V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Lenart objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU

 Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe, s katero bo oddala v najem nepremičnino par. št. 1107/4, k.o. Zg. Voličina, ID znak 553-1107/4-0, v izmeri 220 m² - v naravi predstavlja parcela funkcionalno zemljišče individualne stanovanjske hiše

 

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 03.09.2014.

 

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.