Seja_januar_004_SmallPOROČILO O 2. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, KI JE BILA V ČETRTEK, 29.1.2014 OB, 16. URI

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 1. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana. 5. Pobude in vprašanja.
6. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Lenart.
7. Sklep o imenovanju in pristojnostih sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Lenart.
8. Predlog Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2015 – druga obravnava.
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Lenart za leto 2015 – popravek.
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart.

K TOČKI 1
Prisotnih je 15 svetnikov, Občinski svet lahko veljavno sklepa.

K TOČKI 2
Zapis sklepov 1. redne seje je bil potrjen.

K TOČKI 3
Predlagani dnevni red seje je bil potrjen.

K TOČKI 4
Župan je izpostavil naslednje teme:
Gradnja vodovoda v Selcah, Stražeh in Rogoznici
Postopek za uvedbo v delo je bil speljan, zaradi zimskih razmer se gradbena dela še niso pričela. Sočasno bo Telekom polagal cevi za optično omrežje, ki jih bo tudi financiral.
Sanacija vlage v Knjižnici Lenart
Ker so zimske razmere, dela v knjižnici potekajo nekoliko počasneje, vendar izvajalec podjetje Kupola d.o.o. vseeno izvaja tista dela, ki jih je v zimskem času možno izvesti.
Srečanje predsednikov Državnega zbora Slovenije in Madžarske v Lenartu
V soboto, 24.1.2015 je na pokopališču v Sp. Voličini potekalo odkritje spomenika prekmurskim Madžarom, ki so bili v juliju 1945 internirani v gradu Hrastovec. Slovesnosti sta se udeležila predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez in predsednik Parlamenta Madžarske Laszlo Köver, prisotna sta bila tudi veleposlanika obeh držav. Dr. Milan Brglez in Laszlo Köver z delegacijama sta po prireditvi imela srečanje v Centru Slovenskih goric v Lenartu.

K TOČKI 5
Pobude in vprašanja svetnikov

SAŠA TOMAŽIČ:
Zanima ga, ali obstaja možnost za ureditev statusa motela Vindiš. Ali je lastnik še vedno banka? Zgradba motela izredno kazi videz Lenarta in bi bilo v tej smeri potrebno ukrepati.

Odgovor župana:
Občina Lenart lastnika zgradbe vsako leto opomni glede neurejena statusa in neurejenosti celotne zgradbe. Ni znano ali je lastnik še vedno NLB leasing, ali zgradbo upravlja Družba za upravljanje terjatev bank.

TILEN ŠTEFANEC:
Občinsko upravo prosi, da pripravi program za pospešitev prodaje parcel v novi poslovno industrijski coni (NPIC).
Seznanjen je, da je v Razvojni agenciji Slovenske gorice d.o.o. prišlo do zamenjave vodstva, prav je, da je Občinski svet seznanjen o podrobnostih.

Odgovor župana:
V zvezi s prodajo parcel v NPIC bo prejel odgovor v pisni obliki.

Vodstvo v Razvojni agenciji Slovenske gorice se ni spremenilo, direktorica je še vedno Tanja Vintar. Do zamenjave vodstva je prišlo v Društvu za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric. Vida Šavli je odstopila iz funkcije predsednice, novi predsednik društva LAS Ovtar je Andrej Kocbek, ki je tudi predsednik KS Lenart.

MILKO SLANIČ
Zastavil je vprašanje v zvezi s plačevanjem energije za daljinsko ogrevanje, ki ni transparentno, saj je vedno več pritožb občanov. Komisija bo preverila pritožbe in nepravilnosti. Kdaj lahko pričakujemo odgovore v zvezi z zastavljenimi vprašanji in pritožbami?
Kar zadeva energetske izkaznice, občanom zadeve niso jasne, od občinske uprave pričakuje, da bo pripravila odgovore in pojasnila v zvezi z izkaznicami.
V zvezi z gradnjo vodovoda Selce nekateri občani širijo neresnice o gradnji vodovoda, v smislu, da cesta ni odmerjena, da bo vodovodni priključek zelo drag. Poziva ljudi naj ne nasedajo govoricam in, v kolikor imajo vprašanja, naj jih posredujejo občinski upravi v pisni obliki in bodo prejeli konkretne odgovore.

Odgovor župana:
Svetniki lahko odgovarjajo na vprašanja v zvezi z gradnjo vodovoda, ustrezne dogovore pa občani dobijo tudi na občini.
Glede energetskih izkaznic bo pripravljen pisni odgovor, ki ga bomo objavili na spletni strani www.lenart.si
Glede Ekotoplote so zadeve v teku. V prvi polovici februarja bo sklicana seja odbora, ki bo zadevo obravnaval. V zvezi s tem bo pripravljeno tudi gradivo.

LEOPOLD HAMERŠAK:
Urejena je osvetlitev pri tržnici in stopnice pri Mercatorju. Prosi, da se uredi tudi držalnik na stopnišču v Center Slovenskih goric.

MAKSIMILJAN ŠUMAN:
V zvezi z daljinskim ogrevanjem naj občinska uprava pripravi izhodišča in analizo stanja od podelitve koncesije do danes. V tujini tovrstna podjetja pripravijo letna poročila in podatke o priključnini, ceni, moči, pri nas pa se cene neprestano dvigajo, glede na izhodiščno ceno ogrevanja. Pregledati je potrebno razpisno dokumentacijo, koliko je v investicijo vloženih evropskih sredstev, gibanje cen energentov itd. Te zadeve je treba predstaviti svetnikom, cilj je čim cenejše in ekološko ogrevanje.

Državna cesta skozi Radehovo- Direkcija za ceste RS in DARS sta se obvezali, da bo cesta sanirana. Na obe organizaciji je potrebno izvesti pritisk, da bodo zagotovili ukrepe za prometno varnost še pred turistično sezono. Z ukrepi je mišljena ureditev krožišča in podobne zadeve. V turistični sezoni se gostota prometa izredno poveča zaradi tujih turistov, ki se izogibajo avtocesti.

Kar zadeva nepremičnine je potrebno pripraviti seznam vseh parcel, ki so v upravljanju javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Lenart in jih zavodi ne potrebujejo. Pripravi se naj program prodaje za ta zemljišča.

Analiza porabe energije pri javni razsvetljavi- nekatere občine so postavile krajše kandelabre javne razsvetljave in namestile LED svetilke.

Odgovor župana:
Cesta skozi Radehovo- na sestanku z DRSC je bilo obljubljeno, da bo letos saniran odsek ceste od Radehove do Trojice
Občinska uprava bo proučila stanje parcel, ki so v lasi Občine in so v upravljanju javnih zavodov.
V zvezi z javno razsvetljavo bo sledil pisni odgovor, nekatere zadeve so že dogovorjene z vzdrževalcem javne razsvetljave.

DENIS POŠTRAK
Cesta v Rogoznici je zaprta zaradi plazu, tako da občani morajo uporabljati daljšo pot preko Vurberga. Krajani pričakujejo, da bo plaz na cesti saniran.

Postaja mobilne telefonije v Zavrhu - po podatkih Zveze ekoloških gibanj Slovenije je prekoračena dovoljena stopnja sevanja, poleg tega je 120 ljudi podpisalo peticijo proti namestitvi postaje v Zavrhu. Pozvati je potrebno Telekom, naj v zvezi s tem ukrepa.

Odgovor župana:
Cesta v Rogoznici je zaprta zaradi prometne varnosti. Za sanacijo plazu pričakujemo sredstva države (ministrstvo za promet). Ko bomo prejeli sredstva, bo plaz saniran.
Postaja mobilne telefonije v Zavrhu ima svojo »zgodbo in preteklost«. Od Telekoma lahko zahtevamo odstranitev bazne postaje, vendar potem ne bo več signala mobilne telefonije in se vrnemo v preteklost. Če bomo to zahtevali, lahko svetniki sprejmete odgovornost in posledice, ki temu sledijo.
O postavitvi bazne postaje je tekla razprava na Svetu KS Voličina, občinskem svetu in na zboru občanov, kjer je bilo 70% za postavitev postaje. Kot župan ne bo vodil aktivnosti proti odstranitvi le-te. Do vseh občanov moramo biti enakopravni, saj so podobne postaje na dveh mestih v Lenartu ( nad pošto in pri Radiu Slovenske gorice).

DRAGO ZORGER:
Želi, da občinska uprava pripravi pregled zadolženosti Občine Lenart, zapadlih in nezapadlih računov.
Kar zadeva proračun ga zanima, koliko je na posameznih proračunskih postavkah predobremenitev za plačilo starih obveznosti, koliko pa je predvideno za letošnje namene.
Od občinske uprave zahteva, da pripravi pregled vseh najetih kreditov, obrestno mero, stanje glavnice, plačilne roke in banke, pri katerih so najeti krediti.
Za razpravo na odborih, naj strokovne službe pripravijo gradivo o podelitvi koncesije za čiščenje odpadnih voda.
Odbor za gospodarstvo in Razvojna agencija Slovenske gorice naj pričneta aktivnosti za spodbujeanje gospodarskega razvoja v občini. Stopnja nezaposlenosti v Občini Lenart se je povečala in zanaša več kot 10%. Ker je bila v preteklosti stopnja brezposelnosti v občini zelo nizka, je občina Lenart ena redkih v Podravju, ki ni zajeta v državnih ukrepih za pospeševanje gospodarstva.
Razvojna agencija Slovenske gorice naj pripravi seznam prostorov v zasebni in občinski lasti in zemljišča, ki bi lahko bila zanimiva za investitorje.
Kakšen je status RASG, kaj občina financira in kakšen je ta znesek v proračunu?

Odgovor župana:
Kar zadeva račune in dolgove, so zajeti in opisani v gradivu za proračun. Podatke je mogoče dobiti v računovodstvu. Pripravili bomo tudi seznam najetih kreditov s podatki o obrestni meri, stanju glavnice, plačilnih rokih in bankah, kjer smo kredite najeli.
Ustanoviteljice Razvojne agencije Slovenske gorice so Občine Lenart, Sv. Trojica, Destrnik in Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart. Sistemski vir financiranja RASG ni zagotovljen. Celoten vir prihodkov pridobijo na trgu. Plačo za eno delavko zagotovi Občina Lenart. Ta delavka dela za LAS Ovtar, za TIC. Prejšnji nadzorni odbor je pregledal poslovanje agencija in nanj ni imel pripomb.
V naslednjem mesecu bo župan k sodelovanju povabil gospodarstvenike, RASG, ustanovili bodo forum, ki si bo prizadeval za spodbujanje gospodarskega razvoja. Pričakuje, da se bodo pridružili ljudje z izkušnjami.
Zaradi nizke brezposelnosti Občina Lenart ni vključena v sistem državne pomoči.
V času gradnje Centra Slovenskih goric smo v teh prostorih morali zagotoviti eno delovno mesto.

K TOČKI 6
Imenovana sta bila dva člana Nadzornega odbora Občine Lenart, Mihaela Vidovič in Ivan Jemenšek.

K TOČKI 7
Imenovan je bil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Lenart, ki ga sestavljajo:
Milko SLANIČ, predstavnik Občinskega sveta Občine Lenart
Gorazd VOGLAR, član sveta Krajevne skupnosti Lenart
Sabina MARKOLI, članica Odbora za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora
Boris BRUNEC, predstavnik Osnovne šole Lenart
Davorin ŽIŽEK, predstavnik Osnovne šole Voličina
Aleksander FIRBAS, predstavnik Policijske postaje Lenart
Mirko Kojc, predstavnik Občinske uprave Občine Lenart.

K TOČKI 8
V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2015.

K TOČKI 9
Sprejet je bil Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Lenart za leto 2015 – popravek.

K TOČKI 10
Sprejet je bil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov v prireditvenih objektih Občine Lenart.

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 05 Februar 2015 14:19)