ki je bila, v četrtek, dne 18. oktobra 2012 ob 16. uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7. 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 12. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Lenart – 2. obravnava.
 7. Odlok o občinskih cestah v Občini Lenart – 2. obravnava.
 8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lenart v obdobju I-VI 2012.
 9. Sklep o izvolitvi elektorjev za splošne volitve v državni svet.
 10. Sklep o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Selce.
 11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2012.
 12. Potrditev investicijskega programa »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V OBČINI LENART«.
 13. Pričetek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev stolpa na Zavrhu.
 14. Poročilo nadzornega odbora o nadzoru poslovanja Osnovne šole Lenart in Vrtca Lenart ter Osnovne šole Voličina.
 15. Razprava o ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucije toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah. 

 

K TOČKI 1

Prisotnih je bilo 10 svetnikov, občinski svet je lahko veljavno sklepal.

 

K TOČKI 2

Zapis sklepov 12. seje občinskega sveta je bil potrjen.

 

K TOČKI 3

Župan je iz dnevnega reda umaknil 15. točko dnevnega reda Razprava o ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucije toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah, ker so se predstavniki Ekotoplote predhodno opravičili, saj se zaradi zadržanosti seje niso mogli udeležiti in bo točka na dnevnem redu na naslednji seji.

Svetnik Saša Tomažič je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne 8. točka Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lenart v obdobju I-VI 2012, kar je predlagala tudi svetnica Marija Zlodej. Predlog obeh svetnikov je bil izglasovan, tako da je bil dnevni red 13. seje Občinskega sveta Občine Lenart naslednji:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 12. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Lenart – 2. obravnava.
 7. Odlok o občinskih cestah v Občini Lenart – 2. obravnava.
 8. Sklep o izvolitvi elektorjev za splošne volitve v državni svet.
 9. Sklep o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Selce.
 10. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2012.
 11. Potrditev investicijskega programa »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V OBČINI LENART«.
 12. Pričetek postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev stolpa na Zavrhu.
 13. Poročilo nadzornega odbora o nadzoru poslovanja Osnovne šole Lenart in Vrtca Lenart ter Osnovne šole Voličina.

 

K TOČKI 4

Župan mag. Janez Kramberger je poročal o aktualnih zadevah, ki so se zgodile med 12. in 13. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, med 19. junijem in 18. oktobrom 2012.

Prijava projektov na Javne razpise za razvoj podeželja in obnovo vaških jeder

Občina Lenart je na Javni razpis za razvoj podeželja in obnovo vaških jeder prijavila   štiri projekte, in sicer: obnovo vaških jeder Šetarova, Lormanje, Selce in Zavrh ter projekt ureditve kleti VTC 13 na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. Na projekt je prispelo 200 prijav, Občina Lenart je prejela premalo točk, za to sofinanciranje ni bilo odobreno. Prednost pri teh projektih ima območje Prekmurja in Triglavskega narodnega parka.

Prijave na javne razpise LAS so bile uspešne, saj je bilo Občini Lenart odobreno sofinanciranje Ruperških vrtov, izvedba del je že v teku. Izvedba drugih projektov se bo pričela v naslednjem proračunskem obdobju.

Dom kulture Lenart – sofinanciranje s strani države je zamujalo, prejeli smo zadnje plačilo, tako da je investicija zaključen tudi po finančni strani.

Celostna oskrba Severovzhodne Slovenije s pitno vodo COSV- zaključena je gradnja primarnega vodovoda v Voličini. Opravljen je tehnični pregled. Plačilo s strani države se zapleta, plačila zamujajo. Imeli smo razgovore na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Nakazilo sredstev lahko pričakujemo v prihodnjih dneh.

Komunalno opremljanje naselja Radehova – podpisana je pogodba za komunalno opremljanje Radehove. Zapletov je že pred gradnjo bilo veliko, saj ni bilo mogoče doseči soglasja z nekaterimi krajani Radehove. Izvedba del se je pričela.

Podpis koncesijske pogodbe za vzdrževanje lokalnih cest bo v prihodnjih dneh. Priprave na zimsko službo so v teku.

Projekt »Lenarška vigred« pri Poleni, katerega investitor je podjetje PC Izbira – gradnja poteka po časovnem planu, končanje del je predvideno 15. decembra letos. Takrat bo zaključena tudi gradnja krožišča na cesti Maribor- Gornja Radgona.

Nogometno igrišče na RŠC Polena – ker je v neposredni bližini Polene gradbišče, se zemlja navaža na Poleno za gradnjo novega nogometnega igrišča. Investicija v gradnjo nogom. igrišča z umetno travo je predraga, zato bo poleg obstoječega zgrajeno novo, travnato igrišče.

Poročilo računskega sodišča v zvezi z gradnjo vrtca v Lenartu

V sklopu več naključnih vpogledov v slovenskih občinah je Računsko sodišče opravilo tudi vpogled v postopke izgradnje novega vrtca v Lenartu. Kljub temu, da le - ta že kar nekaj časa uspešno služi svojemu namenu, pa so dokončno revizijsko poročilo izdali šele sedaj, vpogledate si ga lahko tudi na uradnih spletnih straneh Računskega sodišča.

Občina Lenart je sicer pridobila negativno revizijsko mnenje, iz le - tega pa izhaja, da ni zahtevano odzivno poročilo, ker so bile nepravilnosti, v kolikor je bilo to mogoče, že odpravljene v samem revizijskem postopku. Za spomin dodajmo, da je Občina objavila razpis v Uradnem listu RS in sicer po postopku podelitve stavbne pravice. Na podlagi pridobljenih (štirih) ponudb je tudi s pomočjo finančnega svetovanja izbrala najugodnejšega izvajalca, ki je kvalitetno in v roku zaključil investicijo. Dolgo izkazana potreba po širitvi vrtca se je tako uspešno zadovoljila. Seveda bi si želeli, da bi takrat pridobili tudi druge vire financiranja, a kljub aktivnostim investicija iz Evropskih skladov ali državnega proračuna ni bila sofinancirana, niti ni kazalo, da bi jo tako hitro lahko financirali iz drugih virov. Zanimivo je, da je na takšno možnost izgradnje opozorilo prav tedanje Ministrstvo za šolstvo in šport RS, saj je bila in je podobna praksa v Sloveniji v zadnjem času kar razširjena. Občina Lenart je v preteklem obdobju treh let, poleg predmetne širitve vrtca v Lenartu, povečala tudi vrtec v Voličini, kljub temu pa danes, kot lahko sledimo na uradnih spletnih straneh ministrstva, ki sprotno ažurira podatke o prostih kapacitetah v vrtcih, ugotavljamo, da so kapacitete tako v Lenartu, kot v Voličini polno zasedene. Zato kljub celovitem mnenju ostaja še vedno malo grenkega priokusa, ko se je revizorjem zapisalo, da nismo na ustrezen način dolgoročno načrtovali investicije (demografska gibanja v obdobju petih let), saj je že sedaj evidentno, glede na zasedenost prostorov, da je bila investicija še kako potrebna. Glede na dinamiko vlaganj v stanovanjske objekte pa lahko pričakujemo, da zasedenost vrtca gotovo ne bo vprašljiva.

Samo revizijsko poročilo je za Občino pravzaprav odličen brezplačni vpogled v njeno strokovno delo v posameznih postopkih, tako tudi predmetno revizijo dojemamo pozitivno. Gotovo so nas v samem postopku opozorili na določena razhajanja med mnenji Ministrstva za finance RS in drugih vej državne uprave in stališč Računskega sodišča, kar nas je vseeno nekoliko presenetilo.

Za nas je najpomembneje, kar ugotavlja tudi Računsko sodišče, da je pridobljena ponudba oziroma cena tržna in ekonomična, gotovo pa bomo predmetno revizijsko poročilo, ki je dokončna, temeljito proučili in izvlečke le - tega uporabili pri nadaljnjih postopkih. Želimo pa si, da bi do podobnih poglobljenih in temeljitih napotkov s strani pristojnih organov Občina prišla že v fazi priprave na projekte oziroma izvedbe in ne šele po zaključku investicije. To pa toliko bolj, ker smo si že v fazi izvedbe postopka prizadevali priti do tovrstnih informacij, pa nam niso bile na voljo. Postopek podelitve stavbne pravice je kompleksen pravni institut, kar dokazuje tudi dejstvo, da so se bistveno spremenile tudi postopkovne določbe v zvezi s podeljevanjem stavbnih pravic v javnem sektorju (ZSPDSLS).

Investicije v energetsko prenovo OŠ Lenart

V teku je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za energetsko prenovo OŠ Lenart. Prizidek k novi stavbi OŠ in obnovo stare stavbe OŠ Lenart bomo prijavili na razpis za energetsko prenovo, in sicer izolacijo fasade, menjavo strehe in menjavo stavbnega pohištva. Streha je v zelo slabem stanju, stavba ni izolirana, tako da prihaja do velikih energetskih izgub.

Plačilo zavarovanja učencev prvih razredov OŠ Voličina in OŠ Lenart

Tako kot vsako leto je Občina Lenart tudi letos poravnala nezgodno zavarovanje učencem prvih razredov OŠ Lenart in OŠ Voličina.

Novih prog za šolske prevoze ne bomo uvajali, čeprav se zahteve še vedno pojavljajo.

Režijski obrat delo opravlja kvalitetno, z uvedbo režijskega obrata smo prihranili precej sredstev.

Stanovalci Gubčeve ulice v Lenartu so opozorili na problem glodalcev, ki so se razširili, zato je bila opravljena deratizacija.

Nakup pohištva, ki je bilo v lasti družine Štupica- Občina Lenart je odkupila pohištvo, ki je bilo v lasti družine Štupica. Pohištvo bo nameščeno v razstavišče v Centru Slovenskih goric.

PAPIR SERVIS D.O.O.- podjetje Papir servis d.o.o Ljubljana smo že večkrat opozorili na težave oz. neupoštevanje normativov, predpisov in naših opozoril glede količine odpadkov, ki jih predelujejo. Še vedno se širi smrad, glodalci. Vložili smo pritožbo zaradi podaljšanja okoljevarstvenega dovoljenja.

Naraščanje socialnih problemov v občini Lenart – v zadnjem obdobju naraščajo socialni problemi v občini. Nekaj perečih socialnih problemov smo uspešno rešili skupaj s Centrom za socialno delo Lenart.

Oblikovali smo komisijo za reševanje tovrstnih zadev.

Krajevni praznik v Voličini konec meseca septembra so v Voličini potekale prireditve ob krajevnem prazniku, zvrstilo se je več kot 20 prireditev.

Občinski praznik - v petek, 20. oktobra se pričnejo prireditve ob občinskem prazniku. Vsa gospodinjstva so prejela obvestilo s programom prireditev, ki bodo trajale do 10. novembra.

 

K TOČKI 5

Emilija Šuman

Svetniška skupina DESUS predlaga naslednje:

 1. Delo Občinskega sveta je bilo pozitivno ocenjeno, vendar pogrešajo program del Občinskega sveta Občine Lenart. Predvsem obravnavo vprašanj in problemov s področja sociale, zdravstva, analizo socialnega stanja v občini.
 1. Vprašanje glede nove industrijsko poslovne cone, zemljišča samevajo, ni gradnje. Občasno se pojavljajo očitki, da je bilo prodanih veliko kvalitetnih kmetijskih zemljišč, gradnja poslovnih objektov pa se ni pričela, ni načrtovanih novih delovnih mest.
 1. Na novi obvoznici, ki vodi iz Sp. Porčiča- mimo Saubermacherja do ceste proti Ptuju bi bilo potrebno namestiti prometne znake, ki opozarjajo na divjad.

Pričakovala je, da se bo promet preusmeril na to cesto in bo razbremenjen promet skozi Lenart,

vendar do tega ni prišlo.

 1. Ovinek iz Prešernove ulice za Cankarjevo ulico je zelo nevaren zaradi plazu, ki grozi stanovanjski hiši. Nujno je potrebna sanacija plazu.
 1. Predlaga, da se informacijska tabla namesti v mestno središče, ker so ulice zelo slabo označene. Če pa tabla ne bo nameščena, naj se ulice označijo s tablami, zlasti nove ulice Pod bregom, Ul. Leona Štuklja in druge.

 

Odgovor župana:

Kar zadeva NPIC- zemljišča prodajamo, v prodajo zemljišč smo vključili tudi nepremičninsko agencijo. Interes po zemljiščih obstaja, vendar ni kupcev. Investitor, ki je zemljišča kupil zagotavlja, da bo v prihodnjem letu pričel z gradnjo.

Kar zadeva gradnjo trgovin, občina na odločitve investitorjev nima vpliva, saj sami odločajo o svojih investicijah. Glede projekta pri Poleni- poleg trgovin bodo zgradili tudi 4 individualne hiše in dva vila bloka. Poslovni objekti bodo končani do 15.12.2012.

Lenart postaja nakupovalno središče Slovenskih goric.

Označbe ulic- projekt je v teku, vendar se je zadeva zavlekla zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, izvedeno bo v prihodnjem letu. Projekt pa je že izdelan.

Prometne oznake na obvoznici, ki opozarjajo na divjad, so postavljene.

Elaborat za sanacijo plazov je že izdelan, plaz v Prešernovi ulici bo saniran sredstvi Ministrstva za kmetijstvo in okolje. V tej ulici je potrebno urediti še kanalizacijo in vodovod.

 

Maksimiljan ŠUMAN

VPRAŠANJA

 1. 1. KANALIZACIJA ; GLAVNI VOD RADEHOVA – ČISTILNA NAPRAVA LENART

Uvod v vprašanje:

Občina Lenart je, spodbudno, že v letu 2011 izvedla gradnjo primarne kanalizacije v Radehovi iz obeh delov strnjenih naselij proti čistilni napravi Lenart.

Kot je razvidno na terenu, dela v letu 2012, na primarni kanalizaciji z vsemi zaključnimi deli, niso bila dokončana. Obstoječe stanje več ne spominja na gradbišče, niti ne izkazuje stanja, ki bi ga lahko ocenili kot dokončano.

 

Občinsko upravo sprašujemo, kaj je vzrok za zamude pri izvedbi del in kdaj bodo dela zaključena ter z ustrezno dokumentacijo zapisniško prevzeta s strani naročnika, to je občine?

POBUDE

 1. 1. POBUDA ZA TRANSPARETNEJŠO SPREMLJAVO INVESTICIJSKIH ODHODKOV (KONTO ŠT. 42) PO POSAMEZNEM PROJEKTU:
  1. a. Novogradnja (420401),
  2. b. Rekonstrukcija ali adaptacija (420402)
  3. c. Investicijsko vzdrževanje in obnove (420500).

V naši svetniški skupini se zavedamo, da je stanje prihodkov vse prej kot spodbudno, realizacija proračuna na področju investicij ne dosega 30%, novogradnje se sploh ne izvajajo. Vse navedeno in pa tudi vsebina Revizijskega poročila, ki ga je izdelalo Računsko sodišče k investiciji vrtca, podalo je namreč negativno mnenje (objavljeno v Večeru dne 12.10.2012) z vidika pristopa k investiciji, zato dajem pobudo, da občinska uprava do prihodnje seje pripravi tabelarični pregled vseh projektov, po gornjih treh vrstah investicijskih odhodkov in sicer urejeno zaporedno po kontu za vse projekte, ki so opredeljeni v veljavnem proračunu.

V gradivu proračuna in tudi poročila o izvrševanju proračuna 1 – 6 2012, so projekti, ki spadajo pod isto krovno številko konta, so med seboj nepregledno pomešani.

Ker se že približujemo h koncu leta 2012 in smo v sedanjem sklicu opravili že polovico mandata se nam zdi pomembno, da smo glede na gospodarsko situacijo, do prihodnje seje podrobno seznanjeni s stanjem investicij, rekonstrukcij, adaptacij in vzdrževanj v naši občini.

Kot omenjeno k temu poziva tudi računsko sodišče za primer investicije vrtca citiramo:

»Glede na vrednostno pomembnost investicije bi morala občina proučiti še druge možne načine izvedbe projekta, analizirati njihove prednosti in slabosti, rezultate predstaviti občinskemu svetu in šele na taki osnovi sprejeti odločitev o načini izvedbe projekta«.

Mnenja smo, da bi se morali po navodilu računskega sodišča ravnati pri vseh projektih v občini.

 

PRIMER – OSNUTEK TABELE:

A) NOVOGADNJE - 420401

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

itd…

Skrbnik projekta s strani občinske uprave

Ime projekta

 

 

 

 

 

 

Šifra konta po veljavnem proračunu občine

 

 

 

 

 

 

Proračunska vrednost projekta

 

 

 

 

 

 

Pogodbena vrednost del - Seštevek vseh pogodb in naročil

 

 

 

 

 

 

Realizirana stroškovna vrednost   - Trenutno stanje (npr. 31.10.2012)

 

 

 

 

 

 

Dodatna dela (aneksi)

 

 

 

 

 

 

Končna vrednost del - Po zapisniku o končnem obračunu.

 

 

 

 

 

 

Datum pričetka - Zapisnik o uvedbi v delo in predaji dokumentacije

 

 

 

 

 

 

Ocena stanja izvedbe (v %)

 

 

 

 

 

 

Ocena roka dokončanja del (pogodbeni rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obračunano:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- plačano

 

 

 

 

 

 

- še ne plačano

 

 

 

 

 

 

 

B) REKONSTRUKCIJE ALI ADAPTACIJE - 420402

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

itd…

Opomba: Enaka vsebina tabele kot po konto 420401!

C) INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE - 420500

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

itd…

Opomba: Enaka vsebina tabele kot po konto 420401!

 1. 2. POBUDA - PREDSTAVITEV KONČNEGA OBRAČUNA ZA KULTURNI DOM LENART

Glede na to, da je kulturni dom že nekaj časa v funkciji ter glede na zakonsko zavezanost k izvedbi končnih obračunov, dajemo pobudo, da občinska uprava na prihodnji seji poda poročilo o zaključku investicije vključno s finančnimi podatki o končni vrednosti vseh del in potekom plačil po posameznih pogodbenih izvajalcih.

 1. 3. POBUDA - PRIJAVA OŠ LENART ZA ENERGETSKO OBNOVO PO OBJAVLJENIH RAZPISIH

Osnovna šola Lenart se že ubada z večjimi problemi obstoječe strehe, stavbnega pohištva in toplotne izolacije. Zaradi trenutnih gospodarskih razmer si verjetno še ne obetamo novogradnje.

Na občinsko upravo tako naslavljamo pobudo, da naj nemudoma, v dogovoru z OŠ Lenart, pripravi dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo na Javni razpis energetske obnove javnih stavb.

 1. 4. POBUDA UREDITEV »ŠRC« POLENA

Polena je, kar je razveseljivo, med občani Lenarta postala pomembno športno-rekreativno središče. Vse več mlajših generacij se aktivno ukvarja s športom individualno ali pod okriljem društev oz. športnih sekcij. Tako na Poleni srečujemo nogometne selekcije različnih starosti, kolesarje, kasače, ljudi na rolerjih itd…

Vse navedeno, po opozorilu zaskrbljenih staršev otrok, včasih zbuja strah (prečkanje, križanja poti, hitrosti kolesarjev, kasačev itd…), saj za »ŠRC Polena« ne obstajajo pravila koriščenja in uporabe, kaj šele izobešeni urniki, ki bi zmanjšali morebitno prekrivanje terminov in s tem povečali varnost.

 

Dajemo pobudo, da občina vodi koordinacijo in preko zime pripravi pravila in urnike uporabe športno-rekreacijskih površin.

 

 1. 5. POBUDA – OBVESTILA STRANKAM »EKO – TOPLOTA«

Kar nekaj naših občanov je bilo v dogovorih, da se bo že letošnjo zimo ogrevalo preko daljinskega sistema – Eko Toplote. Do gradnje ni prišlo, občani pa morajo sedaj nabaviti dražje energente.

Na občinsko upravo naslavljamo pobudo, da naj Eko-Toploto takoj pisno pozove, da morebitne še ne obveščene stranke nemudoma obvestijo s podatki ali bodo letošnjo zimo izvedli daljinsko ogrevanje do njih in do kdaj oz. da jim ogrevanja ne morejo zagotoviti.

Odgovor župana na seji:

Kar zadeva gradnjo daljinskega sistema ogrevanja, so bile s stranke s strani Ekotoplote obveščene o zamiku gradnje. Gradnja daljinskega sistema v Prežihovi ulici že pričela. V stari industrijski coni in v Prešernovi ulici pa bo gradnja daljnovoda kasnila za 2 meseca.

 

Tabelarični prikaz stanja investicij pa občinska uprava lahko pripravi.

 

Na ostala vprašanja bo svetnik prejel pisni odgovor.

Danijel KOVAČIČ

 1. 1)      Daje pobudo za ureditev dvigala na stavbi Občine Lenart in Upravne enote Lenart, na način, ki bi omogočal dostop v višje nadstropje Glasbene šole Lenart.
 2. 2)      Na Poleni se ureja nogometno igrišče, tako da bosta 2 igrišči, ki pa nimata tribun za gledalce. Predlaga, da se med obema igriščema uredi naravna tribuna iz gradbenega materiala, ki je na voljo zaradi gradnje objektov ob Poleni.
 3. 3)      Oktober je mescev požarne varnosti, Prostovoljno gasilsko društvo Lenart potrebuje nove člane, zato vabi občane, da se pridružijo gasilskim vrstam in opravijo tečaj za izprašanega gasilca.

 

Odgovor župana na seji:

Obstajajo načrti za posodobitev in preureditev občinske stavbe, kjer je predvidena tudi ureditev dvigala, vendar je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to prestavljeno na kasnejši čas. Imeli smo tudi razgovore na Ministrstvu za javno upravo, glede financiranja obnove občinske stavbe in prostorov UE Lenart. Projektant pa ni predvidel ureditve dvigala na način, ki bi omogočal dostop v glasbeno šolo, ker to ni izvedljivo.

Marko ŠILEC

VPRAŠANJI:

 1. 1) Po kakšnem ključu so se obnavljale ceste, kjer so potekala dela izgradnje vodovodnega omrežja na območju KS Voličina?
 2. 2) Ali se išče nadomestna lokacija za podjetje Papir Servis?

POBUDI:

 1. 1) Izgradnja vodovoda (sekundarni vodi) naj bo prioriteta.
 2. 2) Predlagam, da se vzpostavi sistem varčevalnih ukrepov na Občini Lenart.

Odgovor župana na seji:

Avgust Zavernik je povedal, da so gradbena dela na vodovodnem omrežju v Voličini zaključena, opravljen je bil tehnični pregled. V projekt sanacije cest po gradbenih delih so bila lahko vključena le primarna dela, popis del v cestnem svetu je zajel le dela v širini pribl. 1,5 metra, kjer potekajo vodi. Nekatere ceste so v celoti asfaltirane, nekatere ceste so v slabem stanju, vendar ne le zaradi gradnje vodovoda.

Za Strmo goro se zbirajo ponudbe, potrebujemo tudi lastna sredstva.

 

Župan:

Gradnja sekundarnih vodovodov – zgraditi jih je treba še 12, predračunska vrednost znaša približno 800.000 EUR, kje bomo dobili ta sredstva še ni znano. V Rogoznici je primarni vod že zgrajen, položiti je potrebno cev direktno iz Selc.

Glede varčevalnih ukrepov- varčujemo pri javni razsvetljavi, regulirali oz. zmanjšali smo osvetlitev javnih površin v nočnem času, vendar vseh svetilk ni možno regulirati.

Dejan KRAMBERGER

 1. 1)      Državna cesta, ki poteka skozi Selce in Dolge njive je v zelo slabem stanju, ali se je Občina Lenart že povezala s poslanci državnega zbora in državnimi institucijami glede rekonstrukcije?
 2. 2)      Če se bo občina ponovno prijavila na javni razpis za obnovo vaških jeder, ali se bodo projekti spremenili, ali ostanejo nespremenjeni?

Odgovor župana na seji:

Imamo stalne kontakte z Direkcijo RS za ceste, ki za to cesto zagotavlja, da jo vzdržuje v prevoznem stanju. Dokler v državnem proračunu ne bodo predvidena sredstva, rekonstrukcija te ceste ne bo možna. Projekti za obnovo vaškega jedra v Selcah so usklajeni z rekonstrukcijo te ceste.

Poslanca državnega zbora sta obveščena o zadevah, povezanih s to cesto.

 

Projektna dokumentacija za obnovo vaških jeder je odvisna od razpisa, če bo potrebno, jo bomo prilagodili razpisnim pogojem, tako da bi dobili čim več točk.

Saša TOMAŽIČ

Na sestanku stranke pred sejo smo obravnavali tudi naslednje probleme stanovalcev Voličine (predvsem Strme gore).

Vodovodni jašek na križišču pri Zelenku v Zg. Voličini je izgrajen zelo valovito.

Asfalt na cesti od križišča Zelenko (Zg. Voličina – mimo kužnega znamenja do Pšajda) je zelo valovit.

Kdaj bo urejena javna razsvetljava v Zg. Voličini (Strma gora)?

Ali bo omejitev hitrosti v Zg. Voličini (Strma gora)?

Bankine na cesti Hrastovec – Zg. Voličina niso vozne. Potrebne so popravila.

Stanovalci 19 hiš Zg. Voličine (Strma gora), ki sicer že imajo mariborski vodovod iz smeri Hrastovca, želijo vedeti kdaj bodo zaključena dela vodovoda. V pogodbi imajo ti stanovalci napisano, da do 30 m (zgradba – omrežje vodovoda) ni potrebno postavljati novih jaškov. Vodovod je napeljan do ure, ki ga je izgradil Mariborski vodovod, ure pa so nameščene v samih zgradbah. V pogodbah piše, da Mariborski vodovod servisira vodovod do ure, ki so jih sami tudi namestili. Stanovalce zanima, ali bodo obstoječe ure ostale, ali ji bo potrebno prestaviti in izgraditi jaške.

Ekološki otoki v ulicah so primerno označeni, imajo utrjena tla ter so ograjeni. Med bloki je situacija drugačna, saj vsega navedenega ekološki otoki nimajo. Spoznaš jih lahko samo po večjih ter posebnih posodah za odlaganje (kovine, steklo, …). Pogosto so ob njih posode posameznih blokov (biološki in drugi odpadki). Moja pobuda je, da se takšni ekološki otoki skladno z možnostmi opremijo tako, kot so opremljeni zgoraj navedeni

Ko se pripelješ po Mariborski ulici proti centru Lenarta, opaziš na balkonu novega bloka čudno dopolnitev. Sprašujem, ali je takšno spreminjanje videza zgradbe v skladu s predpisi gradbeništva. Na spletnih straneh kar nekaj občin sem zasledil določila, ki omejujejo popolno svobodo pri izbiri barve fasad, ki so pri nas zelo pestre. Predlagam, da občinska uprava prouči, ali je možno tudi pri nas sprejeti določila, ki bi omogočila vsaj delno ureditev obeh in morda še kakšnega vprašanja videza kraja.

Na ŠRC Polena je planskih dokumentih predvideno igrišče z umetno travo za veliki nogomet. Ob zemeljskih delih za novi trgovski in stanovanjski center južno od Mariborske ceste je bilo mnogo materiala prepeljanega ob staro igrišče. Opravljena so bila tudi večja zemeljska dela

(poglobitev, drenaža, …). Sprašujem, ali bilo v prostorskih opredelitvah, ki jih je sprejel občinski svet, vrisano tudi drugo nogometno igrišče.

V nedavni preteklosti je bilo v Lenartu predavanje ali delavnica o uporabi defilibratorja. Kje so in kdo je usposobljen za uporabo?

Na občinski spletni strani je bil objavljen poziv za predlaganje kandidatov za elektorje za volitve deželni svet. Prejeli so tudi vodje svetniških skupin. Eden od svetnikov, ki je izstopil iz stranke, na katere volilni listi je bil izvoljen, mi je povedal, da za poziv ni vedel. S tem je odprl vprašanje informiranja nekaterih svetnikov. Ali ni primerno urediti vprašanje zastopanosti v KVIAZ-u?

Gospoda Aleš Arih, prof. in Dr. Marjan Toš, prof. ter gospa Anica Šuster, prof. so novembra 2011 poslali na občino javno pobuda za odkup Štupičeve vile in ureditev Maistrovega muzeja domoljubja na Zavrhu

Zavrh v Slovenskih goricah je tesno povezan s prizadevanji za ohranjanje in negovanje zgodovinskega spomina na generala Rudolfa Maistra in njegove borce za severno slovensko mejo v prevratnih letih 1918/1919. Maistru v čast in trajni spomin so na Zavrhu že leta 1961 po njem poimenovali Turistično društvo in leta 1963 še razgledni stolp. Ob stolpu so odkrili tudi spominsko ploščo. To so bili začetki spontanega, a iskrenega in spoštljivega negovanja spomina na človeka, ki se je s svojimi dejanji trajno vpisal v slovensko zgodovino. Brez generala Maistra in njegovih borcev ne bi bilo današnjih slovenskih meja na severu domovine in brez njega bi najbrž tudi težko prišli do uresničitve hotenj po lastni državi. Njegovo delo je bilo med domačini na Zavrhu, kamor je po upokojitvi Maister prihajal k prijatelju Franju Štupici. Čeprav je bil na Zavrhu le trikrat, je ta kraj z njim živel in ga ohranil v lepem spominu tudi po smrti leta 1934.

Ko se je sredi 80-tih let minulega stoletja začelo organizirano negovanje spomina na Rudolfa Maistra –Vojanova na Zavrhu, je k temu največ pripomogla ureditev Maistrove spominske sobe v Štupičevi vili. To je bil velik projekt, ki ga je vodil Aleš Arih, podpiralo pa celotno vodstvo takratne občine Lenart na čelu s predsednikom občinske skupščine Edom Zorkom. Kasneje je projekt Maistrov Zavrh izdatno podprlo občinsko vodstvo s predsednico Vido Šavli, ki je bila Maistrovim borcem izjemno naklonjena. Tej pobudi je bil naklonjen tudi vrh takratne Kulturne skupnosti in Zveze kulturnih organizacij pri Lenartu. Odprtje spominske sobe leta 1986 je bil velik dogodek za zgodovino. Pomenil je začetek novega obdobja Maistrovega Zavrha. A le za krajši čas, saj je po denacionalizaciji Štupičeve vile spominska soba zaprla vrata in je bila prenesena v mariborsko vojašnico generala Maistra. Slovenska vojska je imela zanjo velik posluh in tudi sicer podpira završka prizadevanja za negovanje spomina na generala Maistra. Ko je bil na Zavrhu obnovljen kulturni dom, je bila v njem leta 1999 prenovljena Spominska soba, ki je izjemno dobro obiskana.

Štupičeva vila je bila prodana novemu lastniku, Nekoliko je spremenila zunanjo podobo in zdaj že vidno propada. Zato dajemo pobudo občini Lenart, ministrstvu za kulturo in ministrstvu za obrambo, da poskušajo odkupiti zgradbo in v njej postopoma v skladu s finančnimi možnostmi urediti vseslovenski Maistrov muzej. To naj bo muzej slovenskega domoljubja, kar bi bila nova oblika krepitve zgodovinskega spomina na eno od odločilnih prelomnic v tradiciji slovenskega uporništva 20. stoletja. Maistrov čas je namreč dodobra zaznamoval slovensko narodno zgodovino in prav je, da bi bil ovekovečen na svojstven način – s sodobno muzejsko postavitvijo na eni od najlepših razglednih točk Slovenskih goric. V kraju, od koder je Maister opeval lepote domovine. Pobudo naslavljamo tudi na Maistrova domovinska društva, njihovo zvezo društev in na vse organizacije civilne družbe, ki vidijo v Maistru, njegovem času in predvsem v njegovih dejanjih zgodovinsko iztočnico za ponosno dokazovanje veličine slovenstva.

Kako je z odgovorom na njihovo pobudo?

Odgovor župana na seji:

Svetnik bo na vprašanja prejel pisni odgovor.

Glede odkupa Štupičeve vile pa je bil s predlagatelji že v lanskem letu organiziran razgovor, kjer jim je bila zadeva predstavljena, tudi s finančne plati, Če gre za odkup, mora biti točno določena cena, vedeti je treba od kod dobiti sredstva in kakšen bo namen objekta, odgovorov na ta vprašanja pa pobudniki niso predvideli.

Kar pa zadeva nepovezane poslance, je to stvar Komisije za mandanta vprašanja, volitve in imenovanja .

Marija ZLODEJ

Glede podelitve koncesije za daljinsko ogrevanje želi videti odlok, ki je podlaga za podelitev koncesije, odločbe in koncesijske pogodbe.

Glede sistema daljinskega ogrevanja je do prihodnje obravnave potrebno pripraviti odlok, ki je podlaga za koncesijsko pogodbo, strukturo cene in soglasje k ceni. Podražitev ogrevanja je večja, kot je bila predlagana, vendar se na podražitev ni nihče odzval.

Občinska uprava svetnike obvešča o dogodkih. Niso bili obveščeni o volitvah v Državni svet, Občina Lenart nima svojega kandidata oz. le- ta ni znan.

V Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sta dva člana SDS. Svetnik Jožef Kramberger je iz Ljudske stranke prestopil v SDS, zato ga poziva, da odstopi kot svetnik na listi SLS.

Odgovor župana na seji:

Svetniki bodo želeno gradivo prejeli, sicer pa so gradiva in informacije vedno na razpolagi pri uslužbencih občinske uprave.

 

K TOČKI 6

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu v Občini Lenart – 2. obravnava je bil sprejet.

 

K TOČKI 7

Odlok o občinskih cestah v Občini Lenart – 2. obravnava je bil sprejet.

 

K TOČKI 8

Sprejet je bil Sklep o izvolitvi elektorjev za splošne volitve v državni svet. Za elektorja sta bila izvoljena Saša Tomažič in Damir Jelenko.

 

K TOČKI 9

Sprejet je bil Sklep o ukinitvi javnega dobrega v k.o. Selce.

 

K TOČKI 10

Sprejet je bil Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2012.

Priznanja Občine Lenart za leto 2012 prejmejo

 1. Častni občan Občine Lenart

Šavli Bogdan, Cankarjeva ul. 20, 2230 Lenart v Slov. goricah

 1. Zlati lenarški grb

Dr. Marjan Toš, Strma pot 23, 2230 Lenart v Slov. goricah

 1. Srebrni lenarški grb

Inge Markoli, Ulica heroja Lacka 24, 2230 Lenart v Slov. goricah

 1. Bronasti lenarški grb

Društvo vinogradnikov Lenart, Nikova ul. 9, 2230 Lenart v Slov. goricah

 1. Plaketa Občine Lenart

Lana Žabčič, Obrtna 4, 2230 Lenart v Slov. goricah

Pizzeria cafe Agata Letnik Jožef s.p., Vrtna ulica 7, 2230 Lenart v Slov. goricah

Žitni mlin, pekarna in trgovina Branko Petovar s.p., Gradiška cesta 4 B, 2230 Lenart v Slov. goricah

 

K TOČKI 11

Potrjen je bil investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD V OBČINI LENART«.

 

K TOČKI 12

Sprejet je bil sklep o Pričetku postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev stolpa na Zavrhu.

 

K TOČKI 13

Potrjeno je bilo Poročilo nadzornega odbora o nadzoru poslovanja Osnovne šole Lenart in Vrtca Lenart ter Osnovne šole Voličina.


Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:54)