Objava namere o ustanovitvi služnostne pravice
V skladu s 4. odstavkom 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07 in št. 94/07), Občina Lenart objavlja
namero o ustanovitvi služnostne pravice
Občina Lenart namerava na delu nepremičnine parc. št. 287/1, vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 431 k.o. Lenart v slovenskih goricah, ustanoviti služnostno pravico dostopa na zemljišče, zunanje ureditve in vzdrževanja le-tega za postavitev objekta – kiosk (premični objekt) in položitev potrebnih komunalnih priključkov, ter dostopa lastnikov in strank do kioska, v korist služnostnega upravičenca DELO PRODAJA, družba za razširjanje in prodajo časopisov d.d., Dunajska 5, p.p. 666, 1001 LJUBLJANA, matična številka: 5096014000. Predmetna služnostna pravica se ustanavlja izrecno za postavitev premičnega objekta (kioska), ki je namenjen prodaji trgovskega blaga iz asortimana podjetja Delo prodaja d.d. in izrecno izključuje pravico nudenja gostinskih storitev. Skupno bo z nameravano služnostno pravico obremenjenega 30 m2 zemljišča. Služnost se bo ustanovila za čas postavitve in obratovanja, vendar največ za obdobje štirih let.
Objavljeno na spletni strani Občine Lenart, 4. 9. 2009