POROČILO O 15. SEJI  O

BČINSKEGA SVETA, KI JE BILA v  četrtek, dne 20. decembra  2012, ob 16. uri

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.    Ugotovitev sklepčnosti.
2.    Pregled zapisa sklepov 14. redne seje občinskega sveta.
3.    Potrditev dnevnega reda.
4.    Poročilo župana.

5.    Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
6.    Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2013 – 2. obravnava.
7.    Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2014 – 2. obravnava.
8.    Odlok o poimenovanju in spremembi poteka ulic v naselju Lenart v Slovenskih goricah.
9.    Občina Lenart v projektih »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC«, VTC 13, Razvojne agencije Slovenske gorice in RDO – regionalne destinacijske organizacije.

 


Župan:
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.


K TOČKI 1
Prisotnih je bilo 12 svetnikov, občinski svet lahko veljavno sklepa.

K TOČKI 2
Zapisnik 14. redne seje in  sklepi so bili potrjeni.

K TOČKI 3
Dnevni red je bil potrjen.

K TOČKI 4
POROČILO ŽUPANA
-    Kot je bilo napovedano, je v teh dneh bila otvoritev novih trgovskih objektov ob vhodu v Lenart, tako imenovani Lenapark.
-    V božično novoletnem času smo pripravili nekaj prireditev, katere so že bile objavljene (v medijih, obveščena so bila tudi vsa gospodinjstva). Nekaj smo jih odpovedali in sicer tiste na prostem. Sejem je organiziran v CSG, kar pa je bilo predvideno na trgu, smo preklicali. Za letošnje silvestrovanje nismo načrtovali ognjemeta, zdaj smo odpovedali tudi glasbo in samo prireditev silvestrovanja. Del sredstev iz tega namena smo namenili šolam oziroma otrokom in sicer tistim, ki ne morejo plačati malice oziroma hrane. To so predlagali tudi svetniki in to smo upoštevali.
-    Po pošti ste dobili plakate oziroma sporočila, ne ve se, kdo to pošilja, je pa v smislu sedanje prakse, ki se dogaja v zadnjem času. Sporoča meni, vam in tudi drugim občanom (gotov, lopov). Takšna sporočila niso prijetna ne zame in tiste, ki to dobijo. O tem sem obvestil policijo, prijavo imajo evidentirano in opravljajo poizvedbe. Vesel bi bil, da bi posamezniki prišli na svetlo in javno povedali, kaj jih moti, kaj želijo. Tudi na spletu in po elektronski pošti je bilo nekaj takšnih zadev, v kar so se vključili tudi poznani ljudje. Naj ti ljudje pridejo na občino, povprašajo, bom odgovoril in naj se ne obremenjuje drugih ljudi.

K TOČKI 5
Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta

Saša Tomažič

Kako je s poslovnimi prostori bivše policije?
Pripomba iz Voličine in sicer je bilo ob zadnjem snegu v Zg. Voličini pluženo pozno, lastnike hiš je tudi motilo, da je bilo spluženo proti hišam. Blizu je tudi hidrant, tu je tudi slab asfalt. Pri Zelenku ob hidrantu je nastala tudi velika udarna jama.

Odgovor župana na seji:

Na prvo vprašanje bo odgovorila direktorica občinske uprave, za ostalo bo podan pisni odgovor do naslednje seje.

Odgovor direktorice na seji:

Prostore bivše policije v I. nadstropju koristi Društvo prijateljev mladine, v II. nadstropju pa Planinsko društvo Lenart ter KD Delavec, ki imajo večjo površino. Prazen je prostor, ki je bil namenjen redarski službi. Dvakrat na mesec jih koristi energijski svetovalec, v prihodnje ga bo koristilo Društvo Zavetje. Ostali prostori so zaenkrat nezasedeni. En manjši prostor je bil namenjen nočnemu čuvaju, ki ga je koristil le ob koncu tedna, za drugo leto pa tega ne vemo. Dva do trije prostori, ki so prazni, pa so predvideni za Občino Lenart in Upravno enoto Lenart in sicer za rekonstrukcijo stavbe, kar pa je odvisno od denarnih sredstev.

Maksimiljan ŠUMAN

POBUDA
Predlagano je bilo že na seji Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora, da se glede izgradnje komunalne opreme v naselju Radehova, predvidi pogodbeni rok dokončanja.

Dejan KRAMBERGER:

Na sejah je veliko govora o izgradnji vodovoda, vendar se občani ne priklapljajo na njega. Občane Zavrha zanima, ali se lahko Odlok glede višine prispevka spremeni. Naj bi prihajalo tudi do razlik v višini glede tistih, ki imajo novogradnje in tistih, katerih objekt je bil zgrajen pred letom 1967. V Zavrhu je cca. 250 hiš, priključenih je približno 30 hiš, ostali še ne, nekako se pričakuje, da se zniža cena. V kolikor bi prišlo do znižanja, bi se jih verjetno priključilo več. V času socialne krize, tudi če je plačilo na obroke, nekateri to težko plačajo. Občinska uprava naj premisli o spremembi odloka.
Krajana Zavrha zanima, kdaj bo dobil odgovor glede spremembe kmetijskega zemljišča v stavbo. Vlogo je dal leta 2006, vendar še ni odgovora (ali je možno graditi ali ne). Pošiljali so ga na ministrstvo in nazaj na občino. Rad bi pač vedel, če bo lahko gradil.

POBUDA
Gre za S ovinek v Šetarovi, desna stran bankine je precej načeta, naj se uredi, da ne bo prihajalo do odškodninskih zahtevkov zaradi uničenega cestišča.

Odgovor župana na seji:

Prispevek za vodovod določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišča, kateri je sprejet na podlagi zakona. Če se lokalna skupnost zavestno odpove prihodku dela proračuna, mora na drugi strani sredstva pridobiti. Vemo, kakšna je situacija, sploh v Voličini, razpršena poseljenost podraži investicijo. Če ne pridobimo sredstev, se čas izgradnje seveda oddalji.

Odgovor Mirka Kojca na seji:

Vse stvari se delajo po Odloku o komunalnem prispevku, sprejetem leta 2010, kateri je sprejet na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. Vsak občan dobi odločbo, upošteva se neto tlorisna površina, ki izhaja iz gradbene dokumentacije. Tistim, katerih objekt je bil zgrajen pred letom 1967, pa se površina upošteva na podlagi geodetske izmere. Zavezanci za plačilo dobijo jasno obrazloženo odločbo.

Odgovor Vinka Krambergerja na seji:

Občan je v zadevi spremembe prostorskega plana zagotovo bil pozvan ali obveščen. Večkrat se je tudi oglasil, zagotovo ga nismo napotili na Ministrstvo, tja smo pošiljali njegovo dokumentacijo. Pobuda občana je bila zajeta v vseh strokovnih podlagah. Vsi občani, ki so dali vloge so tudi bili povabljeni, da si lahko obravnavane pobude pregledajo, je pa res, da je večina njihovih pobud dobila negativno mnenje.
Javne razgrnitve plana ne bo pred koncem leta 2013, po terminskem planu bo zaključeno v letu 2014. Vse informacije pa lahko občani dobijo v občinski upravi.

Odgovor župana na seji:
Zadeva je kompleksna, draga, dolgotrajna in nepredvidljiva. Upoštevanih je bilo malo pobud občanov.

Marko ŠILEC

Tistim, ki še niso priključeni na vodovod, se naj predstavi analiza izgradnje, trasa, rok izdelave.
Predlaga se, da se v občinski upravi zadolži osebo, ki bo odgovorna za prodajo občinskega premoženja (stanovanj, ostalih zemljišč, zemljišč v industrijski coni), ki bo skrbela za prodajo tega stvarnega premoženja.
Glede industrijske cone: ali bo občina morala vračati evropska sredstva, če ne bo zaposlenih 50 ljudi, kot je bilo v pogojih?
Kolikšen je odprti dolg iz leta 2006, pred mandatom sedanjega župana?
Kolikšen je največji dolg do izvajalcev in podizvajalcev in koliko je najdaljši rok za izplačilo dolga?
Večkrat je že dal pobudo, kateri občinski svetnik pripada kateri stranki, saj je potekalo glasovanje elektorjev in izbira nagrajencev protipravno.

Odgovor župana na seji:

Glede svetnikov in strank, bo na svoji seji obravnaval KVIAZ.
Glede dolgov smo že govorili, gre za Komunalo slovenskih goric v zadevi celovite oskrbe z vodo v Slovenskih goricah. Gre za probleme, ki se na kratko ne dajo obrazložiti. Zadeve na ministrstvu dolgo trajajo, zamiki so kar v mesecih. Dela se plačajo, vendar z zamiki. Tedensko smo na vezi z ministrstvom, zadeva je komplicirana, trudimo se, da bi zadevo uredili že letos, v nasprotnem primeru v naslednjem letu. Zadevo vodimo za vse ostale občine, iz občinske uprave dva uslužbenca delata izključno to.
Kar se tiče industrijske cone: v občinski upravi smo se zadeve resno lotili. Vendar kupcev ni na pretek, kar ugotavljamo že nekaj časa. Kar se tiče vračanja sredstev: obvezno je bilo zagotoviti 30 delovnih mest, investitorjem smo roke podaljšali za eno leto, zagotavljajo nam, da bodo svoje projekte izpeljali.
Kar se tiče vodovoda, bomo na seji sveta krajevne skupnosti predstavili zadevo, torej kako načrtujemo nadalje izgradnje, katere odseke delati prioritetno, potrebno bo pridobiti namreč tudi soglasja občanov za posege v zemljišče.

Leopold HAMERŠAK

POBUDA

Ob zadnjem snegu je veliko občanov Lenarta imelo pripombe glede očiščenosti mesta, predvsem stopnišč, ki so kar nekaj dni bila ledena, vemo pa, da pri stopniščih ni držal. Torej bi v bodoče morali take predele hitro očistiti.

Jožef KRAMBERGER

Občinski svetnik je podal izjavo, da z 31.12.2012 nepreklicno odstopa kot član občinskega sveta.

K TOČKI 6
Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2013 – 2. obravnava je bil sprejet.

K TOČKI 7
Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2014 – 2. obravnava je bil sprejet.

K TOČKI 8
Odlok o poimenovanju in spremembi poteka ulic v naselju Lenart v Slovenskih goricah je bil sprejet.

K TOČKI 9
Občinski svet Občine Lenart se je seznanil s projekti »LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC«, VTC 13, Razvojne agencije Slovenske gorice in RDO – regionalne destinacijske organizacije.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:48)