V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/12 –DZU-IG) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter 7. členom Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) Občina Lenart objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin.

Občina Lenart objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero prodaja 4853/10000 solastniški delež nepremičnin parc. št. 673/5, 692/6, 689, 671, 692/1, 688/1 in 690, vsa k.o. Osek, ki predstavljajo območja kmetijskih zemljišč (podrobnejša namenska raba: druga kmetijska zemljišča) ter parc. št. 674/8 in 674/9, obe k.o. Osek, ki predstavljata območja gozdov. Skupna velikost vseh nepremičnin je 14.059 m2.

 Namera se objavi na spletni strani vseh občin.

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije oz. gozda je objavljena na oglasni deski Upravne enote Lenart, in sicer od 24.10.2013 do 22.11.2013.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku roka za sprejem ponudbe na oglasni deski upravne enote, vendar ne prej kot po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani vseh občin solastnic.


                                                                                        mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
                                                                                                                Župan