21._seja_lenarskih_svetnikovV ponedeljek, 29. junija, so se na na 21. seji sestali svetniki Občine Lenart. Svetniki so sprejeli Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo v Občini Lenart (gre za skupen projekt več občin, o ustanovitve medobčinske redarske službe); Odlok o plakatiranju (ta ureja postopek nameščanja plakatov, nadzor ter sankcije v primeru kršitev), Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Lenart (določa način upravljanja in vzdrževanja občinskih cest v občini Lenart, javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, javne snage in čiščenja javnih površin oz. vzdrževanje in upravljanje z javnimi površinami),Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Lenart (predpisujejo se merila za izdajo soglasja k podaljšanim obratovalnim časom določenim gostinskim lokalom), Sklep o povečanju odvedene odpadne vod (sprejet je bil sklep o povečanju obračunske osnove količin odvedene komunalne odpadne vode za 20 %).