Poročilo o 14. seji Občinskega sveta Občine Lenart, ki je bila v četrtek, dne 29. novembra 2012, ob 16.00 uri  v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7

PREDLOG DNEVNEGA REDA

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 13. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2013 – 1. obravnava.
 7. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2014 – 1. obravnava.
 8. Odlok o priznanjih Občine Lenart – 1. obravnava.
 9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2013.
 10. Sklep o ukinitvi iz javnega dobrega - v k.o. Lenart v Slovenskih goricah.
 11. Sklep o pristopu Občine Lenart k članstvu v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.
 12. Razprava o ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucije toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah.

 

K TOČKI 1

Prisotnih je 13 svetnikov, Občinski svet lahko veljavno sklepa.

 

K TOČKI 2

Zapis sklepov 13. seje Občinskega sveta je potrjen.

 

K TOČKI 3

Župan je iz dnevnega reda umaknil 11. točko Sklep o pristopu Občine Lenart k članstvu v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka.

Potrjen je bil naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 13. redne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2013 – 1. obravnava.
 7. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2014 – 1. obravnava.
 8. Odlok o priznanjih Občine Lenart – 1. obravnava.
 9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2013.
 10. Sklep o ukinitvi iz javnega dobrega - v k.o. Lenart v Slovenskih goricah.
 11. Razprava o ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucije toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah.

 

K TOČKI 4

POROČILO ŽUPANA

Župan je v poročilu izpostavil naslednje:

-          Na razpis regionalnega sklada za razvoj smo prijavili ureditev čistilnih naprav. Prav tako smo na javni razpis prijavili energetsko sanacijo OŠ Lenart.

-          Dela na komunalni opremi naselja Radehova so v teku; dokler bo vreme dopuščalo bodo izvajalci z deli nadaljevali.

-          Cesta G1-C3- Direkcija za ceste RS izvaja dela, v teku je gradnja levega zavijalnega pasu na nevarnem odcepu v Žerjavcih.

-          Podpisana je koncesijska pogodba za vzdrževanje občinskih cest, v teku so priprave za zimsko službo.

-          Gradnja objekta »Lenarška vigred« (investitor PC Izbira) poteka po načrtu, predvideno je, da bo gradnja 1. faze zaključena do 15.12.2012, ko bo otvoritev.

-          V pripravi je javni razpis za izdajo koncesije za čiščenje odpadnih voda.

-          Do 5. decembra 2012 bomo evidentirali plazove na cestah. Sanacija le-teh zahteva precejšnja finančna sredstva, pričakujemo pomoč države.

-          Nastali sta 2 večji škodi zaradi plazov na stanovanjskih objektih; občinska uprava je že izvedla prve ukrepe in predlagala strokovne rešitve.

-          V začetku decembra se bodo pričele božično – novoletne prireditve, pripravili bomo obvestila za gospodinjstva.

-          Na pokopališčih v Voličini in v Lenartu potekajo sanacijska dela. Na lenarškem pokopališču delavci režijskega obrata popravljajo žarni zid in izkopavajo ciprese, ki so bile zelo moteče.

-          Na sodišču potekajo štirje sodni postopki:

 1. a)      Občina Lenart je vložila tožbo proti podjetju CPM zaradi čistilne naprave.
 2. b)      Prav tako se je pričel postopek proti podjetju Papirservis zaradi neupoštevanja in neizvrševanja dogovora glede proizvodnih postopkov.
 3. c)      Prav tako potekata dva sodna postopka dveh dobaviteljev, ki sta dobavljala material za gradnjo vodovodnega omrežja COSV Nizkim gradnjam Ptuj. Mi smo pogodbene obveznosti za vgrajen material poravnali po cenah iz javnega razpisa.

 

K TOČKI 5

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV

 

Danijel KOVAČIČ

Prosim, da se čim prej uredi (pokrpa) del Maistrove ulice ob parku, kjer so nastale na asfaltni površini nevarne udarne jame. Vožnja po tem delu ceste je otežena in nevarna.

Odgovor župana:

Za to je pripravljen projekt. Za sedaj bomo cesto delno uredili, ko bodo za to predvidena sredstva, pa dokončno.

Saša TOMAŽIČ

Ali je bilo izdano gradbeno dovoljenje o zapiranju balkona na Mariborski ulici? Dajem pobudo, da občinska uprava pripravi ustrezen odlok za obravnavo na občinskem svetu.

V zvezi s sanacijo cest in ureditvijo vodovoda me zanima, kako sanacija napreduje?

Zanima me cena odkupa Štupičeve vile na Zavrhu?

Odgovor župana:

 1. 1. Glede izdaje gradbenih dovoljenj - občinska uprava izdaja lokacijske informacije, upravna enota pa gradbena dovoljenja na osnovi zakonodaje. Občinska uprava bo to proučila in o tem vas bomo obvestili na naslednji seji.

 1. 2. Cen za Štupičevo vilo je več, lahko pa se pozanimamo oz. lahko povprašate lastnika objekta.

Odgovor občinske uprave na seji (Avgust Zavernik):

Kvalitetni pregledi cest, ki so bile poškodovane zaradi gradnje vodovodov (COSV) so bili izvedeni. Zadnji pregled je bil opravljen danes, na katerem pa nisem sodeloval, sporočili so mi, da so pomanjkljivosti odpravljene.

Marko ŠILEC

Pobude:

 1. Najti moramo sredstva v proračunu 2013/2014 za izgradnjo sekundarnih vodov   vodovoda. Zgradili smo cesto, kulturni dom, tako da morajo biti sredstva tudi za življenjsko dobrino, kot je voda. Predlagam etapno izgradnjo, nikakor pa ne priključitve na obstoječa omrežja, saj je omrežje zastarelo in bi izgube plačevali sami. Predlagam obvezen sestanek, ki se ga udeležijo župan, svetniki, predstavniki krajevne skupnosti, občani.
 2. Zemljišča v industrijski coni je potrebno prodati po nižji ceni, bolje jo je zapolniti kot pa imeti prazno. Ali pa zemljišča prodajati brez plačila komunalnega prispevka, kot ima urejeno občina Ajdovščina.
 3. V zadnji številki Ovtarjevih novic nisem zasledil nobenega članka, kaj se v naši občini izvaja, o drugih občinah so bili zapisi. Ni bilo tudi vabila za prireditev Martinovanje na trgu v Lenartu. Predlagam tudi poročanje iz vsake občinske seje.
 4. Predstavitev projekta »Superles«- predlagam, da občinska uprava vedno preveri, kdo predstavlja projekt. Pri tem projektu je bilo škoda inovatorja iz Nemčije, g. Ledineka ter ostalih.
 5. V občini imamo pet kulturnih domov. Zanima me, ali ne bi bilo smotrno, da v katerem uredimo muzej? Predlog je podal že g. Tomažič na prejšnji seji. Sam dodajam, da bi lahko imeli kmečki muzej ali prvi vinopark v Sloveniji.

Vprašanja:

 1. S čim po vašem mnenju privabljamo investitorje, podjetnike, nove občanke in občane v našo občino, kaj je »paradni konj« naše občine ?
 2. Zanima me program projektov, ki bi izboljšali naš prihodkovni del ? Je to samo višanje cen (vode, itd...), odprodaja nepremičnin, ali se pripravljajo kakšni drugi projekti ?
 3. Kolikšna je skupna zadolženost naše občine na dan 31.10.2012 ?

Odgovor župana:

Odgovore boste prejeli pisno.

Kar zadeva podjetje Superles, na identiteto potencialnega investitorja sem s strani občinske uprave bil opozorjen. K predstavitvi smo povabili strokovnjake. Vsak nosi odgovornost za svoja dejanja. Mi pa moramo oceniti realnost in izvedljivost posameznih projektov.

Glede cen v industrijski coni so bile zadnje prodaje zemljišč po 33,00 € z DDV-jem, sedaj ponujamo za 25,00 € in DDV. Če bi imeli konkretnega investitorja, bi občinski svet lahko sprejel odločitev v zvezi s prodajo zemljišč, vendar ni investitorjev.

Komunalni prispevki v industrijski coni so zelo spodbudni, komunalno opremo smo zgradili s sredstvi regionalnega sklada.


Emilija Šuman

Z ozirom na to, ker je 3. 12. 2012 mednarodni dan invalidov, bi spomnila ob tej priliki na že dane pobude, ki so bile izrečene lansko leto:

 1. Zaradi varnosti in pomoči pri hoji po stopnicah, predvsem starejših občanov in gibalno oviranih predlagam, da se namestijo varnostna držala ob stopnicah pri tržnici proti trgovini Mercator in ob strmem stopnišču v razstavni prostor Centra Slovenskih goric ter ob daljši stopničasti poti izpred bivše glasbene šole na Ptujski cesti proti ŠRC Polena.
 1. V program dela občinskega sveta se naj uvrstijo vsebine socialnega in zdravstvenega programa. Starejšo populacijo zanima predvsem izvedba socialno zdravstvenega programa, oziroma kaj določene službe naredijo za realizacijo socialnih transferjev.
 1. Pri trgovskem centru Spar je namenjeno invalidom le eno parkirišče, pa še tisto je slabo označeno.
 1. Papirservis se je hvalil, koliko ima prijavljenih invalidov in je oproščeno nekaterih prispevkov, bi bilo prav, da ta denar vlaga v posodobitev delovnih mest invalidov.
 1. Opozorila bi tudi na nevarno križišče oz. prehod pri stari lekarni ter za Mercatorjem oz. NKB ob prehodu na glavno cesto,       kjer je izredno nevarno za prečkanje pešcev, posebej za gibalno ovirane. Potrebno bi bilo namestiti semafor, v kolikor še ne bo na Mariborski cesti urejeno krožišče.
 1. V Ulici heroja Lacka so pločniki previsoki za invalidske vozičke (ni narejena klančina).

Odgovor župana:

Vaši predlogi in pobude so smiselni. V lanskem letu smo uredili precej pločnikov pri Zdravstvenem domu in avtobusni postaji.

V začetku prihodnjega leta bomo v zvezi s vsebinami s področja zdravstva pripravili gradivo, ki ga bomo obravnavali na seji občinskega sveta. Pri pripravi gradiva vas bomo povabili k sodelovanju.

Za držala smo že zbrali ponudbe in bomo preverili, zakaj ni prišlo do realizacije.

 

Maksimiljan ŠUMAN

POBUDE

 1. 1. PROBLEMATIKA DOSLEDNEGA DOKONČANJA DEL POGODBENIH IZVAJALCEV NA OSNOVI JAVNIH RAZPISOV OBČINE

Kot je izpostavljeno skoraj na vsaki občinski seji s strani župana ali občinske uprave, se občina ubada s težavami nedoslednega dokončanja pogodbenih obveznosti posameznih izvajalcev.

Občinski upravi dajem pobudo, da ne podpišejo primopredajnega zapisnika o dokončanju pogodbenih obveznosti, dokler niso odpravljene vse ugotovljene napake na zapisniško vodenih kvalitetnih pregledih. Potrditev, da so vsa dela ustrezno izvedena in da so strokovno zadovoljivo odpravljene ugotovljene napake in pomanjkljivosti po kvalitetnem prevzemu, lahko poda le pogodbeno imenovani strokovni nadzornik del, ki mora za takšno potrditev tudi odgovarjati.

Nedopustno je namreč z novimi naročili sanirati dela predhodnega izvajalca, kar povzroča dodatno breme za naš proračun.

Prav tako se je potrebno zavedati, da del, ki jih kot naročnik sprejmeš s prevzemnim zapisnikom ni več mogoče »osporavati«, oz. s prevzemom s strani naročnika del ugasnejo garancijska jamstva »za dobro izvedbo del«.

Apeliramo na občinsko upravo k doslednemu spoštovanju podane pobude.


Dejan KRAMBERGER

 1. V Strmi gori je na delu ceste, ki je dobila novo asfaltno prevleko, pričela iz asfalta teči voda. Kdo nosi stroške popravila tega dela ceste, občina ali izvajalec? Upam, da stroškov popravila zaradi slabo opravljenega dela ne bo nosila občina oz. posledično občani občine Lenart?
 1. Občinsko upravo pozivam, da se čim prej loti problematike odvodnjavanja vode iz ceste na Zavrhu, pri družini Letonja, kjer se lahko zaradi neurejenega odvodnjavanja sproži plaz.

Odgovora župana Dejanu Krambergerju:

Cesto v Strmi gori so si ogledali uslužbenci občinske uprave. Naročili bomo analizo tega asfalta. Dokler izvajalec zadeve ne bo saniral na način, ki ga bo potrdil nadzorni, del ne bomo plačali.

 

Marija ZLODEJ

 1. Predlagam, da se umiri promet v ulici Pot na Kamenšak in na cesti c Ob Gozdu.
 1. Starši otrok ne morejo plačati malice v osnovnih šolah. Koliko je teh otrok, ki nimajo več malice v šoli in kaj smo storili po tem vprašanju?
 1. Urediti je potrebno izvozno cesto v Lormanju, ki služi za vožnjo lastnikov gozdov, ker se je pri gradnji cesta uničila.
 1. Na Poleni je treba urediti razsvetljavo drugače. Predlagam, da se ugasne vsaka druga luč.
 1. Po poslovniku se lahko svetniki prijavijo tudi k repliki, zato želim, da se na napravi to uredi.

Odgovor župana:

Odgovore boste prejeli na prihodnji seji.

 

K TOČKI 6

Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2013 – 1. obravnava je bil sprejet.

 

K TOČKI 7

Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2014 – 1. obravnava je bil sprejet.

 

K TOČKI 8

Razprava o ceni za opravljanje gospodarske javne službe proizvodnje tople vode in distribucije toplote na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah.

 

K TOČKI 9

Odlok o priznanjih Občine Lenart – 1. obravnava je bil sprejet.

 

K TOČKI 10

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2013 je bil sprejet.

 

K TOČKI 11

Sklep o ukinitvi iz javnega dobrega - v k.o. Lenart v Slovenskih goricah je bil sprejet.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:52)