KI JE BILA

v torek, dne 19. junija 2012 ob 15.30 uri

DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 11. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Lenart – 1. obravnava.
 7. Odlok o občinskih cestah v Občini Lenart – 1. obravnava.
 8. Sklep o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Lenart.
 9. Poslovni načrt izvajanja dejavnosti občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012.
 10. Seznanitev s potekom projekta celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice.

10a. Sklep o spremembi proračuna Občine Lenart za leto 2012.

 

Župan:
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

 

K TOČKI 1

Prisotnih je bilo 10 svetnikov, občinski svet lahko veljavno sklepa.

 

K TOČKI 2

Zapisnik 11. redne seje in sklepi so bili potrjeni.

 

K TOČKI 3

Dnevni red:

Z dnevnega reda se umakne 8 točka Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga novo osmo točko, in sicer Sklep o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Lenart

K točki 10 se doda točka 10 A - Sklep o spremembi proračuna Občine Lenart za leto 2012

Tako spremenjen in razširjeni dnevni red je bil potrjen.

Seji se je pridružil še en svetnik (11 svetnikov).

 

K TOČKI 4

POROČILO ŽUPANA

-          Prijave na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev oz. sofinanciranja projektov

Občina Lenart je trenutno prijavljena na pet razpisov ministrstva za kmetijstvo.

Iz sredstev regionalnega sklada nameravamo obnoviti obe čistilni napravi in zgraditi prečrpalno postajo na južnem delu Lenarta. Razpis je odprt do konca leta, prijaviti se nameravamo prihodnji mesec.

 

-          Rekonstrukcija državne ceste skozi naselje Radehova

Direkcija za ceste nam je poslala predlog pogodbe in se udeležila usklajevanja. Čakamo torej na pogodbo o delitvi stroškov.

 

-          Razpis za komunalno opremo v naselju Radehova

V teku je razpis za komunalno opremo v Radehovi. Zadevo bomo urejali fazno.

 

-          Razpis za vzdrževanje občinskih cest

V teku je tudi razpis za vzdrževanje občinskih cest, trenutno občinska uprava proučuje ponudbe. Ugotavljamo, da ponudbe niso realne in bomo morali nadaljevati z izbirnim postopkom javnega naročila.

 

-          Redno vzdrževanje

Opravljamo nujna vzdrževalna dela na cestah obeh krajevnih skupnosti.

-          Pričetek LEN-ART-a

Začeli smo s projektom LEN-ART. Vsa gospodinjstva so dobila tudi program prireditev. Da projekta ne bi ukinjali, smo zaprosili za sponzorska in donatorska sredstva, katera smo prejeli skupno v višini 18.000 EUR in sicer za 25 prireditev.

-          Kmetijsko obrtni sejem

Na letošnjem sejmu je bilo več razstavljavcev, sejem je bil dobro obiskan. Ugotavljamo, da je to prava in koristna stvar za naše območje. Ta se bo tudi nadaljeval, občina pa bo tudi vnaprej nudila prostor.

 

-          Športno področje

V Lenartu imamo dve ekipi, nogometno in košarkaško (Klub malega nogometa Slovenske gorice – Voličina in KK – U 14), ki sta se uvrstili v 1. slovensko ligo. Skušali jim bomo zagotoviti nekaj sredstev.

 

-          Konferenca županov

Prejšnji teden je v Lenartu v Centru Slovenskih goric potekala mednarodna županska konferenca, ki so se je udeležili županu s področja Slovenskih goric in iz Avstrije – območja Vulkanlanda. Skupna tema je bila skupna promocija tega prostora in skupni nastopi na področju investicij (turistično in infrastrukturno).

 

-          Podjetje Papir Servis

Ponovno dobivamo na občino vprašanja glede Papir Servisa in sicer v zvezi s smradom. Podjetje obljubi ureditev zadev, vendar tega ne uredi. Pozvali smo jih tudi tokrat in so obljubili, da bodo stvari uredili. V kolikor ne, pa bomo obvestili pristojno inšpekcijsko službo.

-          Otvoritev Doma kulture Lenart

Danes bo svečana otvoritev prenovljenega Doma kulture Lenart. Dela so bila končana v roku in sicer do konca meseca marca. Dvorana je že v uporabi, danes pa jo odpiramo tudi uradno in sicer tudi v počastitev državnemu prazniku.

 

K TOČKI 5

Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta

 

Saša Tomažič

O kolesnicah v krožišču Kraigherjeve in Partizanske sem že razpravljal. Danes ponavljam pobudo, da upravljavec cestišče popravi – zbrusi. Predvsem so kolesnice nevarne za pešce na prehodih zanje, neprijetne pa so tudi za voznike osebnih avtomobilov.
 
Križišče Lackove in Poti na Kamenšak je zelo nepregledno. Pot na Kamenšak je sicer prednostna, voznik na njej pri vožnji proti Voličini pa se upravičeno počiti negotovo, saj ne more biti prepričan, da bo voznik na Lackovi upošteval njegovo prednost. Ustrezna rešitev bi bila ogledalo.
 
Vprašanji:
Krajani Voličine so me opozorili, da so cestišča na več mestih močno poškodovana po polaganju vodovodnih cevi. Izvajalci izgradnje vodovoda bi morali cestišče vrniti vsaj v stanje, kot je bilo pred polaganjem. Žal temu ni tako. Gospod župan je v pogovoru na radiu povedal, da je delo z vodovodom zaključeno. Kdaj bo zares?
 
Na zadnji seji smo pri točki dnevnega reda o oskrbi s toplo vodo razpravljali o njeni ceni. Predlaganega povišanja cene nismo odobrili, cena pa se je v predlagani višini spremenila. Sprašujem, kdo je dal soglasje ? Ali so obrazci za izračun spremembe cene, ki so navedeni v obrazložitvi in reklamni prilogi uredbe, ki je bila sprejeta v skupščini leta 2008? Če je tako, potem je celoten potek dogodkov zelo v nasprotju z določili same uredbe in naših občinskih dokumentov. (Gospod župan je zaradi obširne problematike predlagal, da temu vprašanju posvetimo posebno točko seje občinskega sveta tudi po predhodni obravnavi na ustreznem odboru).
 

Odgovor župana na seji:

Predlagam, da bi vprašanje v zvezi z ogrevanjem obravnavali kot točko na eni od prihodnjih sej.

Glede kolesnic smo Direkcijo za ceste4 že velikokrat obvestili o stanju, obljubljajo nam ureditev že tri leta, vendar do tega še ni prišlo.

 

Odgovor Mirka Kojca na seji:

V križišču Lackove ulice in ulice Pot na Kamenšak je bila prejšnji teden v tem križišču urejena talna in vertikalna prometna signalizacija, s katero smo uredili prometno varnost na tem križišču. Ugotovili smo, da ni potrebno nameščati ogledala oz. semaforja, saj je križišče dobro pregledno in prometno varno.

Odgovor Avgusta Zavernika na seji:

Dela pri projektu vodovoda glede ureditve cestišč še niso zaključena.

 

Goraz KURNIK

Sprašujem v zvezi z obnovo ceste skozi naselje Strma gora.

 

Pojavile so se informacije, da bo cesta v celoti preplaščena.

Zato nas krajane zanima, kako je sedaj s tem projektom, ali bo realiziran, v kakšnem obsegu in kdaj. Sploh, kako je z odsekom od kapele pri Taužiču do zadnjega hidranta pri Simoniču (nad pokopališčem).

Cesta je sedaj daleč od prvotnega stanja in komaj prevozna, kar sta si tudi ogledala tako g. župan kot podžupan, g. Ornik.

 

Zanima pa me tudi informacija z priklopom na vodovodno omrežje. Nekateri sprašujejo, ali je že možen priklop in na koga se naj obrnejo v tem primeru?

Odgovor župana na seji:

Glede postavljenih vprašanj se lahko razpravlja pod točko 10 (v sklopu 10. točke je Avgust Zavernik odgovoril na postavljena vprašanja).

 

Jožef KRAMBERGER

Gubčeva in Ilaunigova ulica sta enosmerni ulici. V zadnjem času stanovalci omenjenih ulic opažamo, da vedno več voznikov ne spoštuje enosmernega prometnega režima. Vozijo v nasprotni smeri. Ker vedo, da kršijo prometni režim, svojo vožnjo pospešijo. Tako je nevarnost še večja.

 

Predlagam, da občinska oblast preveri delo tako redarjev, kot policije. Ne enih, ne drugih na omenjenih mestih ni videti.

Odgovor župana na seji:

Podan bo pisni odgovor.

Maksimiljan ŠUMAN

 1. POBUDA

Na prejšnji seji smo obravnavali soglasje k dvigu cen daljinskega ogrevanja. Do dviga je prišlo brez našega soglasja po državni uredbi, kar pomeni, da kot lokalna skupnost, kljub temu, da smo podelili koncesijo nimamo neposrednega vpliva na politiko cen.

 

Občinski upravi dajemo pobudo, da s strani podjetja Eko Toplota pridobi strokovno potrjene podatke o dejanskih izkoristkih skupne kotlovnice v odvisnosti od posameznega energenta, ter da naj Eko Toplota prouči možnost ogrevanja sanitarne vode v poletnih mesecih s pomočjo obnovljivih virov energije (npr. sončni kolektorji, kot dopolnilno ogrevanje tudi v prehodnem obdobju, ko je poraba kurilnega olja največja).

 

 1. POBUDA

V letu 2011 smo na občinskem svetu zavrnili povišanje cene odvoza komunalnih odpadkov, ob prehodu na ločeno zbiranje.

Takrat cene nismo želeli potrditi, ker niso bile znane količine odpadkov, ki jih je potrebno trajno odlagati.

 

Občinska uprava naj pridobi s strani komunalnega podjetja priskrbi plan gospodarjenja s komunalnimi odpadki in dejanske podatke o količinah posameznih vrst odpadkov za pretekle mesece od pričetka ločenega zbiranja. Na podlagi teh količin se naj pripravi morebiten predlog za uskladitev cene odpadkov do takšne mere, da občinski proračun ne bo trpel iz naslova odvoza odpadkov dodatnih stroškov.

 

 1. POBUDA

Že pred cca. 1 letom smo podali pobudo za možen razpis koncesije in sicer za prodajo in točenje osvežilnih pijač na Poleni. Ljudi, ki dnevno obiščejo Poleno iz športno-rekreacijskih namenov je vse več, nimajo pa možnosti nikakršne postrežbe vsaj osvežilnih pijač, kar bi bilo za takšen objekt smiselno. Koncesija bi lahko bila tudi sezonska oz. z omejenim delovnim časom, kar je predmet razpisa. Podobna igrišča v sosednjih občinah imajo postrežbo organizirano in iz tega naslova ni težav (primer KS Voličina).

 

 

 1. POBUDA

Dajemo pobudo oz. izražamo stališče, da je vtočnik na Ptujski cesti neustrezno saniran. Sanacija predmetnega vtočnika je predmet zagotovil že več kot leto dni, ob dežju pa na cestišču, ki je ob šolski poti, zastaja voda v višini cca. 5 cm ob robniku. Takšno stanje je nevzdržno, saj je nevarno za promet, pešce in okoliške objekte. Občina naj poskrbi za ustrezno rešitev skupaj z upravljalcem ceste.

 

Odgovor župana na seji:

Cene komunalnih odpadkov se do nadaljnjega ne bodo povišale. O tem se bomo pogovarjali na eni izmed prihodnjih sej.

Drugi odgovori bodo dani tudi pri točki 10.

Kar se tiče gostinske ponudbe na ŠRC Polena smo se že pogovarjali, da bi dali razpis, vendar se je pojavil investitor za poslovni objekt, v okviru katerega bo tudi gostinski objekt.

Kar se tiče pločnikov na Ptujski cesti, na to pa naj odgovorijo strokovnjaki.

 

Danijel KOVAČIČ

Ali bo občina uveljavila koncesijsko dajatev, glede na na nedavno zvišanje cene daljinskega ogrevanja?
 
Glede na dejstvo, da se bo po novem režimu zbiranja in ločevanja komunalnih odpadkov, zbere manj mešanih komunalnih odpadkov od predvidenih projekcij za kalkulacijo cene, sprašujem, ali se bo cena za uporabnike znižala?
 
Seji se pridružil še en svetnik (12 svetnikov).

 

Marko ŠILEC

Predlog, naj občinska uprava pripravi tabelo investicij, ki so bile realizirane, v teku oz. še bodo. Cesta Hrastovec – Voličina je zelo potrebna obnove.

 

Odgovor župana na seji:

Podan bo pisni odgovor.

Dejan KRAMBERGER

Potrebno je urediti signalizacijo pri lenarški obvoznici – usmerjanje iz Ptujske ceste na obvoznico mimo Saubermacherja, saj še veliko tovornjakov gre skozi Lenart.

S ovinek pred Šetarovo: sploh ko je cestišče mokro, prihaja do zdrsov s ceste, predlog, da se cestišče postrga ali kako drugače uredi.

 

Most pred Voličino se poseda, potrebna je sanacija.

 

Predlog postavitev e-točke pri kakšni informativni tabli.

 

Glede izbire koncesionarja za vzdrževanje cest: ali lahko dobi nekoliko več informacij.

 

Kakšna je strankarska pripadnost občinskih svetnikov glede na prestope v zadnjem času? Sam ni več član SDS, niti katerekoli druge stranke.

 

Odgovor župana na seji:

Na določena vprašanja bo sledil pisni odgovor.

Kar se pa tiče S ovinka pri Šetarovi, je ta ovinek pravilno prometno urejen, potrebno je voziti po predpisih in upoštevati vremenske razmere.

Glede izbire koncesionarja za vzdrževanje ceste, si v občinski upravi lahko dokumentacijo vedno ogleda.

E- točke smo v upravi že načrtovali, da bi jih namestili v obeh centrih in na Zavrhu.

Kar se tiče strankarske pripadnosti svetnikov, je vprašanje za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da zadevo prouči.

 

Marija ZLODEJ

Ležeči policaji na Lackovi ulici so povzročili, da se je promet preusmeril na Pot na Kamenšak in s tem na šolsko pot. Nekako bi se naj poskrbelo, da bi bile ulice enako obremenjene.

 

Predlaga, da se svetnikom priskrbi vso dokumentacijo glede daljinskega ogrevanja (odloke, uredbe, koncesijsko pogodbo itd). Prav tako bi svetniki želeli tudi proučiti koncesijsko pogodbo s Saubermacherjem.

 

Na Poleni bi se lahko pridobila sredstva, tako da bi se oddala koncesija za prodajo osvežilnih pijač.

 

Odgovor župana na seji:

Pobudo glede prometa na Lackovi ul. in Pot na Kamenšak bomo proučili. Glede zadev daljinskega ogrevanja in komunalnih odpadkov pa bo obravnavano na eni od prihodnjih sej.

 

K TOČKI 6

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Lenart – 1. Obravnava je bil sprejet, s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.

 

K TOČKI 7

Odlok o občinskih cestah v Občini Lenart – 1. obravnava je bil s predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejet.

 

K TOČKI 8

Sklep o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine Lenart je bil sprejet.

 

K TOČKI 9

Občinski svet Občine Lenart se je seznanil s Poslovnim načrtom izvajanja dejavnosti občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2012.

K TOČKI 10

Občinski svet Občine Lenart je bil seznanjen s potekom projekta celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice.

 

K TOČKI 10 A

Sklep o spremembi proračuna Občine Lenart za leto 2012 je bil sprejet.


Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:57)