V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 –DZU-IG, 50/14) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter 7. členom Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) Občina Lenart objavlja 

namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin.

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero prodaja nepremičnine parc. št. 80/2, 80/3, 80/4, 80/5 in 80/6 vse k.o. Lenart v Slov. goricah, ki predstavljajo stavbno zemljišče.

 Namera se objavi na spletni strani občine Lenart in oglasni deski občine Lenart z dnem 17.09.2014. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart.

 

                                                              mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
                                                                                         Župan