OBČINA LENART
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Trg osvoboditve 7, 2230 LENART V SLOV. GOR.
Telefon: 02/729-13-10, fax: 02/727-352

Številka: 610-11/2014
Datum: 8.9.2014

Na podlagi 12. člena in ob smiselni uporabi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Lenart, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart na 15. redni seji, dne 2.10.2008 (MUV, št. 23/2008) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lenart objavlja

 

 Javni razpis za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2014

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Lenart zbira pobude za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2014, in sicer za naslednja priznanja:

 1. Častni občan Občine Lenart
 1. Lenarški grb
 • zlati

 • srebrni

 • bronasti

 

 1. Plaketo Občine Lenart
 1. Priznanje župana

 

 1. Kriteriji za podelitev priznanj so za

 

Častni občan Občine Lenart

Za častnega občana se lahko razglasi posameznik za njegov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti, ki ima trajen pomen za razvoj, ugled ali promocijo Občine Lenart in širše. Častnega občana praviloma imenujemo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku. Priznanje Častni občan Občine Lenart se lahko podeli državljanom Republike Slovenije in drugih držav.

 

Častnega občana se razglasi vsakih nekaj let, praviloma ne več kot eno imenovanje v mandatu župana.

 

 

Zlati lenarški grb

 

Zlati lenarški grb se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Lenart. Zlati lenarški grb se podeljuje ob utemeljenih predlogih, praviloma vsako leto ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta. Vsako leto se podeli največ en Zlati lenarški grb.

 

Srebrni lenarški grb

Srebni lenarški grb se podeljuje za zelo pomembne dosežke in uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Lenart v zadnjem obdobju. Vsako leto se lahko, ob utemeljenih predlogih, podeli največ dva Srebrna lenarška grba.

 

Bronasti lenarški grb

Bronasti lenarški grb se podeljuje za uspehe v zadnjem obdobju, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Lenart in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Vsako leto se lahko, ob utemeljenih predlogih, podeli največ tri Bronaste lenarške grbe.

 

Plaketo Občine Lenart

Plaketa Občine Lenart se podeljuje za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov, razstavljenih na sejmih in razstavah, ki imajo pomen promocije Občine Lenart. Plaketa se lahko podeli posameznikom tudi za pomembne dosežke na področju kulture, športa, ljudskih običajev, humanitarnih dejavnosti in drugih, ki pomenijo promocijo in ugled Občine Lenart. Vsako leto se lahko ob utemeljenih predlogih podeli največ tri Plakete Občine Lenart.

 

Priznanje župana

Priznanje župana je priznanje, ki ga podeljuje župan občanom, skupinam, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, organizacijam, združenjem in drugim pravnim in fizičnim osebam za posamezne enkratne dosežke in uspehe, ki so pomembni za razvoj, ugled in promocijo Občine Lenart.

 

Priznanje župana podeljuje župan na osnovi lastne presoje in se podeljuje na slavnostni način.

 

 1. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj

 

Pobudniki morajo v pobudi za priznanje navesti naslednje podatke:

 

 • Naziv oz. priimek in ime ter naslov pobudnika.

 • Komu naj se priznanje podeli (organizacija ali posameznik, z navedbo osnovnih podatkov o njem).

 • Za kakšno priznanje se daje pobuda; lahko se daje tudi alternativna pobuda za eno ali drugo priznanje.

 • Za katero področje in čas dela se daje pobuda za priznanje.

 • Utemeljitev pobude glede na kriterije; podati v zgoščeni pisni obliki, z navedbo podatkov za celotno obdobje, za katero je podana pobuda.

 

 

 1. Kdo lahko daje pobude

Pobude lahko dajejo občani, podjetja, zavodi, ustanove, društva, združenja ter druge pravne in fizične osebe, politične stranke in državni organi. Pobude za podelitev priznanja ne morejo dati ožji sorodniki predlaganega kandidata za priznanje.

 

D. Prejemniki priznanj

Občina Lenart podeljuje priznanja občanom, podjetjem, zavodom, ustanovam, društvom, združenjem ter drugim pravnim in fizičnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, socialnega varstva, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih.

 

E. Rok do katerega je potrebno podati pobude

Komisija bo upoštevala vse pobude, ki bodo prispele na OBČINO LENART, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. gor., (za KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA)  do srede, 8. oktobra 2014, do 12.00 ure, v zaprtih in pravilno označenih kuvertah z napisom JAVNI RAZPIS ZA PRIZNANJA 2014, NE ODPIRAJ. Pobude se oddajo osebno ali po pošti v Glavni pisarni Občine Lenart, 1. nadstropje. Kontaktna oseba za informacije v zvezi z javnim razpisom je  Darja Ornik, tel.  729 13 21 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

 

Predsednik komisije:
Damir Jelenko, l.r.