15._seja_obinskih_svetnikov2V četrtek, 2. oktobra, so se na 15. seji sestali svetniki Občine Lenart. Najprej je župan mag. Janez Kramberger svetnikom podal poročilo o delu v občini od zadnje seje. Povedal je, da se v Lenartu ob Kraigherjevi cesti gradi protihrupna zaščita. Občina Lenart je tudi razdelila skoraj vsa sredstva upravičencev do povračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Župan je povedal, da so pridobili tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka k OŠ Voličina. Izdano pa je tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo daljinskega ogrevanja v mestu Lenart. Povedal je tudi, da je zaključen projekt modernizacije ceste Zg. Žerjavci - Sveta Ana. Spregovoril je o poletnih prireditvah, ki so jih letos v Lenartu poimenovali Len-Art, v sklopu katerih je bilo organiziranih 23 prireditev, ki si jih je ogledalo preko 5.000 gledalcev. Župan je tudi povedal, da je končana obnova vrtca Lenart in razsvetljava pri OŠ Lenart. V Voličini so uredili igrala na športnem centru, v Lenartu bo še v letošnjem letu delno urejen mestni park. Župan je tudi povedal, da so na občini naročili idejni projekt za ureditev Ruperškega potoka v KS Voličina. Za PGD Selce so nabavili novo gasilsko vozilo, saj letos gasilci v Selcih praznujejo okrogli jubilej. Župan Kramberger je svetnikom povedal, da so se občine Slovenskih goric uspešno predstavile v sosednji Avstriji v občini Neuhofen an der Ybbs, med drugim tudi učenci Glasbene šole Lenart. V prihodnjih dneh bo Občino Lenart obiskalo 40 županov tega območja in tudi veleposlanik Avstrije v Sloveniji Valentin Inzko. Povedal je, da bo v Centru Slovenskih goric potekala od 9. do 11. oktobra arhitekturna delavnica na pobudo KS Lenart v sodelovanju z občino Lenart, Lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar in Fakulteto za arhitekturo. Sledile so pobude in vprašanja svetnikov.V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli dopolnjen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno industrijske cone v Lenartu. Na seji je direktor podjetja ESCO-SI Aleš Fukne Kokot predstavil projekt energetske učinkovitosti javne razsvetljave, ki so ga svetniki potrdili. Svetniki pa so sprejeli tudi Program varnosti in Odlok o priznanjih v Občini Lenart. Seznanili so se s polletnim poročilom o izvajanju proračuna občine v prvem polletju letošnjega leta in ga potrdili. Seznanili so se tudi s poročilom o neurju s točo, ki je prizadelo Občino Lenart v juliju in avgustu. Sprejeli so Sklep o prerazporeditvi sredstev na proračunski postavki za kmetijstvo. Ker sredstva na proračunski postavki za kmetijstvo ne bodo porabljena in razdeljena v celoti, se bodo prenesla na novo proračunsko postavko Pomoči v primeru naravnih nesreč. Tako bodo sredstva v višini 40.000 evrov namenjena kritju škode v kmetijstvu, ki je nastala v letošnjih neurjih. Potrdili so tudi spremembe Načrta razvojnih programov na proračunski postavki Celovita oskrba Severovzhodne Slovenije s pitno vodo. Občina Lenart je nosilka 18,5 milijona evrov vrednega projekta in vse občine morajo imeti zraven, vseh ostalih zakonskih zahtev tudi dokazila, da imajo v proračunih ali v načrtih razvojnih projektov zagotovljena finančna sredstva, zaradi tega pa je bila tudi potrebna omenjena sprememba. Kar nekaj časa so svetniki namenili razpravi o določitvi višine nadomestila za uporabo prireditvenega prostora na Športno rekreacijskem centru Polena. zaradi nestrinjanja je župan točko umaknil z dnevnega reda in bodo o njej odločali na prihodnji seji občinskega sveta. Sprejeli so tudi Sklep o ukinitvi javnega dobra in Sklep o prodaji nepremičnine. S sklepom so določili tudi višino sofinanciranja najemnine za tržno stanovanje. Sprejeli so tudi Strokovne podlage za del območja industrijske cone v Lenartu za podjetje Klemos, Livarna in Unior- območje Servostan, d.o.o. Lenart. S sklepom so tudi dopolnili dokončni seznam upravičencev do vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Na seznam so dodali občane iz KS Lenart, ki so se v roku pritožili in z dokumentacijo dokazali, da so vlagali v izgradnjo omrežja. Zaradi teh izplačil je tudi občina Lenart dosegla dodatno poravnavo in je upravičena do dodatnih sredstev.