V skladu z  31. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja
NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, objavlja namero o ustanovitvi služnosti poti (pogodba o ustanovitvi služnostne pravice) preko nepremičnine  par. št. 723/7, k.o. Lenart v Slov. goricah v korist sosednjih nepremičnin par. št. 723/9, 723/11 in 719, vse k.o. Lenart v Slov. goricah.
Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.
Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 03.04.2015.
                                         
                                                                                                                                                                                     Župan Občine Lenart
                                                                                                                                                                         mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.