V skladu z  31. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja
NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice   na nepremičninah:
- stavba ID 20821374, stoječe na par. št. 272, šifra k.o. 532, k.o. Lenart v Slov. goricah
- stavba ID 20821310, stoječe na par. št. 288/1, šifra k.o. 532, k.o. Lenart v Slov. goricah
- stavba ID 20821487, stoječe na par. št. 454/2, šifra k.o. 532, k.o. Lenart v Slov. goricah
- stavba ID 20820693, stoječe na par. št. 603/1, šifra k.o. 532, k.o. Lenart v Slov. goricah
za potrebe ustanovitve služnostne pravice:
- graditev, postavitev in obratovanje brezžičnega lokalnega omrežja - Wi-Fi opreme s pripadajočimi NN dovodi električne energije;
- dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja – WIFI opreme in pripadajoče infrastrukture za potrebe  obratovanja in vzdrževanja;
(opis del: ureditev brezplačnih WIFI točk  na Trgu osvoboditve, na območju avtobusne postaje, ŠRC Polena in Osnovne šole v Lenartu - namestitev opreme)
Za ustanovitev služnosti na delu predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba (odplačna) o ustanovitvi služnostne pravice.
Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine Lenart.
Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 03.04.2015.
                                                                                                                                                                                                                                  Župan Občine Lenart
                                                                                                                                                                                                                     mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.