foto_002POROČILO O 23. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, KI JE BILA 19. JUNIJA 2014

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisa sklepov 22. redne seje občinskega sveta.

3. Potrditev dnevnega reda.

 

4. Poročilo župana.

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.

6. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Lenart.

7. Soglasje k imenovanju direktorja zdravstvenega doma Lenart.

8. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2013.

 

K TOČKI 1

Prisotnih je 12 svetnikov, Občinski svet lahko veljavno sklepa.

 

K TOČKI 2

Zapis sklepov 22. redne seje Občinskega sveta je potrjen.

 

K TOČKI 3

Potrjen jen ja naslednji DNEVNI RED seje, za dodanimi točkami, kot je zapisano v nadaljevanju:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Pregled zapisa sklepov 22. redne seje občinskega sveta.

3. Potrditev dnevnega reda.

4. Poročilo župana.

5. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta.

6. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Lenart.

7. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Lenart.

8. Zaključni račun Občine Lenart za leto 2013.

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2014.

10. Predlog sklepa o članstvu v društvu Genuss am Fluss – Užitek ob reki

11. Predlog sklepa o imenovanju Razvojnega sveta območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice.

 

K TOČKI 4

foto_001POROČILO ŽUPANA:

Župan je v svojem poročilu poudaril naslednje zadeve:

 

  • Gradnja vodovoda Straže- Rogoznica:

Občina Lenart se je prijavila na javni razpis za gradnjo vodovoda Straže- Rogoznica. Vloga je popolna, čakamo na sklep oz. odločitev pristojnega ministrstva glede sofinanciranja.

 

  • Gradnja vodovoda v Voličini

Gradnja vodovodnega omrežja v Zg. Voličini je končana, določena dela bodo izvedena še v jesenskem času, da ne bomo ogrožali posevkov.

 

  • Podelitev koncesije za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lenart

V zvezi z javnim razpisom za podelitev koncesije za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Lenart in gradnjo čistilne naprave čakamo na strokovne rešitve v zvezi z gradnjo centralne čistilne naprave na Velki.

Neodvisna revizija je podala pripombe k projektu čistilne naprave, ki smo jih posredovali projektantu. Ko bo zadeva rešena, bomo nadaljevali s postopkom izbire koncesionarja.

 

  • Uspehi športnih društev

Športna društva iz občine Lenart so v zadnjem obdobju dosegla dobre rezultate:

  • Ekipa KMN Slovenske gorice je dosegla naslov državnega prvaka v futsalu v kategoriji U-13

  • Nogometni klub Lenart se je uvrstil v 3. državno ligo, pričakujejo sofinanciranje za delovanje kluba v 3. ligi. O tem bomo razpravljali na seji, ko bo na dnevnem redu rebalans proračuna.

 

  • Kulturni dogodki

Župan je prisotne povabil na kulturne dogodke, ki se bodo zvrstili, in sicer proslave ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta v Voličini in Lenartu, otvoritev partizanske bplnice CAFA, prireditve LEN-ART.

 

foto_003K TOČKI 5

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV:

 

Saša Tomažič

Zadovoljen je s pisnimi odgovori na vprašanja svetnikov.

Podal je vprašanje v zvezi javno razsvetljavo v Maistrovi ulici, kjer javna razsvetljava že nekaj časa ne deluje in je območje v temi. Med tem časom so se zgodile tatvine.

Postavil je vprašanje v zvezi z zastavami na Evropski poti v lenarškem parku, ki niso nameščene na drogove. Prav tako ga motijo raztrgane in obledele zastave na »podrtiji« v Lormanju, ki tja ne sodijo. Ali lahko zahtevamo odstranitev državnih zastav na zasebni lastnini?

Voda za zalivanje vrtov v Lenartu- že pred časom je bilo s strani Občine Lenart obljubljeno, da bo organiziran sestanek. Daje pobudo, da občinska uprava preveri najemnike, površine vrtov, ki jih imajo le-ti v najemu in vse stroške (odvoz smeti, porabo vode) zaračunava glede na površino vrta. Če je potrebno, naj se v zvezi s tem sprejme odlok ali drug predpis.

 

Odgovor župana:

Zadeva v zvezi z vrtovi je v pripravi. Odvoz smeti v lanskem letu bomo zaračunali glede na površino vrta. Uredili bomo posebno odjemno mesto za vodo za zalivanje vrtov, porabo vode bomo posameznim najemnikom prav tako obračunali glede na površino vrta.

Zastave- če bi namestili zastave ob Evropski poti v mestnem parku, bi strošek zanašal več kot 2000 eur, ki jih v proračunu nimamo. Letos jih ne bomo namestili na drogove. Kot določa Zakon o grbu, zastavi in himni RS, je treba zastave vzdrževati, letno menjati, saj obledele ali poškodovane zastave ne smejo biti izobešene.

Zastave v Lormanju, na zasebni lastnini- bolj kot zastave je moteč videz objektov, kjer zastave visijo. Ker je lastnina zasebna, ne ve kako bi v zvezi s tem ukrepali.

Kar zadeva javno razsvetljavo v Maistrovi ulici, bo občinska uprava ustrezno ukrepala.

 

Danijel Kovačič:

Zastavil je vprašanje občana iz Voličine v zvezi z obnovo »pločnika« v centru Voličine. Ali je možno, da bi uredili tudi pločnik v novem naselju, proti vrhu Štraleka?

Nogometni klub Lenart se je uvrstil v 3. državno ligo, zato bi nogometaši potrebovali tudi pomožno igrišče za treninge. Pomožnega igrišča ni možno uporabljati, tam je zasajena le trava in je neuporabno. Zanima ga, kdaj bo igrišče dokončano in ga bo mogoče uporabljati?

Že na prejšnji seji Občinskega sveta je opozoril, da je treba svetnike obveščati o sejah odborov Občinskega sveta, da se jih lahko udeležijo. Svetniki pred to sejo ponovno niso prejeli vabil na seje odborov, oziroma niso bili obveščeni o terminih.

 

Odgovor župana:

Občinski upravi naroča, da v prihodnje svetnike obvešča o terminih sej odborov Občinskega sveta.

Pomožno nogometno igrišče na Poleni- teren igrišča je bil izravnan in dvignjen, posejana je bila trava. Trava se, žal, ni zarasla, zato jo je potrebno ponovno posejati. Ko bo trava zrasla, bo možna košnja igrišče.

Pomožno igrišče si je ogledal strokovnjak za vzdrževanje športnih igrišč, ki je dejal, da bi bilo na celotnem igrišču potrebno urediti namakalni sistem in vrtino za črpanje vode. Ureditev namakalnega sistema in pridobivanje raznih dovoljenj v zvezi z vodo je povezano z velikimi stroški.

Izdelan je projekt za igrišče z umetno travo, katerega ureditev bi znašala pribl. 600.000 eur.

V centru Voličine ne urejamo le pločnika, ampak se gradi dotrajani oporni zid pod staro šolo in župniščem, v okviru urejanja vrtov pri Sv. Rupertu.

Za pločnik v novem naselju ni denarja. Pomembnejša je ureditev pločnika in dovoz k OŠ Voličina in k vrtcu.

 

Maksimiljan Šuman

Svetnik Maksimiljan Šuman je svetnikom in svetnicam razdelil pismo občanke Radehove Ivane Ferk zvezi z razmerami v Radehovi zaradi nedokončanih del komunalnega opremljanja naselja.

 

Odgovor župana:

Na dopis občanke bo svetnik prejel pisni odgovor.

 

Marjan Bezjak:

Zanima ga, kdaj bodo asfaltirani odseki cest v Zg. Voličini, ki so bili poškodovani med gradnjo vodovoda.
Predsednik NK Lenart se želi najaviti pri županu zaradi uvrstitve kluba 3. ligo. Na igrišču je potrebno urediti zaščitno ograjo, slačilnice.

 

Odgovor občinske uprave:

Na tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, da morajo nekateri odseki cest utrjeni, asfaltna preplastitev bo izvedena do konca septembra ( odsek v Zg. Voličini Zelenko –Kocbek in v Pesjaku).

 

Odgovor župana:

Glede sestanka s predstavniki NK Lenart, lahko člani kluba k županu pridejo kadarkoli.

 

Dejan Kramberger:

Pred dvema tednoma je z Urošem Brumcem opravil ogled cest v KS Voličina. Stanje je tako, da je potrebno nekatere zadeve čim prej urediti.

Nogometni klub Lenart je z uvrstitvijo v 3. ligo dosegel velik uspeh. Že dve leti ni bilo razpisa za sofinanciranje dejavnosti športnih društev. Občina bi lahko za športna društva pomagala pridobiti sponzorska sredstva.

 

K TOČKI 6

Sprejet je Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Lenart. Namesto Andreje Markuš se v Občinsko volilno komisijo imenuje Ivica Šilec iz Sp. Voličine.

 

K TOČKI 7

Sprejet je sklep, da Občinski svet Občine Lenart izda soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Lenart, dr. Jožefa Krambergerja, spec. spl. med.

 

K TOČKI 8

Sprejeme se sklep, da se Občinski svet Občine Lenart seznani z Zaključni računom Občine Lenart za leto 2013 in ga sprejme , kot je predložen.

 

K TOČKI 9

Sprejem se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna občine Lenart za leto 2014.

 

K TOČKI 10

Sprejeme se sklep o članstvu Občine Lenart v društvu Genuss am Fluss – Užitek ob reki.

 

K TOČKI 11

Sprejem se sklep o imenovanju Razvojnega sveta območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:26)