OBČINA LENART
TRG OSVOBODITVE 7
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

 

ZADEVA: Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe

V skladu z 28. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 in 50/2014), 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) ter 7. členom Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) Občina Lenart objavlja

 

namero o sklenitvi najemne pogodbe.

 

Občina Lenart objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor št. 12/III, v izmeri 23,65 m2, v poslovni stavbi na naslovu Trg osvoboditve 6, Lenart, parcela št. 272 k.o. 532 Lenart v Slov. goricah, stavba št. 880. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena najemna pogodba za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si.

Datum: 18.11.2014
Številka: 3528-4/2014

 

mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
Župan