POROILO_O_8._SEJI_OBINSKEGA_SVETA2POROČILO O 8. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, KI JE BILA V ČETRTEK, 27. 10. 2011, OB 16. URI, V SEJNI SOBI ŠT. 21/I, V PROSTORIH OBČINE LENART

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 7. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« - 1. obravnava.
7. Sklep o ustanovitvi, sestavi in imenovanju Komisije za poimenovanje naselij in ulic v Občini Lenart.
8. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Lenart v Svet zavoda Osnovne šole Voličina.
9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2011.
10. Informacija o programu vzdrževanja občinskih javnih cest in vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.
11. Informacija o Dokumentu identifikacije investicijskega projekta in Investicijskem programu za projekt: Ureditev centralne čistilne naprave Lenart s podelitvijo koncesije za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Lenart.
12. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije za tematsko pot »Po poti čarovniških procesov v Slovenskih goricah«.
13. Potrditev Lokalnega energetskega koncepta Občine Lenart.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.


Župan:
Mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet. med.K TOČKI 1

1. Ugotovitev sklepčnosti

Prisotnih je bilo 11 članov občinskega sveta, občinski svet lahko veljavno sklepa.


K TOČKI 2

2. Pregled zapisa sklepov 7. seje občinskega sveta.

Zapis sklepov 7. seje je bil potrjen.


K TOČKI 3

3. Potrditev dnevnega reda.

Potrjen je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 7. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Potrditev Lokalnega energetskega koncepta Občine Lenart.
7. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« - 1. obravnava.
8. Sklep o ustanovitvi, sestavi in imenovanju Komisije za poimenovanje naselij in ulic v Občini Lenart.
9. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Lenart v Svet zavoda Osnovne šole Voličina.
10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2011.
11. Informacija o programu vzdrževanja občinskih javnih cest in vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.
12. Informacija o Dokumentu identifikacije investicijskega projekta in Investicijskem programu za projekt: Ureditev centralne čistilne naprave Lenart s podelitvijo koncesije za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Lenart.
13. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije za tematsko pot »Po poti čarovniških procesov v Slovenskih goricah«.
14. Soglasje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Lenart.


K TOČKI 4

4. Poročilo župana

V svojem poročilu je župan poudaril naslednje zadeve:

• Rekonstrukcija Kulturnega doma Lenart

Novi izvajalec Knuplež d.o.o. je pričel z deli v začetku avgusta, zaključek del pa je predviden v marcu prihodnjega leta.

• Celovita oskrba z vodo v SV Sloveniji

Dela ne projektu Celovita oskrba z vodo v severovzhodni Sloveniji potekajo v Krajevni skupnosti Voličina.

• Javna razgrnitev Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo poslovno - industrijsko cono poteka od 12. 10. 2011 – 14. 11. 2011.

Javna obravnava bo 09. 11. 2011 ob 17. uri v sejni sobi 21/I Občine Lenart.

• Obnova mostu v Sp. Voličini

Zaključena je obnova mostu čez Ruperški potok v Sp. Voličini.

• Zimska služba

Priprave na zimsko službo v občini potekajo, pripravljenih je 400 T soli in 800 T peska, kar zadostuje za približno za dva meseca, odvisno od zimskih razmer in potrebe po pluženju ter posipavanju cest.


K TOČKI 5

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta

Maksimiljan ŠUMAN

1. KOMUNALNA UREDITEV STRNJENEGA NASELJA NASPROTI GOSTILNE ŠVARC V RADEHOVI


Vprašanje:
Na osnovi pobude krajanov, občanov zastavljam vprašanje, kdaj bodo pripravljene strokovne podlage za izračun komunalnega prispevka za ureditev naselja v Radehovi nasproti gostilne Švarc?

Vprašanje je bilo postavljeno že na 2. Seji občinskega sveta tega sklica, pa še do danes nismo prejeli odgovora. Občinska uprava je v dosedanjih obrazložitvah informirala, da je pogoj za obračun izdelana strokovna podlaga.

Kdaj bo izdano gradbeno dovoljenje za pričetek komunalnega urejanja istega območja?

Odgovor župana in občinske uprave (Vinko Karmberger):
Na ureditvenem območju naselja Radehova, ki leži severno od regionalne ceste Lenart - Senarska, se bo za zavezance za plačilo komunalnega prispevka, ki imajo že zgrajene stanovanjske stavbe, ni pa še zgrajene komunalne infrastrukture, na katero bi se priključili, komunalni prispevek za predvideno novo komunalno opremo – kanalizacijo in izboljšano komunalno opremo – asfaltirano cesto s pločnikom, obračunal z odločbo, izdano po uradni dolžnosti takrat, ko bo komunalna oprema zgrajena in se bodo uporabniki nanjo dolžni priključiti. Za odmero komunalnega prispevka na navedenem območju bo potrebno po izbiri izvajalca del oz. znani vrednosti investicije dopolniti Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Lenart z novim obračunskim območjem in preračunati stroške, ki vključujejo tudi vrednost nove komunalne opreme, na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta za povečano obračunsko območje. Tako izračunani stroški po enoti mere se bodo po Odloku o komunalnem prispevku uporabili za izračun komunalnega prispevka po uradni dolžnosti.


Jožef KRAMBERGER

1. Parkirišča »rezervirana za starše, ki pripeljejo otroke v vrtec«
V Gubčevi ulici, je za potrebe otroškega vrtca rezerviranih sedem metrov parkirišča, kar je označeno s prometno signalizacijo. Predlagam, da se ta rezervirana parkirna mesta ukinejo.

OBRAZLOŽITEV:
Vrtec Lenart ima ob Ilaunigovi ulici zagrajeno namensko parkirišče za avtomobile staršev, ki pripeljejo otroke v varstvo v vrtec. Zato rezervirana parkirna mesta v Gubčevi ulici niso potrebna.2. Zapuščena vozila na javnih parkirnih mestih
Več kot leto dni stoji na parkirnem prostoru ob novih blokih na Jurovski cesti karambolirano vozilo. Kako je z odstranitvijo le teh?3. Posode za smeti na javnih površinah - pločnikih
Na začetku Gubčeve ulice je več posod za odpadke na pločniku. Ali je to dovoljeno? Če ni, me zanima kaj delajo redarske in inšpekcijske službe?


4. Predlog za spremembo prometnega režima v Gubčevi ulici
Gubčeva in Ilaunigova ulica sta enosmerni in vzporedni ulici. V obeh ulicah je enosmerni promet, ki poteka od juga proti severu, oziroma od središča Lenarta proti periferiji. Predlagam, da spremenimo smer vožnje na Gubčevi ulici v obratni smeri, torej od severa proti jugu.

Pogled v Gubčevo ulica od severa proti jugu.

Odgovor župana na seji:

Vse situacije bomo proučili. Posode za odpadke in zapuščena vozila ne sodijo na javne površine.


Leopold HAMERŠAK

Smo pred zimsko sezono, ko se lahko pojavi poledica, nevarne so stopnice v smeri Rotovž – blagovnica Mercator. Zaradi varnosti, zlasti starejših krajanov, je potrebno namestiti na betonski zid držala za možnost oprijema po stopnicah navzdol in navzgor.

Enako se naj namesti oprijem pri stopnicah, ki vodijo v razstavni prostor v Centru Slovenskih goric.

Zahvala g. Kojcu za posredovanje za ureditev javne razsvetljave v Lormanju, ki je bila dalj časa v okvari in na Partizanski 5 v Lenartu.

Danijel KOVAČIČ

Po sanaciji cestišča in pločnika v Cvetlični ulice v Lenartu je cca 20 m ostalo neurejenih.

Zanima me, ali je sanacija zaključena, ali se bo ta del ulice še dokončno uredil?
Sedaj je na tem mestu navožen grobi gramoz, v nadaljevanju pa raste živa meja, tako da je videz ulice zelo neurejen.

Odgovor župana na seji:

Zadevo bomo uredili.

Odgovor občinske uprav ne seji:

V obnovo Cvetlične ulice je bilo vključeno asfaltiranje ceste in pločnika ter menjava robnikov, zato smo s stanovalci sklenili, da saniramo tudi oporni zid pri prvi hiši.

Ker je bil zid, ki je stal cca 9.000,00 €, naš neplaniran strošek in želja lastnika parcele, smo se na terenskem ogledu dogovorili naslednje:
Občina opravi vsa potrebna dela, vključno z rušitvijo obstoječega in s postavitvijo novega zidu ter predhodno odstranitvijo žive meje, če si stranka naknadno sama posadi rastje po želji na sicer naši parceli, kot je to bilo prej.
Ne vemo, zakaj se je ta dogovor pozabil. Asfaltiranje omenjenega dela ni smiselno, saj je ulica za dvosmerni promet v vsakem primeru preozka.
Z asfaltiranjem te površine bomo le spodbudili ljudi k parkiranju na tej lokaciji.

Saša TOMAŽIČ

SPRAŠUJEM OBČINO OZ. OBČINSKO UPRAVO, KOLIKŠNE SO MOŽNOSTI, DA SE DOLGOROČNO SANIRA TEKMOVALNA STEZA ZA KONJE NA HIPODORMU POLENA? ORGANIZATORJI IZ KONJENIŠKEGA KLUBA SLOVENSKE GORICE SO NAMREČ LETOS DOŽIVELI VRSTO KRITIK ZARADI SLABE IN PREMALO UTRJENE STEZE, GROZILA JE CELO ODPOVED TEKMOVANJA. KER SO KONJENIŠKE DIRKE PRI LENARTU ŠPORTNA PRIREDITEV ZA ŠIRŠE OBMOČJE IN SO TUDI MED DALEČ NAJBOLJ OBISKANIMI ŠPORTNIMI DOGODKI, BI BILO PRAV, DA OBČINA NAMENI NEKAJ DENARJA ZA NUJNO SANACIJO STEZE. TO UPORABLJAJO TUDI ŠTEVILNI REKREATIVCI, SPREHAJALCI IN DRUGI UPORABNIKI. LENART IMA 60-LETNO TRADICIJO KONJENIŠKEGA ŠPORTA IN BILO BI PRAV, DA TA PANOGA V KRAJU OSTANE. PREDLAGAM, DA SE ZAGOTOVIJO PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA SANACIJO STEZE, KI MORA BITI OPRAVLJENA DO ZAČETKA NOVE TEKMOVALNE SEZONE 2012.


Stanovalec novega "rdečega" bloka je navedel probleme zaradi odlaganja odpadkov ob ekološkem otoku ter po njegovem mnenju premajhnih zabojnikov 26-stanovanjskega sosednjega bloka. Povedal je, da se je oglasil že na občinski upravi ter pri podjetju. Niso mu ustrezno odgovorili. Ugotovil je, da je zadnji odlok o ravnanju z odpadki Občina Lenart sprejela leta 1995.
Dajem pobudo, da občinska uprava odlok prouči.

Stanovalec "stare lekarne" je opozoril, da podjetje za toplotno oskrbo ni položilo asfalta, ki je bil med »staro lekarno« in sosednjim blokom. Podjetje tako ni vzpostavilo prvotnega stanja.

Isti stanovalec sprašuje, kako je mogoče, da je bilo polaganje cevovodov za daljinsko ogrevanje tako nekvalitetno, da bilo pred kratkim potrebno popravilo.

Stanovalec Ribiške ulice predlaga umiritev prometa v ulici s hitrostnimi ovirami.

Križišče Poti na Kamenšak in Ulice haroja Lacka je slabo pregledno. Predlaga, da občinska uprava prouči možnost postavitve ustreznega ogledala.

Politične stranke, ki imajo svoje svetnike v občinskem svetu, so upravičene do določenih sredstev iz občinskega proračuna za svoje delovanje. V proračunu občine so sredstva tudi predvidena, razdelilnik pa ni odvisen od števila svetnikov v občinskem svetu, niti od števila prejetih glasov na volitvah. Prosim za obrazložitev ter ustrezno razdelitev sredstev ob pripravi naslednjega rebalansa proračuna.

Odgovor župana na seji:

Odvoz odpadkov pri blokih se bo tudi v prihodnje vršil enkrat tedensko, pri industrijskih objektih pa ne tako pogosto. Ekološki otoki ostanejo, čeprav bi lahko ostali le za steklo in kovine, če bi bili občani disciplinirani. Posode za odpadke je potrebno zaklepati, da ne bodo dostopne drugim uporabnikom.

Kar zadeva tekmovalno stezo na hipodromu Polena, jo redno vzdržujemo. Po poplavi je pesek skoraj v celoti odneslo s proge, zato ob dirkah še ni bila primerno utrjena. Občina bo tudi v prihodnje podpirala konjeniški šport, ne moremo pa prispevati nesorazmerno večjega deleža za ta šport, ker iz proračuna financiramo tudi druge športne panoge.

Nakazilo in višino sredstev za politične stranke bomo preverili.

Kar zadeva sanacijo cestišč po polaganju toplovodnih cevi, bodo izvajalci morali na cestiščih in drugih površinah vzpostaviti prvotno stanje.

Marjan BEZJAK

V dogovoru s krajani Zamarkove zastavlja vprašanje v zvezi z osvetlitvijo na cesti Zamarkova- Hrastovec. Z omenjeno problematiko osvetlitve na tej cesti se že ukvarjamo kar nekaj časa. V mesecu septembru je bila osvetlitev na tej lokaciji odpravljena, vendar samo za nekaj dni. Podobna situacija je na cesti v Zg. Voličini, smer Zelenko- Kocbek.

V imenu krajanov Zamarkove in Zg. Voličine prosi, da se v čim krajšem času odpravijo pomanjkljivosti, da preprečimo nevarnost prometnih nesreč.

Odgovor župana na seji:

Zadeve bodo urejene.

Dejan KRAMBERGER

Kar zadeva gradnjo vodovoda v Strmi gori in Zg. Voličini (Hum, Berkova…) je pohvalno, da dela potekajo, vendar pa s svetnikom Gorazdom Kurnikom, dobila pritožbe s strani krajanov Voličine, ki živijo ob cesti, kjer poteka izgradnja javnega vodovoda, ker so nezadovoljni nad potekom del. Krajane Voličine najbolj zanimajo sledeča dejstva:
- Ali se bo in kdaj bo cesta povrnjena v tako stanje, kot je bila pred začetkom del, saj če bo cesta le »zakrpana«, obstaja upravičena bojazen, da se bo nadalje pogrezala, pokala…?
- Zakaj vodovodne cevi ne potekajo ob cesti, da bi se uničilo čim manj asfalta (po pričevanju domačinov potekajo cevi po sredini ceste tudi na mestih, kjer je ob cesti dovolj prostora)?
- Zakaj v Strmi gori, ne naredijo sedaj, ko je cesta že razkopana priključkov za hiše na obeh straneh ceste? Drugo leto bo namreč potrebno ponovno razkopavanje ceste?
- Kdo poravna škodo, ki so jo s svojimi vozili povzročili izvajalci del, lastniku zemljišča in privatne ceste, ki jo je financiral iz lastnih sredstev.

Odgovor župana na seji:

Opravljen je bil terenski ogled, dela se izvajajo po projektu. Cevi se položijo ob cestišču zaradi lastniških razmerij, saj je cestišče v javni lasti, po zasebnih zemljiščih cevovodi ne potekajo. Ceste bodo ustrezno sanirane.

Marko ŠILEC

1.) Pri gradnji vodovodnega omrežja v Voličini prosim, da se zaradi varnosti in postavi dodatna prometna signalizacija.

2.) Pri nadaljnjih izgradnji vodovodnega omrežja, se naj položijo tudi optični kabli.

3.) Kako je z gradnjo objektov v novi poslovno-industrijski coni ?

4.) kdaj bo novi lastnik predstavil kaj bo v objektu Črni les ?

Odgovor župana na seji:

Damir JELENKO

Glede na razpravo, ki jo je podal svetnik Kovačič Danijel, bi želel dodati, da se še enkrat prouči prometni režim Cvetlične ulice. Cesta je enosmerna. V spodnjem delu na parkirišču nastajajo zastoji zaradi nepravilnega parkiranja in gneče dovoznih vozil. Ob večernih urah je velika nevarnost, saj med avtomobili hodijo otroci, ki končujejo ali pričenjajo s popoldanskimi aktivnostmi Glasbene in baletne šole.

Cvetlična ulica ima enako širino cestišča kot Nikova, Strma pot in Prežihova in je nesmisel enostranskega prometa v celem naselju, samo te ulice. Če že, potem naj velja krožni promet za vse štiri ulice?
Namesto zelene ograje pa bi bilo smiselno cesto razširiti do betonskega zidu in izdelati kovinsko ograjo. S tem bi bila varnost in preglednost cestnega režima v tem delu Lenarta boljša.


Odgovor župana na seji:

Zadevo bomo proučili.


K TOČKI 6

Sklep o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Občine Lenart je bil sprejet.

K TOČKI 7

Predlagani sklep, da se obe obravnavi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« združita, je bil sprejet.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« je bil sprejet v prvi in drugi obravnavi.

K TOČKI 8

Sklep o ustanovitvi, sestavi in imenovanju Komisije za poimenovanje naselij in ulic v Občini Lenart je bil sprejet.

K TOČKI 9

Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Lenart v Svet zavoda Osnovne šole Voličina je bil sprejet.

K TOČKI 10

Amandma o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2011 je bil sprejet.

Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2011 je bil sprejet.

K TOČKI 11

Informacija o programu vzdrževanja občinskih javnih cest in vzdrževanju prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselje je bila sprejeta.

K TOČKI 12

Sklep o potrditvi centralne čistilne naprave Lenart s podelitvijo koncesije za odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Občini Lenart je bil sprejet.

K TOČKI 13

Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za tematsko pot »Po poteh čarovniških procesov v Slovenskih goricah« je bil sprejet.

K TOČKI 14

Soglasje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Lenart je bilo sprejeto.