Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) ter 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) Občina Lenart objavlja javni natečaj za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta

Strokovni sodelavec za ekonomsko področje VII/1(I) - J017140

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  • diplomirani ekonomist - računovodstvo,
  • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • usposobljenost za delo v  aplikacijah Poslovanje (Cadis), APPrA, Lotus notes, e-dolg, e-davki,
  • dobro poznavanje javnih financ in DDV,
  • dobro računalniško znanje (MS Office, excel, internet, elektronska pošta, power point)
  • zaželen je strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku,
  • 3-mesečno poskusno delo.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.


Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu so :

1. izvajanje blagajniškega poslovanja in opravil v zvezi s plačilnim prometom,
2. izvajanje opravil v zvezi izplačil družinskemu pomočniku,
3. skrb in izvajanje opravil v zvezi s stanovanjsko politiko,
4. obračunavanje DDV, vodenje DDV evidenc ter poročanje,
5. izdajanje faktur za proračunske potrebe,
6. sodelovanje pri pripravi proračuna,
7. knjiženje proračuna občine,
8. skrb in izvajanje opravil opominjanja dolžnikov in vodenje oziroma sodelovanje v postopkih izvršbe,
9. priprava podatkov za zaključni račun proračuna,
10. priprava gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe notranje revizije in računskega sodišča
11. pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
12. načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna,
13. skrb za usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni
1. proračunski postavki,
14. redno evidentiranje in posredovanje podatkov o izvrševanju proračuna in njegovi
2. zadolženosti pristojnemu ministrstvu,
15. sodelovanje pri evidentiranju premoženjske bilance občine,
16. skrb in izvajanje opravil v zvezi z osnovnimi sredstvi občine,
17. skrb za evidentiranje premoženjske bilance občine,
18. skrb za poseben finančni arhiv,
19. izvajanje predpisanega pisarniškega oziroma finančnega poslovanja,
20. skrb za pravilno vodenje in arhiviranje spisov zadev,
21. skrb za lastne evidence pisarniškega oziroma finančnega poslovanja,
22. spremljanje področne zakonodaje,
23. opravljanje dejanj ali odločanje v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom
24. občasno knjiženje vhodne in izhodne pošte v glavni pisarni Občine
25. druge naloge, ki jih odredi župan ali direktor občinske uprave.

Za svoje delo je neposredno odgovoren direktorju občinske uprave.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z več delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih in z znanjem, potrebnim za delovno mesto.
Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom.

Prijava kandidata mora vsebovati:
- Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna  stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena;
- Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
- Izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se  preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- izjavo, da kandidat dovoljuje Občini Lenart pridobitev podatkov, ki jih navaja v izjavi, iz uradne evidence.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo opravlja delo na delovnem mestu Strokovni sodelavec za ekonomsko področje VII/1(I) - J017140. Z izbranim kandidatom  bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s poskusnim dobo 3 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah.

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo » Ne odpiraj – razpis za prosto delovno mesto« na naslov Občina Lenart Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah in sicer v roku 5 dni po objavi na Oglasni deski Zavoda za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta na oglasni deski Zavoda za zaposlovanje.

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite pri Brigiti Rojs na telefonski številki 02 729 13 20.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Pripravila:
Brigita Rojs, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za splošne in premoženjske zadeve


                                                                                           mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
                                                                                                         Župan občine Lenart