), Lidija Šipek (Občina Lenart), Viktor Kapl (Občina Sv. Ana), Mirko Žmavc (ravnatelj OŠ Cerkvenjak - Sv. Andraž), mag. Milan Repič (Žipo Lenart, d.o.o.), Bogomira Rotman (Kmetijsko gospodarstvo - Sv. Jurij), Renato Kocbek (Sadjarsko društvo Slovenske gorice in predstavnik mladih kmetov) in Janja Karner (Društvo podeželske mladine Slovenske gorice).V nadzorni odbor društva so bili izvoljeni Jože Kraner (Upravna enota Lenart), Feliks Berič (Turistično društvo Sv. Ana) in Sandi Zemljič (Lešnik & Zemljič, d.o.o.).Disciplinsko komisijo sestavljajo Jasna Senekovič (Občina Sveti Jurij), Roman Ploj (samostojni podjetnik, Trgovina – gostinstvo Ploj) in Jožefa Mlakar (Društvo kmečkih žena Lenart).Na ustanovnem občnem zboru so člani društva sprejeli tudi sklep, da letna članarina znaša 5 evrov. Izhodišča za lokalno razvojno razvojno strategijo za obdobje 2007-2013 je predstavila Janja Viher. Okvirni program dela pa je podala predsednica društva Vida Šavli. Oba predloga so prisotni potrdili in predsednico in tajnico društva pooblastili, da izvedeta vse potrebne pravno formalne postopke registracije društva. Člani društva so tudi Razvojno agencijo Slovenske gorice pooblastili, da izpelje in izvede vsa opravila, dela in naloge pri pripravi strategije, izvedbi vseh postopkov, ki so za to potrebni, poskrbi za oddajo vloge na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.