V skladu s 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 84/2010 in 75/2012), 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) ter 7. členom Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) Občina Lenart objavlja

namero o sklenitvi najemne pogodbe

Občina Lenart objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišči, parcelo št. 1051/1 k.o. 2666 Selce in parc. št. 357 k.o. 558 Zavrh.
Za navedeni nepremičnini bosta sklenjeni najemni pogodbi za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
Najemni pogodbi bosta sklenjeni po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si.

Datum: 25.10.2013

 
                                                                                             mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
                                                                                                                   Župan