Javna_tribuna_na_temo_Revitalizacija_poreja_reke_Pesnice1V četrtek, 20. januarja, je v prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu potekala javna tribuna na temo Revitalizacija porečja reke Pesnice.
V nadaljevanju objavljamo povzetek javne tribune TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE POREČJA REKE PESNICE.

Ozadje projektne zasnove:
Oblikovanje turistične destinacije porečje Pesnice bi pomenilo vzpostaviti povezovalni člen med severovzhodnimi regijami, ki že obstajajo na turističnem zemljevidu in tako prispevati k povečanju konkurenčne prednosti teh regij, kot Slovenije v celoti. Še več: reka Pesnica lahko poveže tudi dve regiji, ki ležita v dveh različnih državah. Tovrstnemu povezovanju je naklonjena skupnost evropskih narodov, ki ji pripadamo in, ki tako povezovanje spodbuja kot priložnost čezmejnega sodelovanja na vseh področjih človeškega delovanja, ustvarjanja in življenja nasploh.


Celostna ponudba regije in njeno trženje se lahko oblikuje samo v celoviti turistični destinaciji. Oblikovanje turistične destinacije Porečje Pesnice bo generiralo nove iniciative vseh sektorjev (javni, zasebni in civilni) po investicijah, spodbudilo pritok svežega kapitala in posledično odprlo možnosti za zaposlovanje.

Uvodna in zaključna beseda o pomenu projekta in vzroku za povabilo je bila predana g. županu občine Lenart, mag. Janezu Krambergerju, ki je pozdravil vse prisotne in podal njegov pogled na pomen projekta revitalizacije porečja reke Pesnice in podal obrazložitev, zakaj je sam osebno pobudnik za zagon tovrstnega projekta in zakaj je pripravljen prevzeti funkcijo vodilnega partnerja v projektu, kot občina Lenart.

Javno tribuno so pripravili snovalci Zavod za inovativnost in podjetništvo; Janja Viher, direktorica, ki je bila tudi pobudnica; s sodelavci in projektnimi partnerji Zavodom RS za varstvo narave, OE Maribor, g. mag. Matjažem Ježem, direktorjem; g. Aleksandrom Korenom; Razvojno agencijo Slovenske gorice; go. Tanjo Hrastnik, direktorico in SOMNIUM Institut za razvoj turizma d.o.o., g. Darko Ravnikar, direktor.

Predstavitev zasnov projekta iz vidika trajnostne rabe naravnih vrednosti in zasnove upravljanja območja v porečju reke Pesnice je bila predstavljena s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor, direktorja g. mag. Matjaž Ježa, in projektnega sodelavca Aleksandra Koren, univ.dipl.biol..

Predstavitev projekta iz vidika aktivnosti, ciljev in rezultatov s poudarkom turizem in varstvo narave: Trajnostno upravljanje porečja reke Pesnice je predstavila s strani Razvojne agencije Slovenske gorice in Zavoda za inovativnost in podjetništvo ga. Janja Viher ter s strani Somnium d.o.o. g. Darko Ravnikar.

V sami razpravi, ki se je po predstavitvi izhodišč razvnela, so prisotni podprli tovrstni projekt in so mnenja, da je k projektu potrebno čim prej pristopiti. V razpravi, ki je bila odprta so mnenja o problematiki glede avtocestnega programa in reševanja problematike poplavnega območja, onesnaženosti reke, neusklajenega in nedelujočega med sektorskega povezovanja, upoštevanja smernic razmišljanja o zelenem turizmu in udejanjanja idej in izvajanja projekta po fazah, so razpravljali g. mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart, g. Venčeslav Senekovič, župan občine Pesnica, g. mag. Matjaž Jež, ZRSVN OE Maribor, ga. Tanja Hrastnik, direktorica RASG d.o.o., ga. Vida Šavli, predsednica LAS OVTAR Slovenskih goric, g. Stanislav Vedernjak, UE Lenart, g. Miran Klinc, predstavnik občine Ormož.

Območje izvajanja projekta:
Občina Kungota, Občina Pesnica, Občina Lenart, Občina Sveta Trojica, Občina Destrnik, Občina Trnovska vas, Občina Sveti Andraž, Občina Juršinci, Občina Dornava, Mestna občina Ptuj, Občina Ormož

Nekaj o reki Pesnici:
Med leti 1959 in 1968 hidromelioracija in vodne akumulacije v obliki umetnih jezer (Pernica, Pristava, Komarnik, Radehova, Trojiško jezero)
Gre za pomembno ornitološko območje s preko 50 vrstami ptic (največ v okolici Komarnika)

Dolžina reke Pesnice: 69 km, od tega 65 km v Sloveniji
Površina porečja reke Pesnice: 556 km2
Izvir reke Pesnice: Poesnitz, Avstrija
Izliv reke Pesnice v reko Dravo: Ormož, Slovenija
Cilji projekta:

Splošni cilji:
Zagotoviti trajnostni razvoj porečja reke Pesnice
Ekonomsko-socialni cilji: izboljšati življenjski standard prebivalcev območja, izboljšati stanje lokalnega gospodarstva, povečati zaposlitvene možnosti (integracija matičnega prebivalstva in njihova aktivna vloga pri ustvarjanju dodane vrednosti območja)
Okoljski cilji: ohraniti biotsko pestrost območja, zagotoviti usklajeno rabo prostora,
Kulturni cilji: širiti zavedanje o pomenu ohranjanja kulture, kulturne dediščine in tradicij območja

Specifični cilji:
Vzpostaviti osnove za trajnostno rabo naravnih vrednost in izboljšati stopnjo poznavanja biotske pestrosti
Medsektorsko uskladiti rabo prostora in pripraviti izhodišča za upravljanje območja
Vzpostaviti kakovostno javno-zasebno partnerstvo za upravljanje območja
Izboljšati stanje ekološko pomembnih habitatov
Ekonomizirati naravne, kulturno-zgodovinske in tradicijske potenciale v smislu spodbujanja razvoja trajnostnega turizma
Povečati informiranost in ozaveščenost javnosti o pomenu trajnostnega razvoja in trajnostne rabe porečja reke Pesnice (povezanost in pripadnost ciljnemu območju)
Pričakovani rezultati projekta
Opredeljena notranja območja vrst in habitatnih tipov ter dopolnjeni podatki o stanju biotske pestrosti
Osnutek integralnega načrta upravljanja (z medsektorsko usklajeno rabo prostora)
Vzpostavljeno kakovostno sodelovanje med ključnimi deležniki območja
Izboljšano stanje ekološko pomembnih habitatov
Razvita produktna platforma, temelječa na trajnostni turistični ponudbi območja
Povečana ozaveščenost javnosti o pomenu trajnostnega razvoja in trajnostne rabe območja
Povečana prepoznavnost območja
Območje opremljeno z informacijskimi tablami

Pripravila: Janja VIHER

Informacije o projektu:
Janja VIHER, 031 669 949
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.