SPOROČILO ZA JAVNOST
POROČILO O NEURJU S TOČO NA OBMOČJU OBČINE LENART 13. in 14. julija 2008
Komisija za ocenjevanje škode Uprave RS za zaščito in reševanje je s svojimi strokovnimi službami in s pomočjo občinske uprave občine Lenart v času med 14. in 24. julijem 2008 opravila oceno škode in ugotovila, da je območje občine Lenart utrpelo naslednjo škodo:
I. KMETIJSTVOPoškodovanih je:1.)573 ha kmetijskih površin, kjer je ocena škode 100 % na kmetijskih površinah, predvsem njivskih površinah, trajnih nasadih in vinogradih.2.)578 ha kmetijskih površin, kjer se ocena škode giblje, od 33% do 80%, predvsem njivskih površinah, trajnih nasadih in vinogradih.3.)5 ha - poplavljenih kmetijskih površin.Občinska komisija za oceno škode na kmetijskih površinah je začela individualno ocenjevati škodo na kmetijskih površinah v torek, 29.7.2008.Dokončno poročilo o škodi, povzročeni v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih zaradi toče, poplav, močnega vetra in deževja je bilo predano dne 10.08.2008 pristojnim službam - Ministrstvo za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje.
II. STAVBEOcena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči, je bila opravljena na 533 stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih in je ocenjena na vrednost okrog 1,950.000,00 EUR.
III. GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTIOcenjena delna škoda na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročena po naravni nesreči, znaša okrog 92.300,00 EUR.
Dne, 25.7.2008 se je v občinskem uradu zaključila obdelava ocen delne škode na stavbah in gradbeno inženirskih objektih, nakar so bile vloge predane v nadaljnje reševanje pristojnim službam Ministrstva za obrambo.
Občina Lenart je v tem obdobju izdala navodila za ravnanje s poškodovanimi azbestno-cementnimi kritinami in sicer:Da stroške za odlaganje poškodovane odpadne azbestno-cementne kritine na urejenih odlagališčih krije Ministrstvo za okolje in prostor, glede na predhodno zagotovljene pogoje in način, ki ga zagotovi upravljavec odlagališča za območje občine Lenart.Prevzem, začasno skladiščenje in transport azbestno-cementnih kritin je zagotovila družba Saubermacher Slovenija d.o.o. v zbirno-sortirnem centru Lenart – Sp. Porčič 4/a, stroške krije občina Lenart iz sredstev rezervnega sklada za odpravo posledic naravnih nesreč.Prevoz na začasni prostor pri družbi Saubermacher Slovenija d.o.o. v Sp. Porčiču in primerno zaščito materiala zagotovi vsak posameznik sam.
Občina je vzpostavila tudi sodelovanje med škofijsko Karitas, Centrom za socialno delo Lenart, Rdečim križem Območne enote Lenart in Občino Lenart ter skupaj uskladila nudenje prve interventne pomoči našim občanom, ki jih je prizadelo neurje.

POROČILO O NEURJU S TOČO NA OBMOČJU OBČINE LENART 15. avgusta 2008
Komisija Občine Lenart za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah je v času med 15. avgustom in 10. septembrom 2008 opravila oceno škode in ugotovila, da je območje občine Lenart utrpelo naslednjo škodo:
I. KMETIJSTVOPoškodovanih je 226 ha kmetijskih površin, ocena škode se giblje od 33 - 100%, predvsem na njivskih površinah, trajnih nasadih in vinogradih. Od tega:1.)na 55 ha kmetijskih površin ocena škode predstavlja 100 %, predvsem na njivskih površinah, trajnih nasadih in vinogradih.2.)na 171 ha kmetijskih površin se ocena škode giblje od 33 do 90%, predvsem na njivskih površinah, trajnih nasadih in vinogradih.
Dokončno poročilo o škodi zaradi toče, poplav, močnega vetra in deževja, povzročeni v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih je bilo predano pristojnim službam Ministrstvo za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje dne 10.09.2008.
II. STAVBEOcena delne škode na stavbah je bila opravljena na 10-tih stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih in je ocenjena na vrednost okrog 14.819,00 EUR.Dokončno poročilo o povzročeni škodi zaradi toče, poplav, močnega vetra in deževja, v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih je bilo predano pristojnim službam Ministrstvo za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje dne, 04.09.2008.Občina je vzpostavila tudi sodelovanje med škofijsko Karitas, Centrom za socialno delo Lenart, Rdečim križem Območne enote Lenart in Občino Lenart ter skupaj uskladila nudenje prve interventne pomoči našim občanom, ki jih je prizadelo neurje.

POVZETEK NEURIJ V JULIJU IN AVGUSTU 2008 V OBČINI LENART
V skladu s sklepi Vlade RS, št. 41008-23/2008/3 z dne, 29.07.2008, št. 41008-28/2008/3 z dne, 21.08.2008 in št. 41008-28/2008/11 z dne, 28.08.2008 ter na podlagi določil 12. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč - ZOPNN (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07 in 102/07), so bila za izvedbo prvih nujnih interventnih ukrepov za odpravo posledic neposredne materialne škode na uničenih oz. močno poškodovanih stanovanjskih objektih, zaradi neurja z viharnim vetrom in točo z dne 13. in 14.07.2008, kot akontacija dodeljena finančna sredstva v višini 62.000,00 EUR.
Občina Lenart je na podlagi poziva Ministrstva za okolje in prostor RS pripravila prioritetni seznam oškodovancev, ki so utrpeli veliko materialno škodo na stavbah, v neurju 13. n 14. julija 2008, v soglasju s predstavniki Karitas, Rdečega križa in Centra za socialno delo iz Lenarta.Podlaga seznama je bilo navodilo, da na seznam uvrstimo socialno ogrožene oškodovance, ki so utrpeli škodo na stanovanjskih objektih in ne vseh oškodovancev, ki jih je bilo v tem neurju preko 540.
Na podlagi posredovanega seznama smo prejeli odobritev interventnih sredstev v višini 62.000,00 EUR, katera smo na podlagi sklepa župana dodelili v skladu z določbami 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB in 76/08), določbami 12. čl. Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05-UPB, 90/07 in 102/07), na podlagi 33. člena Statuta občine Lenart (MUV, št. 7/07), ter vloge dejanskega upravičenca, skladno s pojasnili ter priporočili Ministrstva za okolje in prostor RS za dodeljevanje sredstev oškodovancem v neurjih z viharnim vetrom in točo v mesecih julij in avgust, z dne 04.09.2008.
Za odpravo posledic neurja, ki je bilo v delu občine Lenart, v dneh 15. in 16. avgust 2008, smo prejeli dodatna sredstva – kot obliko nujnih interventnih ukrepov za odpravo posledic neposredne materialne škode na uničenih oz. močno poškodovanih stanovanjskih in gospodarskih objektih zaradi neurja, močnega vetra in toče v višini 2.200,00 EUR.
V obeh primerih neurja s točo ter močnim vetrom smo tako prejeli interventno pomoč s strani Vlade Republike Slovenije v višini 64.200,00 EUR.
Škodo povzročeno z naravno nesrečo v dneh 13. in 14. julij 2008 Občini Lenart prijavilo 541 občanov, za poškodbe na stanovanjskih in gospodarskih objektih. Ocenjena škoda je v tem primeru znašala 1,751.760,16 EUR. Škoda na kmetijskih zemljiščih je bila ocenjena v višini 951.000,00 EUR in jo je prijavilo 156 oškodovancev.Te ocene škode pa še ne zajemajo škod na komunalni infrastrukturi, ki po ocenah znaša vsaj 100.000,00 EUR.Del območja občine Lenart je bil prizadet v neurju tudi dne 15. avgusta 2008. Do 4. septembra 2008 smo prejeli 11 prijav škode na stanovanjskih in gospodarskih objektih in 46 prijav škode na kmetijskih površinah, povzročene v tem neurju.
Glede na dejstvo, da je na območju občine Lenart neurje v obeh primerih povzročilo škodo na več kot 600 stanovanjskih in gospodarskih objektih, na javnih objektih in še večjo škodo na kmetijskih površinah, ki smo jo ocenili, je dodeljena interventna pomoč Občini Lenart absolutno prenizka in ne omogoča normalnega delnega oz. nujnega interveniranja na poškodovanih objektih, ki so jih utrpeli naši občani.
S spoštovanjem!
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.                                                                            Župan