POROILO_O_7._SEJI_OBINSKEGA_SVETA_OBINE_LENART1POROČILO O 7. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, KI JE BILA V ČETRTEK, 22.9.2011, OB 16. URI, V SEJNI SOBI ŠT. 21, V PROSTORIH OBČINE LENART

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 6. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Rebalans proračuna Občine Lenart za leto 2011 in sprememba proračuna Občine Lenart za leto 2012.
7. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart (druga obravnava).
8. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart (druga obravnava).
9. Predlog sklepa o sprejemu Strategije razvoja turizma na območju občin Zg. Podravja do leta 2020.
10. Sklep o dopolnitvi Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v letu 2011.
11. Sklep o imenovanju članov in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
občine Lenart.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
Mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet. med.

K TOČKI 1

1. Ugotovitev sklepčnosti

Prisotnih je bilo 14 svetnikov, občinski svet lahko veljavno sklepa.

K TOČKI 2

2. Pregled zapisa sklepov 6. seje občinskega sveta.

Zapis sklepov 6. seje je bil potrjen.

K TOČKI 3

3. Potrditev dnevnega reda.

Potrjen je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 6. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Predlog sklepa o sprejemu Strategije razvoja turizma na območju občin Zg. Podravja do leta 2020.
7. Rebalans proračuna Občine Lenart za leto 2011 in sprememba proračuna Občine Lenart za leto 2012.
8. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart (druga obravnava).
9. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart (druga obravnava).
10. Sklep o dopolnitvi Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v letu 2011.
11. Sklep o imenovanju članov in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Lenart.

K TOČKI 4

4. Poročilo župana.

- Rekonstrukcija kulturnega doma Lenart

Župan je poudaril, da dela na rekonstrukciji kulturnega doma izvaja nov izvajalec Knuplež d.o.o., ki je z deli pričel v mesecu septembru in jih bo predvidoma končal v mesecu marcu 2012.

- Ureditev vaških jeder

V tem času potekajo postopki za pridobitev zemljišč in urejanje projektne dokumentacije za ureditev vaških jeder v Zavrhu, Selcih, Lormanju in Šetarovi. Prišlo je do sprememb tehnične dokumentacije.

- Celovita oskrba Severovzhodne Slovenije s pitno vodo

Izbran so novi izvajalci Komunala Slovenske gorice d.o.o., Pomgrad in Mariborski vodovod. Največji gradbeni posegi bodo izvedeni na območju KS Voličina. Gradbena dela so se že pričela, potekajo počasneje zaradi kamnitega terena v Strmi gori. Namestili bodo vode, tako da bo kasneje mogoče urediti širokopasovni internet in javno razsvetljavo.

- Saniranje plazov v Sp. Partinju

Na cesti v Sp. Partinju so sanirani trije plazovi.

- Navezovalna cest Zg. Senarska- Sp. Porčič

Do konca septembra bo urejena začasna navezava na cesti Zg. Senarska – Sp. Porčič, tako, da bo lahko stekel promet. Investicijo vodi in financira Občina Lenart, Direkcija za ceste RS bo kasneje sredstva refundirala.

- Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Radehova

Zaradi problema s pridobivanjem zemljišč, potrebnih za gradnjo komunalne infrastrukture, je zaradi nasprotovanje lastnikov zemljišč potrebno spremeniti projektno dokumentacijo. Zaradi teh problemov bodo dela izvedena v dveh fazah. V prihodnjih dneh bo vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za 1. fazo .

- Urejene oz. prebarvane so ograje na mostovih

- Poslovno -stanovanjska cona ob Poleni

Investitor poslovno –stanovanjske cone ob Poleni, podjetje PC Izbira, je vložil vlogo za gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjskega bloka in poslovnega objekta ter komunalne infrastrukture (gradnjo krožišča na regionalni cesti G13).

- Sanacija mrliške veže v Voličini

Podjetje Lipa pripravlja popise del za sanacijo mrliške veže v Voličini, vrednost del zanaša pribl. 12.000 EUR.

- Obisk črnogorskega ministra v Lenartu
V petek, 16. septembra, je lenarški župan mag. Janez Kramberger sprejel Rafeta Husovića, ministra brez listnice za elementarne nesreče vlade Črne gore, Osmana Murkovića, podpredsednik Bošnjačke stranke in Mirsada Đuđevića, direktorja Bošnjačke stranke. Po sprejemu župana v prostorih Občine Lenart, je sledil ogled toplarne v Lenartu, katere delovanje je predstavil gospod Mitja Krajnc.
Delegacija iz Črne gore si je ogledala tudi Vrtec Lenart pod vodstvom pomočnice ravnatelja Kristine Travnekar in ravnatelja Marjana Zadravca.
Direktor Zlatko Gričnik je predstavil delovanje in življenje v Domu starejših Sv. Lenarta.
- Predstavitev Občine Lenart v na Madžarskem, v mestu Körmend
Občina Lenart že več let sodeluje v projektu City Cooperation, v katerega je vključenih 24 mest iz Avstrije, Slovenije in Madžarske. Dne, 16. septembra je potekala predstavitev tem mest v Körmednu nas Mdžarskem. Tega dne je potekala tudi konferenca županov teh mest. Na predstavitvi Občine Lenart so sodelovali: Obrtno-podjetniška zbornica Lenart, Društvo kmečkih žena in deklet Lenart, Društvo vinogradnikov Lenart, TIC, plesna skupina OŠ Lenart, pevska skupina učiteljic iz Voličine, Sara Hercog in Dejan Arcet.

- Poletne kulturne prireditve LEN-ART
V mesecu septembru so se končale poletne kulturne prireditve LEN-ART. Od 1. julija do 2. septembra se je zvrstilo 25 prireditev, ki si jih je ogledalo 6000 gledalcev iz območja Slovenskih goric.

- Krajevni praznik v Voličini

V KS Voličina potekajo prireditve ob krajevnem prazniku, ki se končajo s farnim žegnanjem, na programu sta tudi proslava in Trgatev Zavrh 2011.

K TOČKI 5

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta

MAKSIMILJAN ŠUMAN

A) Pripravijo se naj rešitve za nadgradnjo čistilne naprave Lenart, ker ne deluje. Ali je Občina Lenart zavarovala svoj interes in zneska v višini 136.000 EUR izvajalcu ni izplačala?
B) V mesecu januarju je na seji Odbora za komunalo in gospodarsko infrastrukturo predlagal, da bi bilo smotrno, če bi odbor lahko spremljal roke in stanje izvedb ter stroške investicij v obliki tabel.
C) Izračun stroškov celotne projektne dokumentacije za investicije je pokazal, da ti stroški znašajo 15% stroškov investicij, ki gredo v izvedbo. Občini Lenart daje pobudo, da zniža stroške za izdelavo projektne dokumentacije in le-to naroča pri cenejših izvajalcih.
D) Preplastitev Ptujske c. ni izvedena pravilno, problem so odtočni jaški, ker ob močnih padavinah ne požirajo vode, ki zastaja na cestišču.

Odgovori župana

A) Projekti za čistilno napravo so v izdelavi in bodo revidirani. Zadržani del zneska v višini 136.000 EUR izvajalcu ni bil izplačan. Poskušali bomo dobiti odškodnino, vendar je to stvar odločitve sodišča.
B) Kar zadeva izdelave raznih tabel za spremljanje stanja in stroškov investicij, uslužbenci le-teh ne bodo izdelovali, ustrezne odgovore na vprašanja se lahko podajo na sejah odbora.
C) Stroški izdelave projektne dokumentacije so visoki, vendar projektante izberemo na javnih razpisih na podlagi javnih naročil. Cena izdelave projektna dokumentacija za Radehovo znaša približno 200.000 EUR.
D) Odgovor je podal uslužbenec občinske uprave Uroš Brumec.

MARJAN BEZJAK

Na zahtevo občanke je pisni obliki je zastavil vprašanje glede prevoza otrok v šolo na relaciji Sp. Partinje- Lenart.

Odgovor župana

S konkretnim problemom je župan seznanjen, vendar ni mogoče urediti prevoza otrok izpred hiše pa do šole. Navedbe v dopisu niso točne. V tem primeru gre za prevoz otroka iz šole do doma, kajti občanka vozi otroka v šolo.
Občina novih šolskih prog ne bo organizirala, ker je to povezano s finančnimi sredstvi. Zakonski predpisi določajo razdaljo, za katero je potrebno urediti šolski prevoz. To pomeni, da je potrebno urediti prevoz v smereh, kjer so otroci več kot 4 km oddaljeni od organiziranega šolskega prevoza.

SAŠA TOMAŽIČ

A) Cesta, ki poteka v smeri Interles – Kocbek v Zg. Voličini je bila asfaltirana pred kratkim, vendar so se že pojavile močne udarne luknje. Prav tako je cesta na relaciji Hrastovec – Voličina v slabem stanju.
B) V gradivu za sejo občinskega sveta so preglednice s finančnimi podatki v PDF formatu, tako da ni moče izvesti raznih izračunov. Ali ni možno, da bi tabele izdelali v exel programu?
C) Zastavil je vprašanje glede sprejema poslovnega načrta za odvoz odpadkov za leto 2011.
D) Prometni režim na Mariborski cesti - v prejšnjem mandatu je bil sprejet drugačen prometni režim, kot velja sedaj. Ali je dokument, ki ga je sprejel občinski svet v prejšnjem mandatu mogoče spremeniti brez dodatnega sklepa občinskega sveta?
E) Vloženo je gradbeno dovoljenje za objekte ob Poleni, vendar tam že poteka gradnja, ali je to mogoče črna gradnja?

Odgovori župana

Kar zadeva gradbena dela ob Poleni, s tem ni seznanjen.
Prometni režim ob Mariborski cesti- bila je dana pobuda za spremenjen dovoz, Direkcija za ceste RS je k temu dala soglasje.
V zvezi z odvozom odpadkov bo podan pisni odgovor.
Prav tako bo obveščen v zvezi z obliko oz. programom, v katerem so zapisane tabele v gradivu za občinski svet.
Kar zadeva stanje na cestah, si bodo uslužbenci občinske uprave ceste ogledali in ustrezno ukrepali.

EMILIJA ŠUMAN

A) Zanima jo, kdo je izvajal čiščenje gornje struge Globovnice, ki je po čiščenju zelo uničena, saj so odstranili vso podrast in grmičevje?
B) Ptujska cesta- odtočni jašek še vedno ni ustrezno saniran, težka mehanizacija ga je uničila, cesto bo potrebno popraviti.
C) Predlaga uvedbo vstopnine za prireditve LEN-ART.

Odgovor:
Uroš Brumec
Preplastitev Ptujske c. je opravil Strabag, dela še zaradi dopustov niso dokončana. Na podlagi terenskega ogleda so ugotovili potek kanalizacijskih jaškov. Del ceste je v državni lasti, del v lasti občine, potrebno se je dogovorit glede sanacije.


Župan

Dela na Globovnici je opravilo podjetje VGP Ptuj, od katerega bomo zahtevali pisni odgovor.

JOŽEF KRAMBERGER

A) Predlaga, da se v Gubčevi in Ilaunigovi ul. uvede modra parkirna cone.
B) Kolesarska proga na Poleni je poškodovana, potrebna je sanacija.
C) Zahteva namestitev dodatnih ekoloških otokov za odpadke, ki se reciklirajo,
D) Potrebno je urediti odvodnjavanje Kraigherjeve ceste.
E) Veljalo bi razmisliti o ureditvi kampa ali počivališča ob jezeru Radehova.
F) Prometni režim ob Mariborski cesti je sedaj drugačen, zavijanje na Ul. heroja Lacka ni bilo dovoljeno, sedaj je , ker se je medtem spremenila situacija.

Odgovor župana

Vse pobude svetnika Jožefa Krambergerja bodo proučene.
Sanirana bo kolesarska proga na Poleni. Kar zadeva odvodnjavanje na Kraigherjevi ulici, je bilo s strani občine poslanih že več dopisov pristojnim organom. Ureditev kampa ob Radehovi s strani občine ni možna, ker so zemljišča v zasebni lasti. Zasebnik lahko vloži pobudo za spremembo plana.

GORAZD KURNIK

A) Zanima ga, kdaj bo znana cena vodovodnega priključka v Strmi gori? Ali bo izvajalec del saniral poškodovano cestišče zaradi gradnje?
B) Predlaga, da se uredi prehod za pešce pri OŠ Voličina.

Odgovor župana

Izvajalec del je dolžan popraviti cestišče po izvedbi del. Glede prehoda za pešce bo podan pisni odgovor.
Cena vodovodnega priključka- pripravljen bo izračun, v skladu s predpisi. Gospodinjstva, ki so priključena na vaški vodovod, plačajo ½ prispevka in hišni priključek.

DEJAN KRAMBERGER

A) Krajani novega naselja v Voličini so izrazili željo, da se uredi pločnik v smeri Jančič- Štralek.
B) Popraviti je potrebno del mostu pri Kmetiču v Voličini.
C) Krajani Rogoznice želijo ekološki otok. Zgradili ga bodo sami, od Občine Lenart pričakujejo le material.

Odgovor župana

Odgovori bodo podani v pisni obliki.

DANIJEL KOVAČIČ

A) Kdaj bodo refundirana sredstva za krožišče?

Odgovor župana

Začasni priključek z vso signalizacijo stane 40.000 EUR.

K TOČKI 6

Predlog sklepa o sprejemu Strategije razvoja turizma na območju občin Zg. Podravja do leta 2020 je bil sprejet.

K TOČKI 7

Rebalans proračuna Občine Lenart za leto 2011 in sprememba proračuna Občine Lenart za leto 2012 je bil sprejet.

K TOČKI 8


Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lenart (druga obravnava) je bil sprejet.

K TOČKI 9

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Lenart (druga obravnava) je bil sprejet.

K TOČKI 10

Sklep o dopolnitvi Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart v letu 2011 je bil sprejet.

K TOČKI 11

Sklep o imenovanju članov in pristojnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Lenart je bil sprejet.