Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah na podlagi 80. f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US-I-427/06-0, 79/2009, 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10 ), 28. in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), 7. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) in Sklepa Občinskega sveta Občine Lenart, sprejetega na 2. redni seji, dne 20.01.2011, objavlja

JAVNO PONUDBO
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Lenart

 

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je naslednje stanovanje:

Zap. št.

Naslov, kjer se stanovanje nahaja

Številka stanovanja

Parc. št. ID št.

k.o.

Površina m2

Cena EUR

1.

Jurovska cesta 14/e, 2230 Lenart

13/I

parc. št. 300/15, k.o. Lenart v Slov. goricah

ID 5638798, vpisano pod št.

532-1159-13

90,26 m2

103.000,00

2. Postopek sprejemanja ponudb

Ponudbe se bodo sprejemale v roku 15 dni od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu, na naslovu Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, vložišče, soba št. 6, v I. nadstropju. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, v zgoraj navedenem roku.

Upoštevane bodo podpisane in popolne ponudbe. Ponudbe morajo biti v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja!«. Ponudbe, ki bodo vsebovale nižjo ceno predmeta prodaje, kot je določena v javni ponudbi, ne bodo upoštevane. Prijavna dokumentacija se dvigne v vložišču Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart, soba 6, I. nadstropje.

3. Vsebina popolne ponudbe

- izpolnjen in podpisan obrazec »PONUDBA«

-priloženo originalno potrdilo o plačilu 10% vrednosti predmeta prodaje, za katerega se daje ponudba,

- številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe,

- kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe.

4. Cena

Cena predstavlja ocenjeno tržno vrednost predmeta prodaje in je fiksna. Cena vključuje tudi solastnino na pripadajočem delu skupnih prostorov, naprav in zemljišču. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin, v višini 2% od cene predmeta prodaje.

5. Rok sklenitve pogodbe

Pogodba z kupcem bo sklenjena v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

6. Način in rok plačila

Ponudnik mora k svoji vlogi oziroma k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe in sicer v višini 10% vrednosti predmeta prodaje, za katerega vlaga ponudbo. Varščina bo vračunana v kupnino. Izbrani ponudnik mora plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena na njegov transakcijski račun, v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

7. Merila za izbiro in drugi pogoji

A. Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije in pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.

B. Ponudnik mora do oddaje ponudbe plačati 10% varščine na transakcijski račun Občine Lenart, št.: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije ter k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu. Številka za sklic pri plačilu varščine je št. stanovanja, objavljena v javni ponudbi.

C. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, ostane varščina prodajalcu.

D. Kupcu se vplačana varščina vračuna v kupnino, ki se ustrezno zniža.

E. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroški overitve, takse in drugo) nosi kupec.

F. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake posameznega predmeta prodaje.

G. Prodajalec si pridržuje pravico, da za predmet prodaje ne izbere nobenega od ponudnikov.

H. Kupec pridobi lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine.

I. Vse dodatne informacije glede prodaje nepremičnin dobite na Občini Lenart, tel. št. 02 729 13 20, Brigita Rojs in Martin Breznik, tel. št. 02 729 13 22.

J. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku tri dni po preteku roka, ki je določen za sprejemanje ponudb.

Št.: 352-14/2013
Datum: 16.12.2013


                                                                      mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
                                                                                   Župan Občine Lenart

- Obrazci - prodaja stanovanj