DSC02786Poročilo o 11. seji Občinskega sveta Občine Lenart, ki je bila v četrtek, dne 29. marca 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 10. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega odbora ter člana Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora.
 7. Zaključni račun proračuna občine Lenart za leto 2011.
 8. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno - industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) – druga obravnava.
 9. Odlok o javni gasilski službi v Občini Lenart – druga obravnava.
 10. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Lenart – druga obravnava.
 11. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika - »pomoč družini na domu«.
 12. Soglasje k ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucijo toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah.
 13. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart za leto 2011.
 14. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2011.

 

K TOČKI 1

Prisotnih je 11 svetnikov, občinski svet lahko veljavno sklepa.

Svetnik Marjan Bezjak je na sejo prišel ob 17.35 uri.

K TOČKI 2

Zapis sklepov 10. seje je potrjen.

K TOČKI 3

Dnevni red 11. seje je potrjen

 

K TOČKI 4

Poročilo župana

Župan Janez Kramberger je poročal o dogodkih med 10. in 11. sejo občinskega sveta in je izpostavil naslednje:

Rekonstrukcija kulturnega doma Lenart

Rekonstrukcija kulturnega doma Lenart je končana, opravljen je bil tehnični in kvalitetni prevzem, dne 30. marca bo izvedena primopredaja. Otvoritev bo v juniju, v času državnega praznika, prireditve se bodo pričele že v drugi polovici aprila.

Celostna oskrba SV Slovenije s pitno vodo – COSV

Dela na vodovodnem omrežju na območju KS Voličina so končana, cevovodi do položeni. Pred zimo so bila zaključena tudi asfalterska dela na cestah, kjer potekajo cevovodi, oz. so bili izvedeni prekopi cestišč. V prihodnjem tednu, po 2. aprilu se bo pričela preplastitev teh cest. Sekundarni vodi so velik finančni zalogaj. V Humu, v Zg. Voličini je že možen priklop na vodovodno omrežje, nadaljnji priklopi bodo možni, ko bo zgrajen vodohran. Gospodinjstva, ki se nahajajo ob primarnem vodu, se bodo lahko takoj priključila na omrežje.

 

Vaška jedra in VTC 13

Občina Lenart se je prijavila na javni razpis za vaška jedra in za gradnjo vinske kleti v stavbi Centra Slovenskih goric, na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. Kdaj bomo prejeli odgovor na prijavo na javni razpis, še ni znano.

Gradnja poslovnih in stanovanjskih objektov ob Poleni

Investitor PC Izbira bo v aprilu ob Poleni pričel graditi dve večstanovanjski hiši, trgovski center in krožišče na državni cesti.

Most in razsvetljava v Voličini

Ograja na mostu v Voličini pri gostilni Kmetič je podaljšana, zaključena je gradnja javne razsvetljave v centru Voličine.

Akcija Očistimo Slovenijo 2012 v občini Lenart

V soboto, 24.3.2012 so se zbrali občanke in občani občine Lenart na drugi vseslovenski prostovoljski okoljski akciji Očistimo Slovenijo 2012 in delovni akciji popravila krajevnih cest na območju občine Lenart. Z veseljem ugotavljamo, da se je na območju občine Lenart v tej akciji povezalo več kot 550 prostovoljcev, ki so pripevali k čistejšemu in urejenemu okolju. Prostovoljci so se zbrali na 23-ih zbirnih mestih in po skupinah očistili okolico in izvajali manjša vzdrževalna dela na cestni infrastrukturi. Očiščena so bila tudi štiri divja odlagališča. Skupno so zbrali okoli 12 ton komunalnih odpadkov. Tako je potrebno posebej pohvaliti vse ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI LENART IN VOLIČINA, ČLANE DRUŠTEV, ŠOL, VRTCE IN DRUGIH ORGANIZACIJ, ki so prevzeli vlogo vodij čistilne akcije po posameznih delih občine. Zahvala pa velja prav vsem udeležencem akcije, ki so z dobro voljo naredili veliko. Obronki gozdov in travnikov so očiščeni smeti, ki jih neosveščeni ljudje odmetavajo. Marsikatero cestišče, jarek in propust je očiščen. Veliko ljudi je lahko ponosnih, da jim je uspelo prispevati svoj čas in dobro voljo za naše okolje.

Zimska služba

Za celotno zimsko službo oz. vzdrževanje 181 km cest in ulic ter 74.140 m2 parkirnih prostorov in pločnikov je bilo do 15.3.2012 porabljenih 177.845,97 eur z DDV. Skupaj je bilo izvedenih 28-32 akcij. Porabljenih je bilo 600 ton soli in 1200 ton peska-drobljenca za posip cest.

Velikonočni sejem

V petek, 30.3.2012, se bo začel že 4. velikonočni sejem v Lenartu, ki ga organizira Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« in Razvojna agencija Slovenske gorice – TIC Osrednjih Slovenskih goric. Sejem bo potekal v petek, 30.3.2012, od 12. do 17. ure, soboto, 31.3.2012, od 9. do 13. ure in petek, 6.4.2012, od 12. do 17. ure, na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. Na sejmu bodo sodelovali ponudniki z izdelki domače in umetnostne obrti, kulinaričnimi dobrotami, velikonočnimi voščili, izdelki za krasitev velikonočnega časa in drugimi artikli, na tematiko velike noči.

K TOČKI 5

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta

Maksimiljan Šuman

 1. Občani, ki imajo grobove na pokopališču v Lenartu so izrazili željo, da bi se uredile ciprese na pokopališču, saj posegajo v grobove in povzročajo škodo.
 2. Občinska uprava naj prouči, ali je možno znižati tekoče odhodke, ki so se povišali, investicije pa so se znižali za 30% v primerjavi s preteklimi leti.
 3. Kdaj se bodo pričela dela na uvozu Radehova?

Odgovor župana

Na prvo vprašanje bo svetnik prejel pisni odgovor. Na drugo in tretje vprašanje bo odgovorjeno pri obravnavi zaključnega računa.

Dejan Kramberger

Pohvalno je, ker je popravljena ograja pri gostilni Kmetič v Voličini in ker je zgrajena nova razsvetljava.

V Voličini je potrebno urediti še nekaj stvari na komunalni infrastrukturi, in sicer ga zanima:

 1. Kdaj bo razširjena cesta v novem naselju proti vrtcu?
 2. Potrebno je urediti ograjo na mostu proti pokopališču v Voličini.
 3. Kdaj se bodo pričela dela oz. preplastitve na cestiščih, kjer je potekala gradnja vodovoda?

Odgovor župana

Glede ograje na mostu proti pokopališču bo zadevo proučila občinska uprava.

Finančna stanje je težko in ne dovoljuje investicij, zato ne izvajamo občinskega proračuna. Počakati moramo na rebalans državnega proračuna, ni znano, ali bo zagotovljena poraba ostala na enaki ravni kot doslej, prav tako ne moremo predvidevati, kaj bo z javnimi razpisi. Sanirati je potrebno stanje občinskega proračuna. Namensko smo se zadolžili za plačilo del izvajalcem pri gradnji na projektu COSV. Zaradi težkega finančnega stanja je prišlo do spremembe dinamike plačil pri rekonstrukciji kulturnega doma Lenart. Potreben bo rebalans proračuna Občine Lenart.

Leopold Hameršak

Ali se bo širitev gradnje omrežja toplovodnega ogrevanja nadaljevala?

Odgovor župana

Investitor Ekotoplota d.o.o. je pridobil gradbeno dovoljenje za nadaljevanje gradnje. Gradnja toplovodnega omrežja se bo nadaljevala v Jurčičevi, Cankarjevi, Prežihovi ulici, proti industrijski coni, v smeri TBP, in sicer v poletnem času.

Daniel Kovačič

Maistrova ulica je v slabem stanju, pojavljajo se udarne jami, zlasti v smeri ob parku. Kdaj bo ta ulica sanirana?

Odgovor župana

Uslužbenci občinske uprave si bodo cesto ogledali, svetnik bo prejel pisni odgovor.

Saša Tomažič

 1. Kolesarske poti so urejene le v centru Lenarta, potem »izginejo«. Most čez Velko je za kolesarje zelo nevaren, ker je preozek. Potrebno bi ga bilo razširiti, kar bi izboljšalo prometno varnost, zlasti za kolesarje.
 2. Psi oz. pasji iztrebki so v Lenartu vedno večji problem. Lastniki psov pse vodijo tudi na pokopališče in na vrtove, kamor psi ne sodijo.
 3. Struktura občinskega sveta po strankarski sestavi se je spremenila, prav tako razmerja. Občinski svet Občine Lenart nima koalicije, pozicije in opozicije, kar je pozitivno. Zaradi spremenjene strukture bi bilo potrebno prilagoditi sedežni red na sejah in ga uskladiti z dejanskim stanjem v svetniških skupinah.

Odgovor župana

Glede mosta na Velki imamo varianto sanacije mostu, vendar je most na državni cesti, zato je potrebni pridobiti soglasje Direkcije za ceste RS.

Sedežni red svetnikov na seji Občinskega sveta se lahko prilagodi oz. spremeni, če obstaja želja, naj novi sedežni red pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Damir Jelenko

Ribiška pot, proti Poti na Kamenšak, v dolžini 200 m je v izredno slabem stanju, cestišče je ozko, potrebno preplastitve. Kdaj so predvidena sanacijska dela v tej ulici?

Odgovor župana

Sanacija te ulice je v načrtu že dalj časa, saj je Račji Gaj zelo obiskan. V tej ulici je predvidena navezava s pločnikom.

K TOČKI 6

Občinski svet Občine Lenart je v Nadzorni odbor imenoval nova člana, in sicer Marjana Baniča in Danajo Rožmarin.

 

V Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora je bil imenovan Leopold Pučko.

K TOČKI 7

 

Zaključni račun proračuna občine Lenart za leto 2011 je bil sprejet.

K TOČKI 8

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno - industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) – druga obravnava je bil sprejet s predlaganimi amandmaji.

 

K TOČKI 9

Odlok o javni gasilski službi v Občini Lenart – druga obravnava je bil sprejet s predlaganimi amandmaji.

K TOČKI 10 

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Lenart – druga obravnava je bil sprejet.

K TOČKI 11 

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika - »pomoč družini na domu« je bil sprejet.

K TOČKI 12

Soglasje k ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucijo toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah ni bilo sprejeto.


K TOČKI 13

Občinski svet se je seznanil s Pregledom varnostne situacije na območju občine Lenart za leto 2011.

K TOČKI 14

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2011.

DSC02787 DSC02788  DSC02789

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 09:00)