478-20/2015

19.05.2015

 

V skladu s 31. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Lenart (v nadaljevanju: občina) objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

Občina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice  na nepremičnini par. št. 715/2, k.o. 558 - Zavrh za potrebe izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda v dolžini 5 m, s služnostnim koridorjem 10 m2 in možnostjo vsakokratnega neoviranega dostopa za potrebe izgradnje, vzdrževanja, rekonstrukcije, nadzora in odpravljanje okvar na zgrajenem nizkonapetostnem kablovodu iz TP Zavrh – izvod Črmljenšak. Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 55. člena ZSPDSLS in 31. členom Uredbe. 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na uradni spletni strani občine Lenart in na oglasni deski občine Lenart.

 

Objava se izobesi na oglasno desko občine Lenart in objavi na uradni spletni strani občine Lenart z dnem 20.05.2015.

 

 

Objavljeno dne 20.05.2015

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Župan Občine Lenart

                                                                                                                                                                                                                                             mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.