PROSLAVA_OB_40-LETNICI_TERITORIALNE_OBRAMBE7Proslava ob 40-obletnici Teritorialne obrambe, je v Centru Slvoenskih goric potekala v sredo, 10. decembra.V počastitev 40-letnice nekdanje teritorialne obrambe sta župan Občine Lenart in 37. Vojaško teritorialno poveljstvo pripravila slovesnost, z namenom obuditi spomin na dogodke in razmere, ki so vladale v Sloveniji in občini Lenart od leta 1968 do 1991.

Ob pomembnih dogodkih in nemalokrat nezavidljivih razmerah v teh 40-ih letih, pa želimo spomniti tudi na Teritorialno obrambo Občine Lenart kot vojaško organizacijo in njeno vpetost v sistem vodenja in poveljevanja. Pri tem zagotovo ne smejo iti v pozabo številne pripadnice in pripadniki teritorialne obrambe, ki so bili razporejeni v štabih in enotah Teritorialne obrambe Občine Lenart, se v njej usposabljali in prispevali velik delež k obrambi Slovenije v vojni za Slovenijo kot sestavni del 77. Območnega štaba teritorialne obrambe.Poveljnik 37. Vojaškega teritorialnega poveljstva je ob 40-letnici teritorialne obrambe podelil odlikovanja:
Plaketo 37. Vojaško teritorialnega poveljstva sta prejela:JOŽE MAJCENOVIČ je leta 1975 ustanovil teritorialno obrambo in je bil njen prvi poveljnik do leta 1987. Oblikoval je štab s prištabnimi enotami in četo teritorialne obrambe, ki je bila zametek bodočega bataljona iz sestave brigade teritorialne obrambe.V njegovem obdobju smo v občini Lenart pričeli graditi sodobno skladišče in opremili teritorialno obrambo s pomočjo armadnih viškov, pozneje pa s sredstvi družbenopolitične skupnosti in vojnega servisa.V času vojne je bil pripadnik Učnega Centra v Pekrah in po vojni za Slovenijo je postal njegov poveljnik. Po odhodu iz učnega centra je služboval na več pomembnih mestih v Slovenski vojski. Jože Majcenovič je bil častnik teritorialne obrambe in Slovenske vojske v najžlahtnejšem pomenu te besede.
PETER LEOPOLD je začel svojo kariero v teritorialni obrambi leta 1976. Do leta 1987 je bil na operativnih dolžnostih. Leta 1987 je bil imenovan za komandanta Teritorialne obrambe Lenart. V času njegovega vodenja je bil oblikovan odred teritorialne obrambe, dokončana in preseljena so bila skladišča, nastale so nove enote, diverzantske in protidiverzantske, ukvarjali so se z usposabljanjem izvenšolske mladine, prebivalstva, prostovoljcev TO, iz katerih so se pozneje rekrutirali mnogi častniki TO, ki so še danes zaposleni v SV.Leta 1990 je postal organizator Manevrske strukture narodne zaščite v občini Lenart,, ki je bila dejanski zametek oborožene sile nove samostojne države.
Bronasti znak 37. Vojaško teritorialnega poveljstva je prejel:FRANC ŠIJANEC, ki se je pridružil Teritorialni obrambi Občine Lenart leta 1987. Prevzel je skrb za oborožitev in druga materialna sredstva. Tako, kot mnogi drugi skladiščniki, kot se jim je reklo, je bil skromen in neopazen, toda vedno prisoten in pripravljen za delo. Brez njegove prisotnosti in aktivnosti se ni zgodilo nič. Priključil se je Manevrski strukturi narodne zaščite v Občini Lenart, uspešno skladiščil in varoval orožje TO na mnogih tajnih lokacijah. Leta 1991 je bil med tistimi, ki so usposabljali prve slovenske nabornike v 710. Učnem centru v Pekrah. Vojaško kariero nadaljuje v Slovenski vojski.