Na podlagi Pravilnika o nagradah uspešnim študentom v Občini Lenart (MUV, št. 27/2009) in Statuta Občine Lenar (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), Občina Lenart objavlja

Javni razpis za dodelitev nagrad uspešnim študentom v Občini Lenart za študijsko leto 2013/2014

1. Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nagrad diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Lenart za študijsko leto 2013/2014.

Razpisno obdobje za prijavo je do 10. oktobra 2014.

 

2. Merila za podelitev nagrad

Nagrade se podeljujejo diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Lenart. Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen dodiplomski ali podiplomski študij, in sicer:

  • - dodiplomski študij: povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na dodiplomskem študiju, vključno z oceno diplomskega dela, ki se šteje kot izpit, mora znašati 9,1 ali več,

  • - podiplomski študij: povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti na podiplomskem študiju, vključno z oceno magistrske naloge ali doktorske disertacije, ki se šteje kot izpit, mora znašati 9,1 ali več.

Vlagatelj mora k izpolnjeni vlogi med drugim priložiti:

- potrdilo o opravljenih izpitih,

- dokazilo o zaključku študija (fotokopijo diplome, magisterija, doktorata).

 

3. Višina nagrade

Višina nagrade znaša:

a) za dodiplomski študij ……………….200,00 EUR

b) za podiplomski študij

- 2. bolonjska stopnja………………..200,00 EUR

- znanstveni magisterij………………300,00 EUR

- 3. bolonjska stopnja………………..400,00 EUR

- doktorat znanosti…………………..400,00 EUR

 

4. Rok, v katerem morajo biti oddane vloge za razpis za dodelitev nagrad

Prijavo oz. vlogo je možno dobiti v glavni pisarni Občine Lenart oziroma na internetni strani www.lenart.si. Izpolnjeno vlogo mora vlagatelj oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, do vključno 10.10.2014. Kuverte morajo biti označene z napisom: »Ne odpiraj – javni razpis – nagrade študentom«. Kandidati, ki bodo diplomirali po tem roku, se lahko prijavijo na naslednji razpis, in sicer v septembru in oktobru 2015. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi. Prijava na razpis, ki ne bo dopolnjena v roku, se s sklepom zavrže. Nagrada se dodeli z odločbo, zoper katero je možen ugovor v roku 8 dni od vročitve odločbe.

 

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali telefonske štev.: 02 729 13 20.

 mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.
Župan

 

Številka: 603-2/2014
Lenart; 09.09.2014

Javni poziv študentom