Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05-UPB, 15/08-ZPacP, 23/08, 40/12-ZUJF in 14/13) in 7. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011), Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Lenart za območje Upravne enote Lenart


1. NAROČNIK – KONCEDENT:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.

2. PREDMET RAZPISA:

Predmet javnega RAZPISA je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – pediatrija (doktor medicine specialist pediater), za območje Upravne enote Lenart, v obsegu 1,00 programa.

3. KRAJ IZVAJANJA DEJAVNOSTI:
Dejavnost se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega doma Lenart, Maistrova ul. 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.

4. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE:
Koncesijsko razmerje se sklepa za nedoločen čas. Koncesijska dejavnost se prične opravljati najkasneje s 1.7.2015 po predhodno izdani Odločbi o podelitvi koncesije s strani Občinske uprave Občine Lenart.

5. OSEBE, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS:
Na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.

6. IZPOLNJEVANJE SPLOŠNIH POGOJEV:
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje, (ki jih določa 35. člen Zakon o zdravstveni dejavnosti), za katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila oz. potrdila:
- da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti oz. so usposobljeni za samostojno delo, kar izkažejo z originalom ali overjenimi kopijami dokazil o izobrazbi;
- da niso v delovnem razmerju oz. da v kolikor so v delovnem razmerju bodo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji oz. da se bodo v primeru podelitve koncesije zaposlili kot izvajalec pri pravni osebi, ki bo nosilec predmetne koncesijske dejavnosti (koncesionar), kar pa izkažejo s podpisano ustrezno izjavo;
- da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oz. poklica, kar morajo izkazati z ustrezno izjavo in s priloženim ustreznim potrdilom pristojnega sodišča, ki pa na dan prijave na javni razpis ni starejše od 3 mesecev;
- da sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oz. uporabi prostorov Zdravstvenega doma Lenart.

Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, mora biti poleg ostalih pogojev izpolnjen tudi naslednji pogoj:
- da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
- da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;

7. KRITERIJI IN MERILA:
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
- strokovna usposobljenost: maksimalno število točk 40,
- strokovne izkušnje: maksimalno število točk 10,
- dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk 5,

8. PREDNOSTNE KATEGORIJE :
Če dosežeta dva ali več kandidatov – vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo, še vedno več kandidatov – vlagateljev imelo enako število točk, bo imel prednost kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebivališče na območju Upravne enote Lenart.

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE:
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije - v glavni pisarni (soba 6/I. – prvo nadstropje) Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali na spletni strani Občine Lenart - www.lenart.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati do vključno dan pred potekom roka za oddajo kandidature pri Jožetu Dukariču, na telefonski številki 02 729 13 17 ali elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

10. PRIJAVA NA RAZPIS:
Kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »NE ODPIRAJ – KONCESIJA ZA PEDIATRIJO«, naslov naročnika in na hrbtni strani ovojnice naslov ponudnika.

11. ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS OZ. ODDAJO KANDIDATUR:
Vloga mora biti naslovljena na naslov : Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do vključno 18. marca 2015 do 11.00 ure.
Vloga se lahko odda tudi osebno do navedenega datuma in ure v glavni pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (soba 6/I. – prvo nadstropje).
Prepozne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel.

12. ODPIRANJE KANDIDATUR:
Odpiranje kandidatur ne bo javno.

13. IZID RAZPISA:
O izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka za oddajo kandidatur.


Župan občine Lenart
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.Številka: 170-2/2015
Datum: 19.2.2015

 RAZPISNA DOKUMENTACIJA