V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča par.št. 699, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, šifra k.o. 532, za potrebe ustanovitve služnostne pravice dostopa, poti ter izgradnje in vzdrževanja komunalnih priključkov do načrtovanega stanovanjskega objekta na par. št. 701, k.o. Lenart v Slovenskih goricah, šifra k.o. 532.

 Za ustanovitev služnosti na delu predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

 Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Lenart.

 Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 28.03.2014.

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.