POROČILO O 1. SEJI Občinskega sveta Občine Lenart, ki je bila v  torek, dne 23. decembra 2014 ob 16.00 uri

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1 Ugotovitev sklepčnosti.
2 Pregled zapisa sklepov konstitutivne seje.
3 Pregled zapisa sklepov 1. dopisne seje občinskega sveta.
4 Potrditev dnevnega reda.
5 Poročilo župana.
6 Pobude in vprašanja. 7 Sklep o imenovanju predsednikov stalnih delovnih teles Občinskega sveta.
8 Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Lenart.
9 Imenovanje podžupanov.
10 Predlog Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2015 – prva obravnava.
11 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega in vzgojno – varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart.
12 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Lenart za leto 2015.
13 Seznanitev s potekom projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice.

K TOČKI 1
Prisotnih je bilo 15 svetnikov, občinski svet lahko veljavno sklepa.

K TOČKI 2
Zapis sklepov konstitutivne seje je bil potrjen.

K TOČKI 3
Zapis sklepov  1. dopisne seje občinskega sveta je bil potrjen.

K  TOČKI 4
Dnevni red seje je bil potrjen.

K TOČKI 5
Poročilo župana

Podpis pogodbe za izgradnjo vodovoda
Občina Lenart je podpisala pogodbo za gradnjo vodo v KS Voličina, na območju Selc, Rogoznice in v Stražeh. Celotna trasa je dolga približno 13 km. Dela se bodo pričela v začetku januarja. Ko bo zaključena gradnja tega sistema, bo zagotovljen javni vodovodni sistem na območju celotne občine.

Komunalno opremljanje naselja Radehova
Večina gradbenih del komunalnega opremljanja naselja Radehova je zaključenih, izvesti je potrebno še fino asfaltno plast na cestišču in na pločniku.

Sanacija vlage v Knjižnici Lenart
V prostorih  Knjižnice Lenart poteka sanacija vlage, zaradi zimskih vremenskih razmer  izvajalci  z deli nekoliko kasnijo, vendar dela potekajo, kolikor dopušča vreme.

Projekti Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric
Zaključeni so projekti Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric- signalizacija, poimenovanje ulic v Lenartu, vinsko-turistična klet VTC 13, učni vrtovi Sv. Ruperta v Voličini). Vse finančne obveznosti Občine Lenart, ki izhajajo iz teh projektov so poravnane. Do konca decembra mora Občina Lenart vložiti zahtevke za izplačilo sofinancerskih deležev.

Božično-novoletni sejem in prireditve
Božično –novoletne prireditve in sejem, ki so potekale na Trgu osvoboditve so bile dobro obiskane, zaključile se bodo s silvestrovanjem.

K TOČKI 6
Pobude in vprašanja

Tilen Štefanec
Daje pobudo za spremembo oz. posodobitev Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014, ker je v zapisu sklepa uporabljena stara denarna valuta.

Maksimiljan Šuman
Prebivalci naselja Radehova so zadovoljni, ker je cesta asfaltirana (groba plast asfalta), zahvaljuje se delavcem občinske uprave, ki so  odgovorni za izvedbo projekta komunalnega opremljanja naselja Radehova.

Saša Tomažič
A. Zastavil je  vprašanje v zvezi z daljinskim ogrevanjem (Ekotoplota d.o.o.), ker je slišal, da se je cena lesne biomase znižala. Meni, da bi bilo prav, da bi podjetje Ekotoplota d.o.o. v zvezi s tem poslalo obvestilo oz. poročilo.
B. Povedal, je da ni logično, da so v svetih javnih zavodov kot predstavniki ustanovitelja člani bivši svetniki občinskega sveta. Je mnenja, da bi v svetu javnih zavodov morali biti člani svetniki novega občinskega sveta.

Odgovor župana:
V zvezi s cenami daljinskega ogrevanja predlaga, da pristojni odbor občinskega sveta obravnava cene  in  pridobi poročilo Ekotoplote d.o.o, tako da bi to zadevo bi obravnavali na prihodnji seji občinskega sveta.

Bivši člani občinskega sveta, ki so predstavniki ustanovitelja v svetih javnih zavodov, so nelegalni in ne morejo zastopati ustanovitelja- Občine Lenart. Članstvo v svetu javnega zavoda je politična odločitev, o tem odloča Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki naj zadevo čim prej obravnava na seji.

K TOČKI 7
Sklep o imenovanju predsednikov stalnih delovnih teles Občinskega sveta je bil sprejet.

K TOČKI 8
V Nadzorni odbor Občine Lenart so bili imenovani štirje člani, dva člana nadzornega odbora nista bila potrjena.

K TOČKI 9
Župan je imenoval dva podžupana, Marjana Baniča in Francija Ornika.

K TOČKI 10
Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2015 – prva obravnava je bil sprejet.

K TOČKI 11
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega in vzgojno – varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart je bil sprejet.

K TOČKI 12
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Lenart za leto 2015 je bil sprejet.

K TOČKI 13
Člani Občinskega sveta so bili seznanjeni  s potekom projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice.

Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Januar 2015 11:10)