os
POROČILO O 3. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, ki je bila, v  četrtek, dne 26. marca  2015, ob 16.00 uri
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisa sklepov 2. seje občinskega sveta.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Poročilo župana.
5. Pobude in vprašanja.
6. Zaključni račun proračuna Občine Lenart za leto 2014.
7. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015.
8. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika – »pomoč družini na domu«.
9. Letni program športa v Občini Lenart za leto 2015.
10. Pregled varnostne situacije na območju občine Lenart v letu 2014.
11. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na območju občine Lenart za leto 2014.
K TOČKI 1
Prisotnih je 14 svetnikov, Občinski svet lahko veljavno sklepa.
K TOČKI 2
Svetnik Maksimiljan Šuman je dejal, da pri vprašanjih svetnikov ni zapisan odgovor na njegovo svetniško vprašanje v zvezi z daljinskim ogrevanjem, zato zahteva  zapis odgovora.
Sklepi 2. redne seje so potrjeni.
K TOČKI 3
Dnevni red seje je potrjen.
K TOČKI 4
Poročilo župana
Župan je izpostavil naslednje teme:
• Gradnja vodovoda v KS Voličina
Gradnja vodovoda v KS Voličina poteka po načrtu, od skupno 13 km omrežja so zgrajeni  4 km, dnevno pa izvajalci zgradijo 250 do 300 m omrežja.
• Sanacija vlage v Knjižnici Lenart
Dela potekajo po načrtu, sanacija bo končana pred poletjem. Potrebni so še manjši izkopi, večina del pa je že končanih.
• Poročilo o zimski službi
V letošnji zimi je bilo v obeh krajevnih skupnostih za 181 km cest in ulic, 75 000m2 parkirnih površin in ploščadi porabljenih 157 000 eur za zimsko službo, kar je manj, kot smo načrtovali.
Poravnali smo zapadle obveznosti do izvajalcev zimske službe.
Podrobnejši pregled:
Od 15. novembra 2014 do 15. marca 2015  je za zimsko vzdrževanje porabljenih  157.000,00 EUR (z DDV), kar je manj od načrtovanih 175.724,23 eur.
Za zimsko vzdrževanje:
• 181 km cest in ulic
• cca. 74.140 m2 parkirnih prostorov, pločnikov, peščevih površin (šolska pot, stopnice,
ploščadi ipd ):
skupaj smo porabili 774 t   ali cca. 619 m3   soli in 1655 t ali cca 1034 m3 peska – drobljenca.
V KS Lenart je bilo izvedenih 28 akcij zimske službe (pluženje, posip cest), v KS Voličina pa 27.
• Čiščenje stare struge Globovnice
Stara struga Globovnice  je zamašena z muljem in ni pretočna, zlasti v času odjuge in nalivov. Poleti se zaradi  velike količine mulja širi smrad v bližnjem naselju. O delih oz. čiščenju smo obvestili Agencijo RS za okolje. Delavci Režijskega obrata odstranjujejo mulj in strohnela drevesa. Dela bodo končana v roku enega tedna.
• Prodaja zemljišč v NPIC
Investitorji, ki so kupili zemljišča v Novi poslovno industrijski coni, so pričeli  z gradnjo. Občina je zagotovila elektriko. V tem tednu smo v NPIC prodali 1 ha zemljišč, zanimanje za nakup  še  vedno obstaja.
• Podelitev koncesije pediatru
Občina Lenart je objavila javni razpis za podelitev koncesije pediatru, ki je bil izveden  v soglasju vseh občin z območja Upravne enote Lenart. Postopek je v teku, pričakujemo, da bo koncesija podeljena v roku  1 meseca.
• Spremembe v Občinski upravi Občine Lenart
Dosedanji  direktorici občinske uprave mag. Veri Damjan Bele je 28.2. 2015 potekel mandat. Z županom sta se dogovorila, da te funkcije ne bo več opravljala. Razporejena je na uradniško delovno mesto višji svetovalec za urbanizem in stavbna zemljišča, te naloge je opravljala tudi pred imenovanjem na položaj direktorice. S 1. marcem 2015 je bil za vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave imenovan  Martin Breznik, univ. dipl. prav., dipl. ekon. Izvedli smo tudi javni natečaj za položaj direktorja občinske uprave.
• Velikonočni sejem
Pred velikonočnimi prazniki, ob petkih in sobotah, bo na ploščadi, na Trgu osvoboditve v Lenartu potekal velikonočni sejem, ki ga organizirata Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.
K TOČKI 5
Pobude in vprašanja svetnikov
SREČKO MALEK
V Voličini, v novem naselju, niso  en teden gorele luči javne razsvetljave.  Ali  napak  ni bilo mogoče odpraviti prej, ker je bilo celo naselje brez razsvetljave?
Zanima ga, kdaj bodo znova obešene zastave v parku v Lenartu?
Ali obstaja  prostorski plan za individualno gradnjo na območju Lenarta?
Odgovor župana
O napakah v javni razsvetljavi ni bil seznanjen, vsekakor bomo primerno ukrepali.
Obstoječe zastave so v zelo slabem stanju, raztrgane in obledele. Zakon določa, da morajo biti izobešene zastave v brezhibnem stanju. Ker v proračunu nimamo sredstev na za nakup novih, zastav ne bomo izobesili. Ko se bo finančno stanje občinskega proračuna izboljšalo, bomo kupili nove zastave in jih obesili v lenarškem mestnem parku.
Prostorski plan za individualno gradnjo v Lenartu je izdelan, in sicer za dve območji:
1. območje  se nahaja pod Prežihovo ulico, približno 1 ha zemljišča, ki je v zasebni lasti.
2. Območje  se nahaja med Domom Lenart in naseljem Ob gozdu in je prav tako v zasebni lasti.
Če bodo zasebniki zemljišča prodali, bo možna gradnja.
TILEN ŠTEFANEC
V Športni dvorani Lenart je potrebno izvesti večja vzdrževalna dela. V proračunu za te namene ni predvidenih sredstev, zato je izvedeno le  najnujnejše vzdrževanje in popravila.
Pred leti je bila  na streho Športne dvorane Lenart nameščena sončna elektrarna. Koliko Občina Lenart zasluži z oddajanjem strehe za namen sončne elektrarne? Ali je znano, koliko bi občina letno zaslužila, če bi bile sončne elektrarne v njeni lasti, zlasti ob upoštevanju dejstva, da so sončne elektrarne tudi na strehah  drugih stavb, v lasti Občine Lenart. Ali je bil izveden javni razpis za oddajo streh za sončne elektrarne? Ali pri lastništvu elektrarn ne gre za navzkrižje interesov?
Če bi bile sončne elektrarne v lasti Občine Lenart, bi  sredstva, ki bi jih Občina zaslužila s prodajo elektrike, lahko namensko porabili za investicijska dela na objektih.
V času oddaje streh v najem  za namen sončnih elektrarn je Eko sklad nudil sofinanciranje v visokem deležu, prav tako je jamčil za odkup elektrike za obdobje 15 let, tako da elektrarne gotovo niso prinašale izgube.
Odgovor župana:
Za vse površine, ki smo jih oddali za namestitev sončnih elektrarn in so v lasti Občine Lenart, je bil objavljen javni razpis. Sklenjene so pogodbe, tako da najemniki površin za sončne elektrarne Občini Lenart plačajo, kot je določeno v pogodbi.
Investicija v gradnjo  sončnih elektrarn je povezana s stroški, ki pa jih Občina Lenart, v času, ko je to bilo aktualno, v proračunu ni imela, zato tudi ni lastnica le-teh. Bili smo med prvimi občinami v Sloveniji, kar zadeva sončne elektrarne in daljinsko ogrevanje. Vsa dokumentacija v zvezi s sončnimi elektrarnami je na vpogled v občinski upravi.
Iz dokumentacije je razvidno, ali je bila oddaja streh za sončne elektrarne gospodarna. Eko sklad ni nudil 100% sofinanciranja za gradnjo elektrarn. Res je, da je bil odkup elektrike zagotovljen.
Občina Lenart izvaja vzdrževalna dela v lenarški  športni dvorani; zamenjali smo grelnik vode, obnovili smo parket. OŠ Lenart tudi del proračunskih sredstev nameni za vzdrževanje športne dvorane. Potrebno je izvesti vrsto manjših vzdrževalnih del. Upravnik športne dvorane je Občini Lenart poslal dopis  s seznamom potrebnih  del in fotografije. Manjša vzdrževalna dela bi lahko opravil tudi upravnik.
Športna dvorana Lenart je zelo zasedena ,  dnevno se dogaja veliko aktivnosti. Potrebno je popraviti dotrajane  napušče. Predvideva, da bodo sredstva za ta dela zagotovljena v rebalansu proračuna.
MAKSIMILJAN ŠUMAN
Streha v Športni dvorani Lenart zamaka. V tem primeru gre za delitev odgovornosti. Ali bo streho popravil lastnik, ali tisti, ki jo uporablja za gospodarsko dejavnost?  Potrebno je popraviti tudi odtočna kolena.
Na  prejšnji seji  je bilo glede Ekotoplote energetike  sklenjeno, naj Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora  in občinska  uprava pripravita poročilo  o stanju daljinskega ogrevanja in koriščenja  toplotne energije v Lenartu.  Zadevo so obravnavali  člani odbora, občinska uprava in zainteresirani občani. Na  seji odbora za komunalo in gospodarsko infrastrukturo  v zvezi s tem niso prišli do ustreznih zaključkov.
V obdobju od 2007 do danes se je cena daljinskega ogrevanja dvignila za 28 %. Gotovo lahko prihaja do določenih odstopanj, zlasti  v večstanovanjskih hišah, vendar ne do tako visokih. Preučili so odnos  dobavitelj toplotne energije - Občina, ki je podelila koncesijo.
Podatkov meritev Merilne tehnike in podatkov upravnikov stavb še niso primerjali.  V tej sezoni se je cena  kurilnega olja znižala iz 1 eur na 0,85 eur. Lastniki in najemniki stanovanj primerjajo te cene  s cenami daljinskega ogrevanja. Uredba, ki ureja  cene daljinskega ogrevanja, regulira cene obojestransko, poleg povišanja, lahko določi znižanje cen. To je bilo povedano tudi na sestanku s koncesionarjem. V zvezi s tem je potrebno začeti postopek.
Zahteva, da koncesionar Ekotoplota energetika  posreduje podatke  o porabi toplotne energije  v kW/h za javne objekte  po kurilnih sezonah. Podobno primerjavo oz. podatke naj predložijo tudi za večstanovanjske objekte, ki jih oskrbujejo s toplotno energijo. Na podlagi dobljenih podatkov o skupni porabi toplotne energije v kilowatnih urah bodo lahko uporabniki primerjali  skupno porabo za posamezen objekt s porabo za svoje stanovanje. Po  opravljenih primerjavah in izračunih bomo ugotovili, ali so izračuni korektni, ali prihaja do odstopanj pri delitvi  oz. izračunu stroškov ogrevanja.
Pobuda Jerice  Hren iz ulice Pod bregom v Lenartu:
Kot veste, podjetju Nigrad d.d. plačujemo mesečno na osnovi porabe vode: kanalščino, čiščenje in okoljsko dajatev. Okoljska dajatev pripada občini. Mene zanima, zakaj Nigrad, ko začne zaračunavati čiščenje, za kanalščino zaračunava več m3, kot jih plačujem Mariborskemu vodovodu. Prav tako me zanima, če že plačujemo čiščenje, kdaj in kaj Nigrad d.d. čisti v občini Lenart.
Ko sem že pri Mariborskem vodovodu. Na seji v marcu 2014 se je obravnavalo zaračunavanje vodarine. Od tega meseca naprej Mariborski vodovod  ne zaračunava odjemalcem več mesečne priključnine in vodnega povračila - izgube vode. Kdo mora to zdaj komu  plačati? Ali tega več ni treba?
Konec leta 2014 se je polagal novi kabel za internet. Tudi v ulici Pod bregom. Pričakovala sem, da bo cesta oziroma odtočni jarek, po katerem odteka deževnica v kanalizacijo, očiščena blata. A temu ni bilo tako. V začetku meseca marca je bil del ceste delno očiščen, posejali so  travo. Ulica je bila tudi pometena s pometačem. Spoštovani, razumem, da ni mogoče vsak mesec čistiti po celi občini.
Ne razumem pa, da se ne more vsaj dvakrat na leto temeljito očistiti vseh ulic, tudi tistih izven središča mesta. Spomladi, da se odstrani pesek od zimskega posipavanja in da se popravijo poškodbe od pluženja in v jeseni, preden pridejo  nalivi, da voda odteka tja, kamor mora.
Mislim, da ni pošteno, da si morajo ljudje, zato ker stanujejo v stranskih ulicah in mejijo na cesto, sami pometati in čistiti ulico in cesto. Istočasno bi tisti, ki čistijo in vzdržujejo okolico, javili svojemu nadrejenemu, če je potrebno kaj popraviti, da občanom ne bo več potrebno za vsako malenkost pisati na občino, da se bo kaj uredilo.
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Odgovor župana:
Na pobudo Jerice Hren bo svetnik prejel pisni odgovor.
Kar zadeva Ekotoploto energetiko in daljinsko ogrevanje,  je predstavnik tega podjetja dostavil podatke za stanovanja in stavbe v javni lasti, tako da bo možno nadaljevati s primerjavami in analizo. Delo bo potrebno zaključiti v tem smislu, da bo jasno, kaj uporabniki plačujejo, da bodo informacije glede daljinskega ogrevanje jasne in pregledne.
MILKO SLANIČ
Daje dve pobudi:
1. Občina naj pozove Mariborski vodovod,  da bo znižal ceno vodovodnega priključka. Prav tako naj Mariborski vodovod  razčleni in pojasni strukturo sedanje cene. Po njegovem mnenju za hišno priključitev na vodovodno omrežje Mariborski vodovod za manj kot 1 uro dela zaračuna 350 eur. Zakaj teh storitev ne morejo opravljati drugi izvajalci, za nižjo ceno, ampak jih opravlja izključno Mariborski vodovod?
2. Predlaga , da Občina Lenart  zniža ceno komunalnega priključka za vodovod, oziroma naj se  ponovno določi vrednost točke za izračun komunalnega prispevka. Voda je javna dobrina, ki mora biti dostopna vsem. Nekaterim občanom v KS Voličina  zaradi visoke cene komunalnega prispevka priključitev na javni vodovod ne bo dostopna, ker je ne bodo mogli plačati.
V nadaljevanju  navaja  informativne izračune komunalnega prispevka v občini Trnovska vas:
A.       Stanovanjski objekt v Črmlji :
-          velikost parcele 410 m²
-          velikost objekta 120 m²
= komunalni prispevek 1.671,99 € (brez kanalizacije)
B.       Stanovanjski objekt v naselju Biš, kjer je vključena kanalizacija:
-          velikost parcele 410 m²
-          velikost objekta 120 m²
= komunalni prispevek 2.466,93 € (z vključeno kanalizacijo)
C.       Kmetijsko gospodarski objekt oz. druge nestanovanjske stavbe (komunalni prispevek se računa samo, če ima objekt svoje oziroma nove priključke na komunalno infrastrukturo), za naselje Črmlja
-          velikost parcele 1000 m²
-          velikost objekta 300 m²
= komunalni prispevek 4.087,13 €
V lenarški občini je  cena komunalnega prispevka mnogo višja, kot v sosednjih občinah, zahteva znižanje cene.
Odgovor župana:
Navedeni podatki za sosednje občine so enostranski. Na pristojnem odboru je bilo dogovorjeno, da  bomo pred naslednjo sejo povabili predstavnike podjetja ZUM d.o.o., da bodo pojasnili, kaj zahteva zakonodaja glede komunalnega prispevka v občinah. Občinska uprava, občinski svet in župan morajo delovati in odločati v skladu z zakonodajo.
Sprejeto je bilo, da mora občina imeti izvedbeni akt za določitev komunalnega prispevka. Pri izračunu komunalnega prispevka mora občina ovrednotiti celoten sistem javnih dobrin, odšteti prejeta evropska sredstva in za posamezno območje odmeriti komunalni prispevek.
Leta 2010 smo se glede višine komunalnega prispevka odločili, da bo celotno območje občine Lenart enovito območje, tako da je sistem obračuna komunalnega prispevka enoten za celotno občino. Ob pripravi  odloka smo primerjali sistem določitve komunalnega prispevka v pribl. 20 občinah. Zaračunavamo, kar nam nalaga zakonodaja.
Župan lahko predlaga občinskemu svetu , da se zaračunava komunalni prispevek v  višini 40 % ali 50 %, ali pa celo nič.  Vendar nas zakonodaja zavezuje, da moramo v tem primeru zagotoviti sredstva iz drugih virov, ki pa jih, žal, ni.
Kako posamezne občine vrednotijo komunalno infrastrukturo je drugo vprašanje. Mi infrastrukturo, ki je v naši občini, ustrezno vrednotimo in jo uporabnikom zaračunamo. Če bi k sedanjemu prispevku prišteli še tisto, kar je  bilo zgrajeno po letu 2010, bi bil prispevek še višji.
Občanom omogočimo, da komunalni prispevek plačajo na obroke.
SAŠA TOMAŽIČ
Opozarja na javno razsvetljavo v lenarškem parku, kjer je 6 luči, vendar gori samo ena. Stoji tudi kandelaber, ki je že eno leto brez luči.
Na zahodni strani Cmureške ceste je bil opravljen izkop, zasutje ni bilo v redu opravljeno, tako da se lahko otroci poškodujejo.
Odgovor župana
Zadeve bomo preverili in ukrepali.
SVETLANA BOGOJEVIČ
Svetnica je opozorila na  temo v lenarškem parku, kjer ne gorijo svetilke javne razsvetljave.
Zanima jo, zakaj iz Zdravstvenega doma Lenart odhajajo dobri zdravniki?
Na državni cesti, ob vpadnici v Lenart, na zahodni strani  pri Lenaparku, je neurejeno okolje. Pri -zadevamo si za urejeno okolje, ali ne bi pozvali lastnikov, da  uredijo okolje?
Na državni cesti skozi Lenart, na prehodu za pešce »pri stari policiji« vozniki ne upoštevajo semaforja, in vozijo čez prehod pešce tudi takrat, ko je dovoljen prehod pešcem. Potrebno bi bilo poostriti nadzor. Zlasti policija bi morala ukrepati, saj ta prehod za pešce uporablja veliko otrok in je njihova prometna varnost zelo ogrožena.
Pobuda:
Zanimajo jo zadeve v zvezi s fotovoltaiko, sončnimi elektrarnami na strehah stavb, ki so v lasti Občine Lenart. Kako je postopek potekal, želi vpogled v dokumentacijo, zlasti v pogodbe.
Odgovor župana:
Zemljišče pri Lenaparku je v zasebni lasti, lastnike bomo opozorili na pripombe svetnikov glede neurejenosti okolja.
Kar zadeva prehod za pešce na državni cesti bomo zadevo preučili in poslali pobudo na pristojno institucijo.
Kar zadeva odhajanje zdravnikov iz Zdravstvenega doma Lenart, Občina Lenart na to ne more vplivati. Zaradi zakonodaje, Zakona o uravnoteženju javnih financ, po katerem zdravniki prejemajo plačo kot vsi zaposleni v javnih zavodih, se zdravniki odločajo za ustanavljanje zasebnih ambulant s koncesijo.
Zdravniki koncesionarji od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejmejo letno »glavarino«, kar zasebnikom omogoča višje plače, kot pa zdravnikom v javnih zavodih.
V Zdravstvenem domu Lenart je pred časom bila pobuda, da bi vsi zdravniki odšli med zasebnike- koncesionarje. Pred kratkim so to željo v pisni obliki Občini Lenart poslale patronažne sestre, zaposlene v ZD Lenart. Občina nima denarja za financiranje zdravstva, lahko le podeli, ali pa ne podeli koncesije.
MOJCA KRAMBERGER:
Seznanjena je, da bo Občina objavila javni razpis za financiranje dejavnosti in programov športnih in kulturnih društev. Ali se bodo na te razpise lahko prijavila tudi druga društva, ki s svojim delom prispevajo k promociji občine ( n. pr. vinogradniško, društvo kmečkih žena, ipd)?  Ostala društva so prikrajšana, ker se ne morejo prijaviti na javni razpis.
Odgovor župana:
Na območju občine deluje več kot 90 društev. V preteklosti je Občina objavila javni razpis za donacije, na katerega so se lahko prijavila vsa društva, v zadnjih letih pa tega razpisa ne objavimo zaradi pomanjkanja sredstev.  Nekaj denarja za te namene smo včasih lahko namenili iz proračunske postavke za reprezentanco, ki pa je v sedanjem proračunu močno znižana. Mogoče bomo nekaj sredstev za ta društva lahko namenili v rebalansu proračuna.
IGOR JURANČIČ:
Opozoril je na zamakanje strehe na Športni dvorani Lenart, ki se dogaja že dalj časa. Na videz je športna dvorana v redu. Tla so bila obnovljena,  bila so dotrajana zaradi vlage. Upravnik športne dvorane bo manjša vzdrževalna dela vsekakor opravil.
Na razpis za sofinanciranje športnih društev se lahko prijavijo športna društva, ki so včlanjena v Občinsko športno zvezo Lenart.
Odgovor župana:
Občina Lenart bo sredstva na javnem razpisu  za športna društva razdelila na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Lenart in ne na podlagi pravilnika Občinske športne zveze Lenart. Po Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Lenart se na javni razpisi lahko prijavijo:
- športna zveza in klubi,
- zveza športnih društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v občini Lenart.
Župan ustanovi komisijo, ki prispele vloge obravnava in ovrednoti, razdeli sredstva. S prejemniki proračunskih sredstev se sklenejo pogodbe. Postopek javnega razpisa poteka v skladu z zakonodajo in Pravilnikom.
K TOČKI 6
Sprejet je bil zaključni račun Občine Lenart za leto 2014.
K TOČKI 7
Sprejet je bil Elaborat  o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto2015.
K TOČKI 8
Sprejeto je bilo Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na območju občine Lenart za leto 2014.
K TOČKI 9
Sprejel je bil pregled varnostne situacije na območju občine Lenart za leto 2014.
K TOČKI 10
Sprejet je bil Letni program športa v Občini Lenart za leto 2015.
K TOČKI 11
Sprejet je bil Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve za uporabnika- »pomoč na domu«.

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 02 April 2015 12:03)