Seja občinskih svetnikovSeja občinskih svetnikovV četrtek, 9. februarja, so se na 10. seji sestali svetniki Občine Lenart.Predlog dnevnega reda:
 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 9. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno - industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) – druga obravnava.
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina - druga obravnava.
 8. Odlok o javni gasilski službi v Občini Lenart – prva obravnava
 9. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Lenart – prva obravnava.
 10. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Lenart.
 11. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi delov nepremičnin v k.o. Sp. Porčič in k.o. Močna.
 12. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev kleti VTC 13.
 13. Letni program športa v Občini Lenart za leto 2012.
 14. Poročilo nadzornega odbora.

 

Župan:
Mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

K TOČKI 1

Prisotnih je bilo 13 svetnikov, občinski svet lahko veljavno sklepa.

K TOČKI 2

Zapisnik 9. redne seje in sklepi so bili potrjeni.

K TOČKI 3

Z dnevnega reda je bila umaknjena točka 6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno - industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) – druga obravnava.

Potrjen je bil naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 9. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina - druga obravnava.
 7. Odlok o javni gasilski službi v Občini Lenart – prva obravnava.
 8. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Lenart – prva obravnava.
 9. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Lenart.
 10. Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi delov nepremičnin v k.o. Sp. Porčič in k.o. Močna.
 11. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za ureditev kleti VTC 13.
 12. Letni program športa v Občini Lenart za leto 2012.
 13. Poročilo nadzornega odbora.

 


K TOČKI 4

POROČILO ŽUPANA

- Rekonstrukcija kulturnega doma Lenart

Dela potekajo po načrtu, v tem času so sicer dela zaradi nizkih temperatur ustavljena, končana bodo kot je predvideno.

- Komunalna ureditev naselja Radehova

Januarja smo dobili gradbeno dovoljenje za komunalno ureditev v naselju Radehova, tako da bomo lahko pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca.

- Obnova vaških jeder

Odprt je razpis za ureditev vaških jeder, in sicer do 25. februarja. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki ga bomo v tem času pridobili in se prijavili na razpis s štirimi projekti (Lormanje, Selce, Šetarova, Zavrh). So pa težave z določenimi lastniki zemljišč glede odkupa zemljišč.

- Javna zdravstvena služba

V petek, 3. februarja 2012 smo župani na območju Upravne enote Lenart pričeli z razpravo o mreži javne zdravstvene službe v UE Lenart. V ponedeljek, 13. 2. bomo s sestankom nadaljevali in nato še v mesecu marcu, da bodo uskladili dokument v zvezi z zdravstveno mrežo na območju vseh šestih občin, ki bo v razpravo in odločanje predložen občinskim svetom vseh šestih občin.

- Zimska služba

Do sedaj smo za izvajanje zimske službe porabili skupaj 80.737,57 EUR.

 

- Prenos del in delavcev na centre za socialno delo

S 1.1.2012 so na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev prešla na centre za socialno delo določena dela in pristojnosti, in sicer: obvezno zdravstveno zavarovanje, znižano plačilo vrtca in subvencije najemnin. Na Centru za socialno delo Lenart se je zaposlila delavka iz Občinske uprave Občine Lenart.

 

- Razrešitev podžupanje

Obveščam tudi, da sem s 1.1.2012 razrešil podžupanjo go. Marijo Zlodej z mesta podžupanje. Sedaj imamo samo enega podžupana, g. Francija Ornika. Ge. Zlodej se zahvaljujem za njeno delo podžupanje in upam, da bo kot svetnica konstruktivna v Občinskem svetu.

- Učna pot okrog Komarnika

Učna pot okrog Komarnika (Agatina in Franckova pot) je bila izbrana kot Naj pot Podravja 2011. Izbrana je bila med 100 prijavljenimi učnimi potmi.

K TOČKI 5

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV OBČINSKEGA SVETA

Maksimiljan ŠUMAN

1. POBUDA OBČINI LENART

 Sanacija državne ceste skozi Radehovo

Krajani Radehove so na lastno pobudo s strani DARS-a po dopisu št. 402-11/2009-TM-327 z dne 22.04.2009 pisno obveščeni, da bo investicija stekla na osnovi Sporazuma o sofinanciranju investicije, ki bo pripravljen po pridobitvi projektne dokumentacije, za katero je zadolžena Občina Lenart. DARS je skladno z lokacijskim načrtom dolžan obnoviti poškodovane ceste in izvesti zasaditev ob jezeru Radehova.

Za naselje Radehova je že več kot 20 let planirana izvedba pločnika, za kar so bila tudi že sredstva v proračunu. Do izvedbe do sedaj še ni prišlo. Občina je podala soglasja h gradnji novih stanovanjskih hiš v strnjenem naselju Radehove, skladno s PUPom, ob tem pa ni poskrbela za varno navezavo nove občinske ceste na državno, o čemer se je z dopisom krajanom št. 37167-1538/2008-20, z dne 09.02.2010 uradno izrekla tudi Direkcija za ceste. Obstoječ cestni priključek na državno cesto RII-433, odsek 1287 v km 2,060 (nasproti gostilne Švarc) je neustrezen iz vidika prometne varnosti, je neurejen, brez signalizacije in ne zagotavlja preglednosti pri vključevanju v promet po regionalni cesti.

 1. 1. Glede na to, da pričakujemo vzpostavitev nove vlade na državni ravni, dajem občinski upravi pobudo:
  1. a. da sistematično izbere vsa pravna dejstva in pripravi spisek nedokončanih del po državnem lokacijskem načrtu in odprave škode v zvezi z gradnjo avtocest na našem področju,
  2. b. da zbere vso dokumentacijo, ki smo jo krajani posredovali občini in dokumentacijo, ki jo hrani občina v zvezi z že izvedenimi usklajevanji,
  3. c. da dokumentacijo tudi preko novo izvoljenih poslancev občine Lenart, s katerimi pričakujemo dobro sodelovanje, preda ustreznim delovnim telesom na državni ravni.

V vsakem primeru je rekonstrukcija ceste skozi Radehovo nujna.


Odgovor župana na seji:

Prejšnji teden smo imeli sestanek z direktorjem Direkcije RS za ceste g. Fickom in z njegovo sodelavko. Izročili smo mu dopis, v katerem ga na to opozarjamo. Zavedajo se tega in kaj je potrebno storiti. Povedal je, da je vse to pripravljeno za bodoči proračun, odvisno pa je seveda od Ministrstva za promet. Pereče so naslednje zadeve, ki jih je potrebno uvrstiti v državni proračun: cesta skozi Radehovo s križiščem v Sp. Senarski, obnova ceste treh občin in sicer Lenarta, Dupleka in Destrnika, tretji zavojni pas Žerjavci oziroma Porčič ter semaforizacija križišča pri stari lekarni – Partizanska cesta. Za vse investicije je potrebno dobiti postavko v državnem proračunu.

Emilija ŠUMAN

Daje predlog glede redarske službe, da redarji ne bi kaznovali vse po vrsti, če avtomobil, npr. stoji na parkirnem mestu, označenem za invalide in to pred Medobčinskim društvom invalidov Lenart, na Kraigherjevi ul. 19/b, po 18. uri zvečer, ko ne dela več nobena uradna institucija. Naša članica MDI je postavila na parkirno mesto avtomobil za 15 minut ter dobila kazen 120,00 €, ker ni imela znaka invalida. Prav tako so bili kaznovani občani, ki so pred svojo hišo, na širokem pločniku, za krajši čas pustili avtomobil na Ptujski cesti in Cmureški cesti. Nesmiselno se mi zdi, da redarji kaznujejo prav te občane, ki ne povzročajo škode prometu, po drugi strani pa na parkirišču pred Mercator centrom, v dopoldanskem času stojijo na označenih mestih za invalide veliki avtomobili, ki nimajo znaka za invalide.

Predlagala bi tudi odlok o pokopališkem redu, kateri bi naj določal kriterije za vzdrževanje grobov, določal grobno mesto najmanjšo oz. največje, kakor tudi kriterij za čas zadržanja pokojnika – bodisi žare ali krste v mrliški vežici, kajti cena za dve uri, kakor tudi za dva dni, je bila za koriščenje enaka, kar se svojcem ne zdi sprejemljivo.

Pobudo dajem tudi, da bi občina razpolagala vsaj z enim ali dvema stanovanjema, z minimalnim bivalnim standardom, za potrebe socialno ogroženih občanov, ki se za določen čas znajdejo brez strehe nad glavo.

Odgovor župana na seji:

Redarji morajo opravljati svoje delo. Prometni znaki veljajo in jih je treba morajo upoštevati. Ne verjamem pa, da če imajo občani parkirano na svojem, da jih za to kaznujejo. Ljudje pač morajo upoštevati cestno prometne predpise. Te v tujini spoštujemo, doma pa mislimo, da se nam bo »pogledalo skozi prste«.

Na vprašanja glede najema grobišč bo občinska uprava pripravila pisni odgovor.

Glede minimalnih stanovanjskih standardov smo že razmišljali, imeti bi morali vsaj dva prostora (za moške in za ženske) z več ležišči, kot zavetišče. S Centrom za socialno delo Maribor imamo pogodbo, na podlagi katere plačujemo minimalni znesek za varno hišo. Tako je vsaj za nujne primere poskrbljeno. Gospa, ki je tavala po Lenartu, je s strani Karitasa dobila sobo. Se pa strinjam, da bi imeli takšne prostore, ki bi jih nadzirale humanitarne organizacije in Center za socialno delo.

K TOČKI 6

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za individualno stanovanjsko gradnjo na delu območja naselja Sp. Voličina - druga obravnava je bil sprejet.

K TOČKI 7

Odlok o javni gasilski službi v Občini Lenart – prva obravnava je bil sprejet.

K TOČKI 8

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Lenart – prva obravnava je bil sprejet.

K TOČKI 9

Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Lenart je bil sprejet.

K TOČKI 10

Sklep o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi delov nepremičnin v k.o. Sp. Porčič in k.o. Močna je bil sprejet.

K TOČKI 11

Dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev kleti VTC 13 je bila sprejet.

K TOČKI 12

Letni program športa v Občini Lenart za leto 2012 je bil sprejet.

K TOČKI 13

Predsednik Nadzornega odbora Občine Lenart Franci Breznik je občinski svet seznanil s poročilom nadzornega odbora. Svetnike je obvestil, da bo nepreklicno odstopil s funkcije, saj je opravlja funkcijo poslanca v državnem zboru.


Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 09:01)