V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010,75/2012,47/2013-ZDU-1G) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samopravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 23,2013), Občina Lenart (v ndalajevanju: občina) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero za prodajo nepremičnine par. št. 552, k.o. Črmljenšak, v izmeri 448 m², ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče (nepozidano) in služi kot funkcionalno zemljišče okolice objektov na naslovu Črmljenšak 41.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo osklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 03.03.2014

 

Številka: 478-11/2013
Datum: 28.02.2014

Župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.