Na podlagi  102., in 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO, 7/07 odl. US:U-I-35/04-11, 53/07/ZUJIK-A/, 65/07 in 77/07 /ZUJIK-UPB1/, 56/2008, 94/2009, 4/2010, 20/2011, 100/2011, 111/2013) 21. člena  Zakona  o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št.  100/2005, 21/06 /Odl. US:U-I12/06-22, 14/07-ZSPDPO, 94/07 /ZLS-UPB2/, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9), 7. člena  Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011), Pravilnika o  financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart – uradno prečiščeno besedilo ( MUV, št. 12/2011) Odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2015  (MUV št. 2/2015 in ) Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, objavlja


                                                                                                                                                  Javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart za leto 2015
 
Naziv in sedež naročnika: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ID za DDV: SI68458509, matična št.: 5874254.

 
1. Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Lenart, namenjena sofinanciranju kulturnih programov, projektov  in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart za leto 2015.

 
2. Na razpis se lahko prijavijo kulturna društva, ki imajo sedež na območju Občine Lenart, so registrirani za izvajanje  kulturnih dejavnosti in s svojim delom izkazujejo pričakovano kakovost, imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske  možnosti za izvedbo načrtovanih aktivnosti na področju kulture, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih, dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in s statutom, občinski upravi vsako leto predložijo poročilo o realizaciji programov, delujejo najmanj eno leto.

 
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Lenart za leto 2015«.  K Prijavi je potrebno priložiti:
- finančno konstrukcijo programa,
- Izjavo o urejenosti evidence o članstvu,
- Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
- pisno dokazilo o udeležbi na območni  ali medobmočni reviji in pisno mnenje oz. oceno o nastopu oz. sodelovanju na reviji,
- pogodbo.

 
4. Občina Lenart bo v letu 2015 sofinancirala naslednje vsebine:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, skupin,
- sodelovanje na  območnih, regijskih, državnih in mednarodnih revijah,
- kulturne prireditve,
- izobraževanje, ki ga organizira društvo,
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

 
5. Programe, projekte in dejavnost  bomo sofinancirali na podlagi  Pravilnika o  financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lenart – uradno prečiščeno besedilo.

 
6. Na podlagi tega javnega razpisa bo Občina Lenart v letu 2015 sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju:
- glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva  kulturne dediščine, razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,
- mednarodno kulturno sodelovanje,
- raziskovalna dejavnost s področja kulture,
- posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturnoumetniških dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi.

 
7. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Merila za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti se nanašajo na:
- število nastopov, koncertov, predstav, razstav, udeležbo na revijah;
- organizacijo kulturnih prireditev in druge dejavnosti;
- kakovostni nivo posameznega društva, sekcije ali skupine;
- mednarodno sodelovanje.
Vloge se vrednotijo v skladu z Merili za vrednotenje, kot so določena v Pravilniku o financiranju kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Lenart-uradno prečiščeno besedilo.
Sofinancirajo  se projekti, programi oz. dejavnost, ki:
- je namenjena širši javnosti;
- je neprofitna in nekomercialne;
- sodi v dejavnost društva.

 
8. Rok  za predložitev prijav in način predložitve vlog: zapečatene kuverte morajo vlagatelji oddati z jasno  oznako in napisom »JAVNI RAZPIS - KULTURA 2015, NE ODPIRAJ«, na sprednji strani ter navedbo naziva  in naslova vlagatelja na hrbtni strani kuverte. Kot veljavne  bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in koroške regije in na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si, osebno, ali s priporočeno pošto, v glavni pisarno Občine Lenart na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart. Kontaktna oseba za informacije: Darja Ornik, tel. 729 13 21, ali na e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Razpisna dokumentacija je od dneva objave  dosegljiva na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si , ali v glavni pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart.
Vlagatelji morajo oddati prijave, izpolnjene v skladu z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo in z  navodili k razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Lenart za leto 2015« in mora vsebovati vse v javnem razpisu zahtevane priloge. Po preteku razpisnega roka bo prispele vloge hkrati odprla komisija, ki jo imenuje župan.  Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo upoštevala le vloge, ki bodo v celoti izpolnile pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Nepravočasne vloge ali vloge, ki jih niso vložile upravičene osebe, se zavržejo s sklepom. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana s priporočeno  pošto v razpisnem roku, ali ni bila predložena v glavni pisarni Občine Lenart v razpisnem roku.
Če je vloga formalno nepopolna, se vlagatelja pozove, da jo dopolni. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, se vloga zavrže s sklepom, ki ga izda direktor občinske uprave. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Na podlagi  predloga komisije izda direktor občinske uprave o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta ali programa.
Zoper navedeno odločbo je dovoljena  pritožba županu v roku 15 dni od vročitve odločbe.

 
9. Dodelitev finančnih sredstev se uredi s pogodbo, ki jo sklene župan. Izvajalci kulturnih programov so dožni upoštevati določila pogodbe. Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne  izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev. Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalci kulturne dejavnosti, ki so jim na javnem razpisu odobrena  sredstva iz proračuna  Občine Lenart, se obvezujejo, da bodo za Občino Lenart najmanj enkrat letno oz. po dogovoru izvedli brezplačni nastop oziroma drugo aktivnost in bodo sodelovali na prireditvi, ki bo namenjena predstavitvi kulturnih društev.

 
10. Okvirna višina proračunskih sredstev za ta namen je 15.310,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2015.

 
11. O dodelitvi finančnih sredstev  bodo  vlagatelji na podlagi  popolnih vlog obveščeni v roku 45 dni po preteku roka  za  oddajo prijave.

 
Številka: 610-7/2015
Datum: 1.4.2015
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
                                                                                                                                                                                                                                                                 župan Občine Lenart