17._seja_lenarkih_obinskih_svetnikov4V torek, 17. decembra, so se na zadnji letošnji, 17. seji, sestali svetniki Občine Lenart. Na začetku seje je župan mag. Janez Kramberger na predlog svetnikov z dnevnega reda umaknil točko o strokovnih podlagah Prostorske umestitve - enostanovanjske stavbe v nizu - pet objektov v Spodnji Voličini.

 Svetniki so namreč ugotavljali, da predlagatelj ni od zadnje seje ustrezno dopolnil strokovnih podlag.Po dolgi razpravi so svetniki s štirimi glasovi za potrdili Strokovne podlage za zazidavo večstanovanjske stavbe v mestu v Lenartu. Posamezni svetniki so menili, da bo predlagana stavba prevelika in ne bo pokrita z opeko, nekaj pomislekov so imeli tudi glede izvoza na Mariborsko cesto.V nadaljevanju seje so brez razprave sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za letošnje leto. Z rebalansom je predvideno, da bodo prihodki letos znašali dobrih 86 odstotkov predvidenih, odhodki pa naj bi dosegli slabih 73 odstotkov predvidenih.Svetniki so nadaljevali s sprejemanjem proračuna občine za prihodnje leto in za leto 2010, ki so ga brez večje razprave tudi sprejeli. Svetniki LDS so pred glasovanjem povedali, da se bodo vzdržali, saj se ne strinjajo s predvideno investicijo modernizacije ceste Spodnji Porčič - Zg. Senarska. Župan pa meni, da je cesta pomembna, saj bo cesta služila kot obvoznica za mesto Lenart. Z modernizacijo omenjene ceste bo industrijska cona v Lenartu dobila po tej cesti dostop do avtoceste v Spodnji Senarski. Kljub vzdržanosti svetniške skupine LDS sta bila proračuna za prihodnje leto in leto 2010 sprejeta. Predvideni prihodki v proračunu za prihodnje leto znašajo 13 milijonov evrov, v proračunu za leto 2010 pa 16,7 milijona evrov. Svetniki so ob sprejemanju proračuna sprejeli tudi sklep, da se bo občina prihodnje leto zadolžila v višini 1,96 milijona evrov. Sredstva pridobljena z zadolžitvijo bodo porabili za rekonstrukcijo kulturnega doma Lenart z javnimi sanitarijami v znesku 870.000 evrov, za modernizacijo občinske ceste Spodnji Porčič - Zgornja Senarska v višini 960.000 evrov in 130.000 evrov za plačilo zadržanega zneska za čistilno napravo v Lenartu. Na seji so sprejeli tudi Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lenart in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pretežno stanovanjsko rabo na območju vzhodno od Prežihove ulice v Lenartu ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart. S sklepom so določili izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča. Svetniki so tudi s sklepom določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart. Tako bo vrednost točke v prihodnjem letu za zazidana stavbna zemljišča znašala 0,002192 evra in za nezazidana stavbna zemljišča 0,001096 evra.V začetku seje so skavti prinesli lučko miru (betlehemsko lučko) in prebrali poslanico.