V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012), Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI 

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pogodbe   na delu zemljišča (prečno prečkanje parcele) par.št. 1109, k.o. Zgornja Voličina, šifra k.o. 553, za potrebe položitve in vgradnje in vzdrževanja priključka NN elektro voda s prečkanjem (prečno) kategorizirane občinske ceste, za potrebe priključitve obstoječega objekta na par. št. 127, ko. Zgornja Voličina.

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

 

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 05.02.2014.

 

Župan Občine Lenart

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.