V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012) in 44. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012), Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pogodbe   na delu zemljišča par.št. 1188/11, 1188/7, 1195/1, 1195/2 vse k.o. Lenart v Slov. goricah, šifra k.o. 532, za potrebe položitve, vgradnje in vzdrževanja priključka NN elektro voda s prečkanjem, vkopom in položitvijo v območje kategorizirane občinske ceste, za potrebe priključitve obstoječega objekta na par. št. 1204/5, k.o. Lenart v Slov. goricah.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 03.10.2013.


Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.