Poročilo o s. 6. seji Občinskega sveta Občine Lenart, ki je bila v četrtek, dne 14. julija 2011 ob 16.00 uriv sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 3. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana. 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polena.
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polenta – (prva obravnava).
8. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lenart - (druga obravnava).
9. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v občini Lenart - (druga obravnava).
10. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lenart - (druga obravnava).
11. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart – (prva obravnava).
12. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart – (prva obravnava).
13. Sklep o ukinitvi javnega dobra - k.o. Črmljenšak.
14. Seznanitev s projektom Črni les.
15. Nova tehnologija za sodobno in okolju prijazno obdelavo odpadkov – predstavitev podjetja Papir servis d.o.o.

K TOČKI 1
Ugotovljeno je, da je na seji prisotnih 10 svetnikov, 4 svetniki so se opravičili, občinski svet lahko veljavno sklepa.
Zaradi bolezni je odsoten župan mag. Janez Kramberger. V funkciji župana je sejo vodila podžupanja Marija Zlodej.

K TOČKI 2
Zapis sklepov 5. seje občinskega sveta je potrjen.

K TOČKI 3
Prišlo je do spremembe dnevnega reda. Odpadla je 4. točka dnevnega reda (poročilo župana) in 14. točka (seznanitev s projektom Črni les).

Izglasovan je bil naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 3. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polena.
6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polenta – (prva obravnava).
7. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lenart - (druga obravnava).
8. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v občini Lenart - (druga obravnava).
9. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lenart - (druga obravnava).
10. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart – (prva obravnava).
11. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart – (prva obravnava).
12. Sklep o ukinitvi javnega dobra - k.o. Črmljenšak.
13. Nova tehnologija za sodobno in okolju prijazno obdelavo odpadkov – predstavitev podjetja Papir servis d.o.o.

K TOČKI 4
Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta

Karl VOGRINČIČ
Krajani naselja Voličina zaznavajo problem prometa v naselju.
V imenu prebivalcev Voličine daje pobudo za analizo urejenosti prometa in prometne varnosti v Voličini, stanja prometne signalizacije, šolskih poti in hitrost vožnje skozi naselja. Na ta način bi lahko ukrepali in povečali varnosti prometa v naselju. Ugotavlja se, da so hitrosti vožnje previsoke in bi zato bilo potrebno ukrepati za umiritev prometa. Novo šolsko leto se hitro bliža.

Odgovor podžupanje na seji:
V občinski upravi si bomo prizadevali, da bo analiza prometa pripravljena z namenom, da bi zagotovili večjo prometno varnost.

Saša TOMAŽIČ
Na 4. seji občinskega sveta je podal pobudo, da se ob jezeru v Radehovi namestijo sanitarne WC kabine. Gospod župan je povedal, da bo v bližnji prihodnosti urejena okolica jezera in bodo nameščene tudi WC kabine. Veseli ga, da je zadeva urejena.

Redni obiskovalec jezera Komarnik je opazil, da je Franckova pot zarasla s travo. V kolikor je trava bila v zadnjih dneh pokošena, je pobuda brezpredmetna, če pa temu ni tako, prosi, da se to uredi.

Odgovor podžupanje na seji:

Okolica jezera Komarnik je bila pred nekaj dnevi urejena. Skrbimo, da so sprehajalne poti ob jezeru pokošene trikrat v letu.

Leopold HAMERŠAK
1. Vprašanje:
Semafor na Ptujski cesti, na prehodu za pešce, že nekaj časa ne deluje. Prehod je v bližini šole in ga uporablja precej učencev in ostalih občanov. Kdo skrbi za nemoteno delovanje semaforja?

2. Pobuda:
V Šetarovi je nekdo poškodoval zaščitno ograjo na mostu stare struge Pesnice. Zadeva je nevarna, saj lahko kdo pade v globoko strugo Pesnice. Nujno je treba nadomestiti manjkajoče dele ograje.

Odgovor podžupanje na seji:

Ograja bo popravljena, za kar bo poskrbela občinska uprava.

Dejan KRAMBERGER
Seznanitev krajevnih svetnikov KS Voličina o zboru občanov za ureditev vaških jeder Zavrha in Selc.

Na 3. seji Sveta KS Voličina, ki je potekala 15.6.2011 je nekaj krajevnih svetnikov izrazilo razočaranje glede obveščenosti krajevnih svetnikov v zvezi z javno razgrnitvijo projektov o ureditvi vaških jeder Zavrha in Selc oz. zborom vaščanom, ki živijo ob teh cestah. Krajevni svetniki so mnenja, da jih je občina dolžna obveščati o aktualnih projektih, ki se vršijo v kraju, predvsem pa v primerih, ko gre za zbore občanov, saj krajani pričakujejo od njih tudi razne informacije.

Pridobivanje soglasij krajanov Zavrha in Selc in priprava razpisne dokumentacije za obnovo vaških jeder:

Kako poteka zbiranje soglasij krajanov Zavrha in Selc v zvezi z urejanjem vaških jeder in pripravo razpisne dokumentacije za sofinanciranje navedenih projektov?

Obnova mrliške vežice v Voličini

Krajane Voličine zanima, kako je z morebitno obnovo in rekonstrukcijo mrliške vežice v Voličine, ki je nujno potrebna obnove.

Vreče za odpadno plastiko je potrebno zamenjati s posodami za zbiranje plastike:

Kar nekaj občanov se je name obrnilo z pobudo, da bi naj vreče, ki smo jih občani Lenarta dobili za ločevanje plastike in kovin zamenjale posodr za tovrstne odpadke, saj bi bilo shranjevanje le-teh na ta način precej lažje. Občino Lenart zato pozivam, da v sodelovanju z podjetjem Saubermacher preuči to možnost.

Odgovor občinske uprave na seji:

Odgovor glede vaških jeder je s strani občinske uprave podal Martin Breznik, ki je dejal, da sta Geodetska uprava RS in Občina Lenart na sestanek vabila samo lastnike zemljišč, ki imajo parcele ob predvideni trasi obnove. Vsem lastnikom so poslali pogodbe glede pridobitve zemljišč, saj bo potreben prenos lastništva zemljišč. Geodetske odmere so končane, pridobivanje podpisov je v teku, prav tako je v pripravi dokumentacija za prijavo na javni razpis.

Kar zadeva zamenjavo plastičnih vreč s posodami za zbiranje odpadne plastike, je uslužbenec občinske uprave Avgust Zavernik dejal, da posod za odpadno plastiko ni možno kontrolirati in bi lahko občani v le-te odmetavali tudi druge odpadke.
Ponovno poziva občane, naj odpadkov, za katere imajo posode, ne nosijo na Eko-otoke.

Odgovor podžupanje na seji:

V mesecu septembru bo sprejet rebalans občinskega proračuna, takrat bo določeno, kateri projekti bodo izvedeni letos, kateri pa v prihodnem letu.

K TOČKI 5
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polena.

S predlaganimi amandmaji je bil odlok izglasovan.

K TOČKI 6
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del centralne cone v Lenartu v Slovenskih goricah – območje med Mariborsko cesto in ŠRC Polenta – (prva obravnava).

Predlog odloka v prvem branju je bil izglasovan.

K TOČKI 7
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lenart - (druga obravnava)

S predlaganimi amandmaji je bil odlok izglasovan.

K TOČKI 8
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v občini Lenart - (druga obravnava)

S predlaganimi amandmaji je bil odlok izglasovan.

K TOČKI 9
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Lenart - (druga obravnava)

S predlaganimi amandmaji je bil odlok izglasovan.

K TOČKI 10
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart – (prva obravnava)

Predlog odloka je bil izglasovan.

K TOČKI 11
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart – (prva obravnava)

Predlog odloka je bil izglasovan.

K TOČKI 12
Sklep o ukinitvi javnega dobra - k.o. Črmljenšak

Sklep je bil izglasovan.

K TOČKI 13
Nova tehnologija za sodobno in okolju prijazno obdelavo odpadkov – predstavitev podjetja Papir servis d.o.o.

Direktor podjetja Papir Servis d.o.o. Janez Mlakar je svetnikom predstavil objekt za novo tehnologijo za sodobno in okolju prijazno obdelavo odpadkov. Poudaril je, da bi s posodobitvijo sedanjega tehnološkega sistema dosegli naslednje cilje:
- predelava nevarnih odpadkov v trdno gorivo,
- avtomatizacija tehnološkega procesa,
- posodobitev biofiltra (zmanjšanje smradu),
- zmanjševanje obremenitve okolja,
- hitrejši proces predelave odpadkov,
- zmanjšanje emisij CO2,
- ureditev »rezervnega » skladišča in ureditev pokritega prostora za zbiranje odpadkov,
- preplastitev z novim asfaltom,
- ureditev lastne čistilne naprave, preko katere se odpadne vode stekajo v javni kanalizacijski sistem.

Sledila je razprava in vprašanja svetnikov:.

Franci Ornik:
Pred nekaj dnevi je podjetje Papir servis organiziralo ogled proizvodnje, ki je bil namenjen javnosti, vendar se ga je udeležilo le nekaj svetnikov. Vtisi so boli mešani; ugotovili so, da zaposleni delajo v težkih delovnih pogojih, v smradu, zaposlenih je veliko domačinov. Podjetje obdeluje mešane komunalne odpadke, skladiščenje le –teh ni urejeno, saj v nalivu voda lahko raznaša odpadke po širši okolici. Nujno je, da se prostor okoli podjetja in skladišče pokrije. Zastavlja se vprašanje, če lahko biofilter zadrži smrad. Lokacija podjetja v urbanem okolju ni primerna. Podpira investicije v posodobitev, vendar je količina obdelave odpadkov 150.000 ton prevelika obremenitev za okolje.

Saša Tomažič:
Posodobitev podjetja je nujna, zastavlja se vprašanje, če bodo možnost za zaposlitev dobili invalidi. Za obdelavo 150.000 ton odpadkov je potrebno izpolnjevati vse okoljevarstvene predpise in tehnične standarde. Prometna obremenitev je zaradi dovoza in odvoza odpadkov prevelika. V občini Lenart smo prvi ločevali odpadke, sedaj pa lahko postanemo prvo smetišče. Zaradi okoljskih obremenitev mora finančno korist od tega imeti tudi občina.

Marko Šilec:
Od predelave velikih količin odpadkov občina nima koristi, to so izredne obremenitve za okolje, odpadke vozijo iz celotne Slovenije. Ni znano, kolikšna je dejanska kapaciteta predelave odpadkov. Ali bo čistilna naprava zmogla ustrezno prečistiti odpadne vode?
Prisotne je seznanil s sklepom Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, ki je sklenil, da mora podjetje Papir servis d.o.o. iskati novo lokacijo za obdelavo odpadkov, ker lokacija v Lenartu ni primerna.

Dejan Kramberger:
Skrbi ga, ker uspešno delujejo le podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki prekomerno obremenjuje okolje. Ali s tem ne odvračamo investitorjev, katerih dejavnost temelji na okoljsko spremenljivi tehnologiji? Nujno je potrebno urediti novo obvoznico za promet, po kateri bo potekal dovoz odpadkov. Prav tako je potrebno v podjetju izboljšati delovne razmere in zmanjšati negativne vplive na okolje. Zaradi negativnih vplivov na okolje mora občina dobiti odškodnino. Nasprotuje povečanju kapacitet obdelave odpadkov.

Odgovori predstavnikov podjetja Papir servis d.o.o.

Nova tehnologija bo omogočala predelavo 25 ton odpadkov na uro. Pri sedanji obdelavi odpadki »čakajo«, zato smrdi. Po novi tehnologiji odpadki ne smrdijo na dvorišču, izločanje odpadkov je avtomatsko, zato se ne kopičijo in ne smrdijo. Ročno sortirno linijo bodo odstranili, delavci ne bodo sortirali smrdljivih odpadkov, ker bo to potekalo avtomatsko, delali bodo le s plastičnimi odpadki. Število zaposlenih se ne bo zmanjšalo.

Saša Tomažič:
Težki kamion bodo uničevali ceste, naj se iz te proizvodnje »naredi« nekaj koristnega.

Janez Mlakar, direktor Papir servis d.o.o.
Količina mešanih komunalnih odpadkov se bo zmanjšala. V občinah, ki so uvedle ločevanje odpadkov, se je količina zmanjšala za 30 %, kar pomeni manj smradu in drugih neželenih posledic.
Pri stari tehnologiji so težave pri nabavi strojev, odkar so v zadnjem mesecu namestili nove stroje, je gotovo manj smradu.

Količina odpadkov je nekoliko večja, ker so z obdelavo večjih količin prehitevali, saj so bili prepričani, da bo postopek hitrejši. Z novo tehnologijo in objekti gotovo ne bo slabše, količine se ne bodo povečale, saj bodo približno enake kot doslej. Lenart je trenutno edini od vseh centrov Papir servisa, katere ima po Sloveniji, v katerem se obdelujejo mešani komunalni odpadki. V vsakem centru je potrebna določena količina obdelave odpadkov za rentabilno poslovanje podjetja, v Lenartu ta količina znaša od 80- 100.000 ton letno.

Damir Jelenko:
Prepričan je, da podjetje Papir servis ne sodi v Lenart. V preteklosti je bil Lenart nerazvita občina, verjetno je Papir servis iz teh razlogov poiskal lokacijo v Lenartu. Posodobitev tehnoloških procesov je logična, vendar ne na račun »ubogih« ljudi. V bližini je drugo podjetje, ki se ukvarja z predelavo odpadkov, vendar kvaliteta življenja zaradi tega ni slabša. Nasprotuje nadaljnjemu razvoju podjetja Papir servis v lenarškem okolju.

Jožef Kramberger:
Predstavniki Papir servisa so zagotovili, da v prihodnje ne bodo obdelovali večjih količin odpadkov, kot do sedaj. V Lenartu že imamo podjetje s podobno dejavnostjo. Dejstvo je, da je Papir servis danes tukaj, v Lenartu, zato so dolžni storiti vse, da se odpravijo negativni vplivi na okolje. Kdaj so pričeli obdelovati mešane komunalne odpadke? Ali sedaj že obdelujejo 150.000 ton odpadkov letno? Dolžni so vzpostaviti stanje, s katerim bodo odpravili negativne vplive.

Janez Mlakar, direktor Papir servis d.o.o.
Od leta 2006 v Lenartu obdelujejo mešane odpadke, količine presegajo 50.000 ton letno, vendar še zdaleč ne dosegajo 150.000 ton. Podjetje želijo posodobiti, vendar zato potrebujejo gradbeno dovoljenje.

Marija Zlodej:
Zaključek razprave
Dovoljenje za obdelavo 50.000 ton podjetje ima, vplivi na okolje so negativni, potrebna je sanacija, za sanacijo je potrebno gradbeno dovoljenje, zato moramo dati soglasje. Prav je, da se dogovori nadaljujejo, da pri tem naj sodelujejo neodvisni strokovnjaki. Do investicij podjetja moramo biti naravnani pozitivno in se dogovarjati tudi v prihodnje.