Svetniki Občinskega sveta Občine Lenart so na seji, ki je bila 21. avgusta 2014 imenovali nove predstavnike v Svet Javnega zavoda Zdravstvenega doma Lenart, ker se članom sedanjega sveta zavoda izteka štiriletni mandat. Kot predstavniki ustanovitelja so v Svet ZD Lenart bili imenovani: Emilija Šuman, Damir Jelenko in David Maguša.

Sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za mesto Lenart. S spremembami in dopolnitvami veljavne novele Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (MUV, št. 8/14) se v območje urejanja s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP) vključijo deli ureditvenega območja naselja Lenart, ki so se doslej urejali z drugimi prostorskimi izvedbenimi akti, ki so pretežno že izvedeni in se prekličejo. Prav tako bodo v območje urejanja PUP vključeni deli ureditvenega območja naselja Lenart v Slovenskih goricah, ki so v času veljavnih PUP pridobili status stavbnega zemljišča, oziroma zanje ne velja noben prostorski izvedbeni akt.
S spremembami in dopolnitvami PUP se uskladijo merila in pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z državno uredbo.
Določeni so varovalni pasovi cest v naselju v skladu z veljavnim Odlokom o občinskih cestah v Občini Lenart.
Uskladi se podrobna namenska raba prostora v delih naselja Lenart v Slovenskih goricah z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, ki se s planom urejajo drugače kot z veljavnim PUP.
Svetniki so sprejeli tudi Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014. Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Delno povračilo stroškov pripada organizatorjem volilne kampanje, ki bodo na volitvah dobili mandate v občinskem svetu.
Svetniki so se seznanili s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Lenart za prvo polletje za proračunsko leto 2014.

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 03 December 2014 08:24)