2._seja_Obinskega_sveta_Obine_LenartV četrtek, 20. januarja, so se na 2. seji sestali svetniki Občine Lenart.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 1. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2011 - (II. obravnava).
7. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2012 - (II. obravnava).
8. Odlok o načinu opravljanja vzdrževanja javne razsvetljave in semaforizacije v občini Lenart.
9. Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart.

 


1. Ugotovitev sklepčnosti
Na seji je bilo prisotnih 14 svetnikov, Občinski svet Občine Lenart lahko veljavno sklepa.

2. Pregled zapisa sklepov 1. Seje občinskega sveta
Zapis sklepov 1. seje občinskega svet je bil potrjen.

3. Potrditev dnevnega reda
Dnevi red seje je bil potrjen.

4. Poročilo župana
Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je v poročilu o opravljenem delu v času od 1. seje občinskega sveta, ki je bila 9. decembra 2010, poudaril naslednje:

I. Zimska služba
V zimski sezoni 2010/2011 je bilo do 20. januarja 2011 izvedenih 20 akcij zimske službe, porabljenih je bilo 418 m3 soli in 550 m3 peska, stroški zimske službe znašajo 148.000 EUR

II. Rekonstrukcija Doma kulture Lenart
Rekonstrukcija Doma kulture Lenart poteka po načrtih. Zaradi del, ki jih pred začetkom gradnje ni bilo mogoče predvideti, je potrebna izdelava dodatne projektne dokumentacije. Rok dokončanja del bo predvidoma konec meseca avgusta, kot je načrtovano.

III. Celostna oskrba Severovzhodne Slovenije s pitno vodo
Podjetje SCT zaradi insolventnosti ni pričelo z deli, oz. jih ne nadaljuje. Zaradi nastale situacije bo Občina Lenart odpovedala pogodbo s tem izvajalcem. Podjetje SCT smo pisno obvestili o prekinitvi pogodbe, unovčena bo bančna garancija, pričel se bo nov postopek izbire izvajalca po Zakonu o javnem naročanju za nadaljevanje del. Na celotnem projektu je potrebno izvesti še naslednja dela: položiti okoli 50 km cevovodov, zgraditi 8 prečrpalnih postaj in 2 vodohrana. Podjetje CPM dela izvaja, zaradi nastale situacije bo izvedba gradbenih del kasnila za približno 3 mesece.

IV. Čistilna naprava ob Velki
S 1.2.2011 prevzamemo v upravljanje in pričenjamo sanacijo čistilne naprave ob Velki.

V. Asfaltiranje cest
Izvedeno je bilo asfaltiranje treh odsekov cest v Sp. Porčiču, Sp. Žerjavcih in v Zg. Žerjavcih, v skupni dolžini okoli 2000 m. Zaradi zimskih razmer so bila prekinjena dela na cesti v Črmljenšaku, kjer asfaltiranje še ni dokončano.

VI. Druge aktualne zadeve
Komunalno opremljanje naselja RADEHOVA: dne, 24.1.2011 bo Občina Lenart pri Upravni enoti Lenart vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje naselja Radehova.

Problematika signala mobilne telefonije v Voličini: organiziran je bil sestanek s predstavniki Mobitela. V roku enega meseca bo Mobitel namestil mobilno anteno, ki bo zagotovila ustrezen signal za približno 1 leto. V tem času bo določena lokacija za namestitev antene, ki bo zagotavlja trajno rešitev in signal za mobilno telefonijo na območju Voličine.

Dne, 20.1.2011 je bil na pobudo Občine Lenart, Razvojne agencije Slovenske gorice in LAS Ovtar organiziran posvet v Centru Slovenskih goric na temo revitalizacije reke Pesnice od avstrijske meje do Ormoža, ki bo zajemala čiščenje voda, turizem in sodelovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS) na tem območju. Na podlagi tega posveta bo sledil podpis pisma o nameri o izvajanju aktivnosti.


5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.

Maksimiljan Šuman

A. Zastavil je vprašanje glede nastale situacije pri gradnji vodovoda pri projektu Celostne oskrbe Severovzhodne Slovenije s pitno vodo in zamude pri poteku gradbenih del. Dejal je, da mora Občina Lenart zahtevati poročilo o pregledu projektne dokumentacije pred pričetkom gradbenih del na tem projektu.

Župan: Kasnitev pri izvedbi gradbenih del ni krivda Občine Lenart, ampak je posledica nastale situacije zaradi insolventnosti SCT, na kar pa občina ne more vplivati in te situacije ni bilo možno predvideti. Občina Lenart se je ustrezno odzvala in odpovedala oz. prekinila pogodbo z SCT.

B. Občani Radehove so v preteklosti poravnali delni komunalni prispevek, ker naselje Radehova še ni v celoti komunalno opremljeno. Ko bo komunalna oprema v Radehovi zgrajena (kanalizacija, pločnik,…), bo potrebno poravnati še preostali del komunalnega prispevka, ki bo ustrezal novemu stanju komunalne opremljenosti. Že pred leti so krajani Radehove Občino Lenart zaprosili za izračun dodatnega plačila komunalnega prispevka, vendar se to ni zgodilo. Ponovno prosi Občino Lenart, da se čim prej opravi izračun višine komunalnega prispevka in se krajanom Radehove po izdaji odločb omogoči obročno plačevanje.

Svetniku bo podan pisni odgovor na zastavljeni vprašanji.


C. Kar zadeva predračunsko vrednost del in površino kulturnega doma Lenart, ki jih povzema po javno objavljenih podatkih, se mu zdi cena za rekonstrukcijo kulturnega doma previsoka. Občino Lenart poziva na smotrno porabo sredstev pri obnovi kulturnega doma. Upa, da bo obnova doma funkcionalno izvedena in bo na voljo več sedežev kot v obstoječi dvorani. V zadnjem obdobju je bilo gledalcev na prireditvah več, kot je bilo sedežev v dvorani.

Župan: ocenjena vrednost del rekonstrukcije kulturnega doma za leto 2011 znaša 1.668.815,00 EUR, dejanska pogodbena vrednost oddanih del znaša 772.529 EUR, površina kulturnega doma, ki jo navaja g. svetnik ni točna, ampak je večja.

D. Glede namembnosti poslopja sedanje »stare šole« na Trgu osvoboditve 12 v Lenartu predlaga, da se stavba nameni za potrebe Upravne enote Lenart.

Župan: Kar zadeva namembnost stavbe »stare šole« bo občinska uprava v sodelovanju z Razvojno agencijo Slovenskih goric pripravila več variantnih predlogov o uporabi in razpolaganju z navedeno stavbo.

Saša Tomažič

E. Vprašanje namenja Pravni službi Občine Lenart in Statutarno pravni komisiji.
Na sestanku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je podal svoj predlog sestave nadzornega odbora, v skladu z zastopanostjo političnih strank v Občinskem svetu Občine Lenart, ki pa na seji KVIAZ ni bil obravnavan in člani navedene komisije o predlogu niso odločali. Njegov predlog ni zapisan v zapisniku seje. Predlagal je, da bi vsaka stranka, ki ima predstavnika v občinskem svetu, imela tudi enega predstavnika v nadzornem odboru. Sestava sedanjega nadzornega odbora je izračunana v skladu s procentom dobljenih glasov na volitvah.

Pravno službo in Statutarno pravno komisijo prosi, da preverita pravilnost postopka, skladnost le – tega s poslovnikom Občinskega sveta Občina Lenart in drugimi predpisi. Zahteva odgovor v pisni obliki.

Svetniku bo podan odgovor v pisni obliki.

Danijel Kovačič


Od krožišča pri bencinskem servisu Petrol, na regionalni cesti Maribor – Lenart - Gornja Radgona, vodi cesta v Novo poslovno industrijsko cono. Predlaga, da se obstoječa javna pot, ki vodi od hladilnice, v smeri »Zg. Žerjavci - Purgaj« zapre za promet, ker je ta del ceste zelo nevaren in izpostavljen. Predlaga, da se zgradi podaljšek ceste v Novi poslovni industrijski coni in se naveže na obstoječo javno pot »Zg. Žerjavci-Purgaj, kar bi zagotavljalo večjo prometno varnost.

Župan: O tem predlogu smo razmišljali že v preteklosti, seveda pa je takšna gradnja in prometna ureditev povezana z določenimi finančnimi sredstvi.

Na Ptujski cesti v Lenartu, na prehodu za pešce pri piceriji Agata, je zakrito vidno polje, kar je zelo nevarno z vidika prometne varnosti.

Župan: V smislu večje prometne varnosti bo prehod prestavljen na primerno lokacijo na cesti, ki bo bližje OŠ Lenart in bo zagotovljena večja preglednost.

Emilija Šuman

F. Kakšne so možnosti, da se avtobusna postaja, ob regionalni cesti skozi Radehovo, prestavi v bližino gostišča Švarc?

Svetnici bo odgovor podan v pisni obliki.

G. Leto 2011 je leto prostovoljstva. Ali obstaja možnost za skupno predstavitev raznih prostovoljnih društev v Centru Slovenskih goric?

Župan: Možnosti vsekakor so, naj društva pripravijo predlog predstavitve.

6. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2011 - (II. obravnava)

Glede na predloge svetnikov na 1. seji Občinskega sveta Občine Lenart so bile upoštevane naslednje spremembe proračuna za leto 2011:
SPREMEMBE V PREDLOGU PRORACUNA ZA LETO 2011
Po obravnavi osnutka proracuna (1. obravnava) na seji obcinskega sveta smo pripravili
predlog proracuna za 2. obravnavo pri cemer smo upoštevali pripombe iz razprave, realizacijo
na dan 31.12.2010 in spremenjene okolišcine v casu od priprave prvega gradiva.
Z zakljuckom proracunskega leta 2010 smo prišli do tocnega zneska ostanka sredstev na
racunih, ki je bil v višini 676.947,92 EUR. Ostanek sredstev je bil višji od nacrtovanega
predvsem zaradi kasnejšega placila situacije za COSV (državi so zmanjkala sredstva za
sofinanciranje v letu 2010), ki se je poravnala šele v mesecu januarju tega leta.
V nadaljevanju podajamo obrazložitev sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani
proracuna.
SPREMEMBE PRIHODKOV
# 710302 – Prihodki od najemnin za stanovanja
# Ta prihodek smo nekoliko znižali glede na realizacijo v 2010.
# 710304 – Prihodki od najema (kanalizacija)
# Ta prihodek smo uvrstili v proracun, ker pripravljamo razpis za
najem oz. podelitev koncesije za upravljavca kanalizacije in
pricakujemo prihodke v zadnjih mesecih proracunskega leta.
# 71410001 – Prihodki od placila storitev za predšolske otroke v VVZ /
# Prihodke povecujemo, ker smo glede na izracune ugotovili, da smo
le-te ocenili prenizko, predvsem na racun povecanega števila otrok
iz drugih obcin (nove odlocbe v januarju).
# 71419901 – Prihodki »Sporazum o ureditvi premož. razmerij« - NUSZ Telekom
# Prihodke povecujemo, ker se placila iz leta 2010 prenašajo v leto
2011. Na tem kontu se bodo zbrala sredstva treh polletnih obrokov
Telekomu – delež Obcine Sveti Jurij in Sveta Trojica.
# 72210 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišc
# Povecanje iz naslova prodaje zemljišc nasproti trgovine Klasek za
blokovno gradnjo (v januarju potekajo razgovori z zainteresiranimi
investitorji).
# 74000106 – Ministrstvo za kulturo
# Ta prihodek se pojavlja v zvezi z investicijo Sanacija kletnih
prostorov knjižnice Lenart. Ocena celotne investicije znaša
345.796,89 EUR.
# 74000116 – Ministrstvo za gospodarstvo JR
# Ta prihodek je povezan z novo proracunsko postavko 4113344 –
Rekonstrukcija javne razsvetljave I. faza, ki je v višini 130.300
EUR. S prijavo na razpis bomo dobili to investicijo sofinancirano v
višini 30 %.
SPREMEMBE ODHODKOV
# 300103 – Reprezentanca
# Odhodke znižujemo glede na nižjo realizacijo v 2010.
# 400703 – Sofinanciranje podmladka gasilcev
# Sredstva na tej proracunski postavki smo rezervirali z namenom, da
pomagamo gasilskim društvom pridobiti nove clane, predvsem
mladino med 18. in 20. letom. Sredstva se bodo delila na podlagi
pravilnika, ki je v pripravi.
# 401812, 401813 in 401814 – Knjižnica Lenart
# Sredstva povecujemo zaradi novega oddelka knjižnice v Volicini.
# 411301 – Redno vzdrževanje cest : LC in mestne ulice
# Odhodke povecujemo, ker so bili ocenjeni prenizko.
# 4113119 – Modernizacija Ulice Heroja Lacka
# Ta proracunska postavka je pomotoma izpadla iz osnutka
proracuna.
# 4113176 – Modernizacija JP 705 164 (Porcki vrh – 4)
# Postavko smo povecali za 515,00 EUR, ker je bila nacrtovana
prenizko.
# 4113342 – Preplastitev JP 705 921 in JP 705 922 (naselje Mocna)
# Postavko prenašamo iz proracunskega leta 2012.
# Znotraj programa 13029004 – CESTNA RAZSVETLJAVA smo opravili spremembe
po proracunskih postavkah. Odhodkov v tem programu nismo spreminjali.
Spremembe so nastale, ker se pripravljamo na Javni razpis za sofinanciranje operacij
za energetsko ucinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011-2013, UJR 1.
Investicija bo sofinancirana v višini 30 %.
# 411562 – Razbremenjevanje primarnih vodov iz centra in mestnih ulic
# Postavka je pomotoma izpadla.
# 411563 – Sanacija kanalizacije v Volicini
# Postavka je pomotoma izpadla.
# 411572 – Sanacija jarka do Partinjskega potoka
# Postavka je pomotoma izpadla.
# 416129 – Vodovod Lenart – Volicina 3. Faza/ prikljucki, navezave
# Postavko povecujemo, ker smo ocenili, da je bilo zaradi optimalne
dinamike izvajanja investicije nacrtovanih premalo sredstev za leto
2011.

Na predlog predsednika Odbora za družbene dejavnosti Jožefa Krambergerja je Občinski svet Občine Lenart sprejel sklep, da se pred objavo javnih razpisov za financiranje kulturnih društev in športnih klubov spremenijo pravilniki o financiranju, da bo zagotovljena smotrna delitev oz. poraba sredstev, ki so v proračunu predvidena za te namene.

Svetnik Saša Tomažič je v imenu poslanske skupine Socialnih demokratov vložil amandma k Odloku o proračunu Občine Lenart za leto 2011, v katerem predlaga da bi se poslopje »stare šole« na Trgu osvoboditve 12 v Lenartu izvzelo iz programa nakupa in prodaje nepremičnin in bi se namenilo za muzejsko dejavnost (muzej Slovenskih goric) ter ga Občina Lenart ne bi uvrstila v postopek prodaje.

Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je v pisni obliki podal mnenje k amandmaju. Na seji je svetniško skupino Socialnih demokratov pozval, da vložen amandma umakne, ker je nepopoln in ni primeren za vsebinsko odločanje, saj ne upošteva pravila o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki. Občinska uprava v sodelovanju z Razvojno agencijo Slovenskih goric pripravlja variante uporabe za navedeni objekt (poklicna šola, muzej, prodaja celotne zgradbe, prodaja po delih,…). Amandama je bil umaknjen.

Saša Tomažič je predlagal, da se v zvezi z razpolaganjem in namembnostjo zgradbe »stare šole« sprejme sklep. Sprejet je bil Sklep o opravi javne razprave na Občinskem svetu Občine Lenart v zvezi s spremembo namembnosti poslovne stavbe –»Stara šola«, ki določa da občinski svet pred spremembo namembnosti navedene stavbe opravi javno razpravo na redni občinski seji, na podlagi pripravljenih variantnih možnosti o namembnosti objekta. Brez te razprave namembnosti objekta ni mogoče spremeniti.

Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2011 je bil soglasno sprejet.

7. Odlok o proračunu občine Lenart za leto 2012 - (II. obravnava).

Glede na predloge svetnikov na 1. seji Občinskega sveta Občine Lenart so bile upoštevane naslednje spremembe proračuna za leto 2012:

SPREMEMBE V PREDLOGU PRORACUNA ZA LETO 2012
Po obravnavi osnutka proracuna (1. obravnava) na seji obcinskega sveta smo pripravili
predlog proracuna za 2. obravnavo pri cemer smo upoštevali pripombe iz razprave, realizacijo
na dan 31.12.2010 in spremenjene okolišcine v casu od priprave prvega gradiva.
V nadaljevanju podajamo obrazložitev sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani
proracuna.
SPREMEMBE PRIHODKOV
710302 – Prihodki od najemnin za stanovanja
Ta prihodek smo nekoliko znižali glede na realizacijo v 2010.
710304 – Prihodki od najema (kanalizacija)
Ta prihodek smo uvrstili v proracun, ker nacrtujemo na letni ravni
100.000 EUR prihodkov iz naslova podelitve koncesije za
upravljavca kanalizacije.
71410001 – Prihodki od placila storitev za predšolske otroke v VVZ /
Prihodke povecujemo glede na spremembe v letu 2011.
72210 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišc
Povecanje iz naslova neprodanih zemljišc za individualno
stanovanjsko gradnjo.
74000116 – Ministrstvo za gospodarstvo JR
Ta prihodek je povezan z novo proracunsko postavko 4113344 –
Rekonstrukcija javne razsvetljave I. faza, ki je v višini 130.300
EUR. S prijavo na razpis bomo dobili to investicijo sofinancirano v
višini 30 %.
SPREMEMBE ODHODKOV
300103 – Reprezentanca
Odhodke znižujemo glede na nižjo realizacijo v 2010.
400703 – Sofinanciranje podmladka gasilcev
Sredstva na tej proracunski postavki smo rezervirali z namenom, da
pomagamo gasilskim društvom pridobiti nove clane, predvsem
mladino med 18. in 20. letom. Sredstva se bodo delila na podlagi
pravilnika, ki je v pripravi.
401812, 401813 in 401814 – Knjižnica Lenart
Sredstva povecujemo zaradi novega oddelka knjižnice v Volicini.
411301 – Redno vzdrževanje cest : LC in mestne ulice
Odhodke povecujemo, ker so bili ocenjeni prenizko.
4113342 – Preplastitev JP 705 921 in JP 705 922 (naselje Mocna)
Postavko smo prenesli v proracunsko leto 2011.
Znotraj programa 13029004 – CESTNA RAZSVETLJAVA smo opravili spremembe
po proracunskih postavkah. Odhodkov v tem programu nismo spreminjali.
Spremembe so nastale, ker se pripravljamo na Javni razpis za sofinanciranje operacij
za energetsko ucinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011-2013, UJR 1.
Investicija bo sofinancirana v višini 30 %.
Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2012 je bil soglasno sprejet.


8. Odlok o načinu opravljanja vzdrževanja javne razsvetljave in semaforizacije v občini Lenart

V prvi obravnavi je bil sprejet Odlok o načinu opravljanja vzdrževanja javne razsvetljave in semaforizacije v občini Lenart.


2. Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom
Lenart

Občinski svet Občine Lenart je podal soglasje k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart.