foto_008POROČILO O 20. seji Občinskega sveta Občine Lenart, ki je bila, v četrtek, dne 19. decembra 2013

Pred pričetkom uradnega dela seje so luč miru iz Betlehema prinesli skavti iz Slovenskih goric, ki so v smislu sporočila Poglej drugače, občinskemu svetu zaželeli vse dobro, uspešno delo in dobre odločitve.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 1. izredne seje občinskega sveta.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Poročilo župana.
 5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.
 6. Odlok o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2013.
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o  ustanovitvi  javnega vzgojno  -  izobraževalnega in vzgojno -  varstvenega zavoda osnovna šola Lenart
  1. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o upoštevanju vloženih sredstev v javno infrastrukturo pri izračunu komunalnega prispevka za vodovod.
  2. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k.o. Lenart v Slov. goricah.
  3. Soglasje Občinskega sveta Občine Lenart na podlagi sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, v nadaljevanju ZJN-2) k sklenitvi aneksa na projektnem sklopu E: Rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor-Duplek-Lenart II. faza.

 

K TOČKI 1
Prisotnih je bilo 14 svetnikov, Občinski svet je lahko veljavno sklepal.

K TOČKI 2
Zapis sklepov 19. seje je bil potrjen.

K TOČKI 3
Dnevni red seje je bil potrjen.

K TOČKI 4
Poročilo župana:
 1. Dela na komunalnem opremljanju naselja Radehova so zaradi zimske sezone zaključena. Asfaltiranje, pločnik, javna razsvetljava bodo izvedeni prihodnje leto.
 1. Celostna oskrbe SV Slovenije s pitno vodo – od skupno sedmih odsekov so   gradbena dela zaključena na petih odsekih. Za 5 odsekov je izdano tudi gradbeno dovoljenje. Dva odseka bosta zgrajena v prihodnjem letu.
 1. Dela na polovici sekundarnih vodov vodovodnega omrežja v Zg. Voličini in v Sp. Voličini so izvedena do polovice, polovica del bo izvedena v prihodnjem letu.
 1. Saniran je plaz pri stanovanjski hiši Herga v Sp. Voličini.
 1. V izvedbi so dela na sanaciji plazu ob cesti v Gradenšaku.
 1. Izdano je gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda Selce-Straže-Rogoznica. Občina Lenart se bo prijavili na javni poziv za sredstva iz regionalnega sklada. V teku je javni razpis za izbiro izvajalca del, ki se izteče 24. 12. 2013.
 1. Koncesionarja, ki vzdržujeta ceste, sta pripravljena na zimsko službo.
 1. Potekajo božično-novoletne prireditve na Trgu osvoboditve in v Centru Slovenskih goric, obdaritve otrok, ponovno bo silvestrovanje na prostem.

 

K TOČKI 5

Maksimiljan Šuman:

Opozoril je na udarne jame na cesti v Sp. Porčiču, v smeri Peserl-Fras in prosi, da se sanirajo pred zimo.

Zanima ga, ali bodo osnovnošolci lahko koristili ugodnosti »Otroška športna zima«?

Na dela v Radehovi nima pripomb, želi da bi bila v času, ko gradbena dela ne bodo potekala, urejena dokumentacija, da bo možno pričeti odplačevati komunalni prispevek.

Odgovor župana:

Udarne jame na cesti v Sp. Porčiču bodo sanirane. Pogodba za projekt »Otroška športna zima«, ki otrokom omogoča ugodnosti pri drsanju v Ledni dvorani, kopanju v Pristanu in smučanju na Pohorju, je podpisana.

Obračun komunalnega prispevka bomo uredili.

 

K TOČKI 6

Odlok o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2013 je bil sprejet.

 

K TOČKI 7

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o  ustanovitvi  javnega vzgojno  - izobraževalnega in vzgojno -  varstvenega zavoda osnovna šola Lenart je bil sprejet.

 

K TOČKI 8

Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o upoštevanju vloženih sredstev v javno

infrastrukturo pri izračunu komunalnega prispevka za vodovod je bil sprejet.

 

K TOČKI 9

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k.o. Lenart v Slov. goricah je bil sprejet.

 

K TOČKI 10

Soglasje Občinskega sveta Občine Lenart na podlagi sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, v nadaljevanju ZJN-2) k sklenitvi aneksa na projektnem sklopu E: Rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor-Duplek-Lenart II. Faza, je bilo sprejeto.