9._seja_Obinskega_sveta_Obine_LenartPOROČILO O 9. SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA v četrtek, dne 15. decembra 2011 ob 16.00 uri

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 8. redne seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6. Rebalans proračuna Občine Lenart za leto 2011.
7. Sprememba proračuna Občine Lenart za leto 2012.
8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina.
9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina - (prva obravnava).
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Lenart.
11. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenega programa v javnih vrtcih na območju občine Lenart.
12. Sklep o imenovanju članov sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Lenart.
13. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2012.
14. Novelacija investicijskega programa Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice.Župan:
Mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

K TOČKI 1
Prisotnih je bilo 11 svetnikov, občinski svet lahko veljavno sklepa.

K TOČKI 2
Zapisnik 8. redne seje in sklepi so bili potrjeni.

K TOČKI 3
Dnevni red:
K točki 12 se doda točka 12 A Sklep o imenovanju predstavnikov v Svet Javnega zavoda Knjižica Lenart.

Razširjeni dnevni red je bil potrjen.

K TOČKI 4
POROČILO ŽUPANA
- Rekonstrukcija kulturnega doma Lenart
Dela potekajo kot je bilo načrtovano.

- Oskrba SV Slovenije s pitno vodo
Dela na primarnem vodu v KS Voličina so končana. Če bodo vremenske razmere dopuščale, se bodo dela nadaljevala.

- Javna obravnava OPPN za novo poslovno- industrijsko cono
Potekala je javna obravnava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo poslovno-industrijsko cono. Pripomb ni bilo, zato bo gradivo obravnavano na seji februarja 2012.

- Vpogled v strokovne podlage
Potekal je vpogled v strokovne podlage Strokovnega stališča do pobud občanov za spremembo namenske rabe zemljišča v postopku priprave občinskega prostorskega načrta. Predstavniki IZUM-a so pobudnike pozvali, da se opredelijo do pobud.

- Božično-novoletni sejem
V Centru Slovenskih goric in na Trgu osvoboditve v Lenartu poteka božični sejem in prireditve za otroke in odrasle, ki so dobro obiskane.

- Projekt »otroška športna zima«
Nekateri člani občinskega sveta so predlagali, da bi v zimskih mesecih v Lenartu uredili drsališče. Stroški za ureditev drsališče so zelo visoki in tega Občina Lenart ne more financirati. Odločili smo se za projekt »otroška športna zima«. Imamo sklenjeno pogodbo s ŠC Pohorje in bomo sofinancirali nakup smučarskih vozovnic za otroke, v višini 7 EUR za vozovnico. Prav tako bomo sofinancirali kopanje v Fontani in drsanje v Ledni dvorani Tabor. Tega projekta nismo predvideli v rebalansu proračuna za prihodnje leto. V ta projekt bo vključena samo osnovnošolska mladina.

K TOČKI 5
Maksimiljan ŠUMAN

1. VPRAŠANJE – ORGANIZACIJSKE RAZMERE V ZDRAVSTENEM DOMU LENART

Uvod k vprašanju:
V predvolilnem času, pred državnozborskimi volitvami, se je v medijih in med ljudmi v naši občini porajalo vprašanje upravljanja, splošnih razmer in organizacije zdravstvene oskrbe v Zdravstvenem domu Lenart, ki je na področju Upravne enote Lenart dolžan skrbeti za organizacijo zdravstvenega varstva v skladu s predpisi.

Kot nam je znano glede na veljavne predpise, sta uveljavljeni dve obliki zdravstvenega varstva v Zdravstvenem domu Lenart, katerega ustanoviteljice so občine na območju UE Lenart in sicer:

• javno zdravstveno varstvo in
• zasebno zdravstveno varstvo s podeljeno koncesijo.

Po informacijah, ki se širijo med ljudmi in zaposlenimi v zdravstvenem domu in kot je omenil direktor Zdravstvenega doma Lenart dr. Jožef Kramberger na skupnem sestanku pri županu pred sklicem te seje, so poslovne razmere v tej ustanovi vse prej kot urejene. Zdravstvenemu domu Lenart in posredno ustanovitelju - občinam očitno ne uspe vzpostaviti strategije razvoja dejavnosti, organiziranosti po celotni UE in homogenega delovanja med javnim in zasebnim partnerstvom.

Vse navedeno pa upravičeno izpostavlja vse večjo zaskrbljenost občanov v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva na področju Zdravstvenega doma Lenart.

Vprašanje:

Na pobudo občanov, ki so nad informacijami o razmerah v ZD, ki krožijo med ljudmi zgroženi, občinski upravi naše občine, ki je ustanoviteljica ZD Lenart, postavljam naslednja vprašanja:

1. Kdo so imenovani predstavniki Občine Lenart v Svet zavoda Javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, ki so bili potrjeni na 28. seji prejšnjega sklica in zakaj ta Sklep ni javno objavljen?
2. Ali je občina kot ustanoviteljica preko svojih članov v svetu zavoda ZD sploh ustrezno informirana o stanju in na kakšen način slednji zastopajo javni interes glede urejenega stanja naše zdravstvene ustanove v skladu z veljavnimi predpisi?
3. Ali občina pravočasno obravnava izpostavljeno problematiko s strani predstavnikov sveta zavoda in vodstva ZD ter ostalih pobudnikov?
Pobuda:
K zgoraj zastavljenim vprašanjem pa hkrati dajem pobudo, da naj občina preko »ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI« izvede skupni sestanek z: vodstvom Zdravstvenega doma Lenart, z imenovanimi predstavniki s strani občine Lenart v svetu zavoda in s predstavniki zasebnega zdravstvenega varstva s podeljeno koncesijo, ki so prav tako pomemben del skupnega zdravstvenega varstva v ZD Lenart.

Na osnovi javnih polemik in enostranskih izjav v zadnjih mesecih si upam trditi, da nekomu »ali je to ustanovitelj – občina, ali pa vodstvo ZD« do sedaj ni bil interes urediti razmere v splošno javno dobro, zato se že dlje časa pometajo pod preprogo. Ne nazadnje je na evidentne probleme opozorilo že Računsko sodišče RS v svojem poročilu po Sklepu o izvedbi revizije, ki je bil izdan leta 2007. V tem poročilu so bila že takrat navedena priporočila občini in zdravstvenemu domu kaj je potrebno storiti na posameznem področju.

Predlagam še, da »ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI« na podlagi izvedenega sestanka pripravi pisno poročilo o izpostavljenih problemih v zdravstvenem domu in delu zasebnih koncesionarjev na celotnem območju delovanja našega ZD in o tem poroča na naslednji seji občinskega sveta.

Predsednik odbora za družbene dejavnosti naj pri poročilu odbora sodeluje le z informacijami kot direktor Zdravstvenega doma in ne kot predsednik odbora (neodvisno mnenje občinskemu svetu naj poda preostalih 6 članov odbora).

Občinska uprava se naj do seznanitve občinskega sveta na prihodnji seji opredeli do pripravljenega poročila, v smislu iskanja rešitev, ki so obveza ustanovitelja in ločeno tista, ki so obveza ZD v okviru zdravstvene zakonodaje.

Če na tak način ne bo možno sporazumno pristopiti k reševanju problemov v časovno določeni dinamiki v naši zdravstveni organizaciji, predlagam, da občinski svet sprejme sklep o izredni zunanji reviziji poslovanja Zdravstvenega doma Lenart z ugotovitvijo vseh problemov, deležev storitev, ki jih opravi javni zavod in pogodbeniki koncesionarji ter se pokliče na odgovornost vodstvo zdravstvenega doma skupaj s člani sveta zavoda s strani občin ustanoviteljic, ki zadev že nekaj časa ne premaknejo.

1. POBUDA – KANALIZACIJSKI KANAL PARTIZANSKA – MAISTROVA ULICA

Ne glede na to, da bomo danes znova obravnavali rebalans proračuna, ki nam kaže slabo prihodkovno stran, sem s strani občanov bil opozorjen na problematično stanje v večstanovanjskih objektih ob Partizanski cesti ( npr. blok, v katerem je pošta…), saj voda v času večjih nalivov zalije kletne prostore.
Po neuradnih informacijah je znano, da so dotrajani odvodni kanalizacijski kanali proti čistilni napravi Lenart.

Dajem pobudo, da občinska uprava in občinski svet podpre vse aktivnosti, ki so potrebne, da pride čim prej do realizacije – izgradnje ustreznih odvodnih kanalizacijskih kanalov od objektov.
Takšno stanje povzroča škodo objektom zaradi »nevzdrževanega kanalizacijskega sistema«, kar je nedopustno in za kar je potrebno terjati izvajalca javne službe vzdrževanja kanalizacije.

Odgovor župana na seji:

Kar zadeva problematiko Zdravstvenega doma Lenart, bomo tej temi posvetili eno od prihodnjih sej.

Glede kanalizacije na Partizanski in Maistrovi ulici boste prejeli pisni odgovor.


Gorazd KURNIK

1.) VPRAŠANJE

Imam vprašanje glede hotela v Črnem lesu.

Kot je videti na objektu že potekajo določena obnovitvena dela.
Zanima me, ali je občina že bila obveščena s čim se bo ukvarjal investitor, oziroma kakšno dejavnost predvideva?

2.) POBUDA

Dajem pobudo glede stebra za javno razsvetljavo pri pošti v Voličini.

Tam že nekaj let stoji steber javne razsvetljave, ki je nerodno umeščen v prostor, saj je postavljen med cesto, oziroma na robu ceste in parkiriščem pri pošti in je nevaren za promet.
Smiselno bi bilo, da se ta steber prestavi na drugo stran ceste za pločnik ali na primernejšo mesto.

Odgovor župana na seji:

V zvezi s pobudami bo občinska uprava pripravila pisni odgovor.


Danijel KOVAČIČ

Na območju pod picerijo Agata je urejen novi prometni režim, cesta, ki vodi proti jezeru je sedaj glavna cesta.
Pojavlja se težava pri vključevanju na glavno cesto iz Sadjarske ulice, saj je preglednost na levo stran omejena zaradi zidu.
Z vidika povečanja varnosti pri vključevanju na glavno cesto dajem pobudo, da se preuči možnost za namestitev ogledala, ki bo pomagalo pri povečanju preglednosti pri vključevanju na glavno cesto.

Odgovor župana na seji:

Pobudo bo občinska uprava proučila, svetnik bo prejel pisni odgovor.


Marko ŠILEC

1.) Ali se bo v naselju Zg. Voličina zaselek Preska gora in Pesjak v letu 2012 izgradilo vodovodno omrežje, gre namreč za strjeno naselje približno 60 gospodinjstev?

2.) V Zg. Voličini pri hišni št. 74 se poseda most, kjer vozi tudi šolski avtobus, zato prosim, če se lahko preveri varnost mostu ?

3.) Kateri so predvideni varčevalni ukrepi v občini Lenart, eden izmed teh je lahko tudi izključitev javne razsvetljave, kar sem že predlagal na eni izmed preteklih sej, in sicer v ulicah med 24.00 uro in 4.00 uro zjutraj, razen v križiščih oz. tam ko je potrebno ?

Odgovor župana na seji:

V zvezi z 2. in 3. pobudo bo podan pisni odgovor.

K TOČKI 6
Rebalans proračuna Občine Lenart za leto 2011 je bil sprejet

K TOČKI 7
Sprememba proračuna Občine Lenart za leto 2012 je bila sprejeta.

K TOČKI 8
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina je bil s predlaganimi amandmaji sprejet.

K TOČKI 9
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina - (prva obravnava) je bil sprejet.

K TOČKI 10
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v občini Lenart je bil sprejet.

K TOČKI 11
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenega programa v javnih vrtcih na območju občine Lenart je bil sprejet.

K TOČKI 12
V sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Lenart so kot predstavniki Občine Lenart imenovani: Franc Schönwetter, Lojze Peserl in Darja Ornik

K TOČKI 12 A
V Svet Javnega zavoda Knjižica Lenar so imenovani: Marija Zlodej, Miroslav Bauman, Marija Dukarič in Saša Tomažič.

K TOČKI 13
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2012 je bil sprejet.

K TOČKI 14
Novelacija investicijskega programa Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice je bila sprejeta.