V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah: par. št. 913, 912/6 912/1 912/2, vse k.o. Sp. Voličina in na par. št. 1110, 1111, 1112/1, 1113, 1116, 1120, 1131, 1133, 1135, 1136, 1031/5, 1031/6, 1115, 1102/1, vse k.o. Zg. Voličina, za potrebe ustanovitve služnostne pravice: »graditve elektronskega komunikacijskega omrežja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.«

(opis del: zemeljsko kabliranje optičnega telekomunikacijskega voda v brežino občinskih cest)

Za ustanovitev služnosti na delu predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba o ustanovitvi služnostne pravice.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Lenart.

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 23.10.2014.

                                                                                        Župan Občine Lenart
                                                                          mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.