Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah objavlja popravek

 JAVNE PONUDBE za prodajo nepremičnega premoženja Občine Lenart,

 

kjer je predmet prodaje stanovanje:

 

Naslov, kjer se stanovanje nahaja

Številka stanovanja

Parc. št. ID št.

k.o.

Površina m2

Cena EUR

 

Jurovska cesta 14/e, 2230 Lenart

13/I

parc. št. 300/15, k.o. Lenart v Slov. goricah

ID 5638798, vpisano pod št.

532-1159-13

90,26 m2

103.000,00

Spremeni se 4. točka javne ponudbe, ki pravilno glasi:

 

4. Cena

Cena predstavlja ocenjeno tržno vrednost predmeta prodaje in je fiksna. Cena vključuje tudi solastnino na pripadajočem delu skupnih prostorov, naprav in zemljišču. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006, s spremembami) tudi davek v višini 9,5 % od cene predmeta prodaje.

Vsi ostali razpisni pogoji ostanejo v veljavi, kot so navedeni v javni ponudbi, ki je objavljena.

 

Št.: 352-14/2013
Datum: 24.12.2013

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
Župan Občine Lenart