V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/12 –DZU-IG) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter 7. členom Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) Občina Lenart objavlja 

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Občina Lenart objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero prodaja nepremičnino parc. št. 1129/1 k.o. Selce, ki predstavlja območje kmetijskega zemljišča (podrobnejša namenska raba: kmetijsko zemljišče del, gozd del). Skupna velikost nepremičnine znaša 497 m2.

Namera se objavi na spletni strani občine.

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča je objavljena na oglasni deski Upravne enote Lenart in sicer od 04.04.2014 do 05.05.2014.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku roka za sprejem ponudbe na oglasni deski upravne enote in ne prej kot po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani.

 

                                                                         mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
                                                                                             Župan