V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/12 –DZU-IG) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter 7. členom Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) Občina Lenart objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Občina Lenart objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero prodaja 11/20-tin solastniškega deleža nepremičnine parc. št. 1296/4 k.o. Zamarkova, ki predstavlja območje kmetijskega zemljišča (podrobnejša namenska raba: gozd). Skupna velikost nepremičnine znaša 10.668 m2.

Namera se objavi na spletni strani občine.

Ponudba za prodajo gozda je objavljena na oglasni deski Upravne enote Lenart in sicer od 26.11.2013 do 27.12.2013.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku roka za sprejem ponudbe na oglasni deski upravne enote, vendar ne prej kot po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani vseh občin solastnic.

                                                                      mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
                                                                                             Župan